งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อสมการ โดย มิสกรรณิกา หอมดวงศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อสมการ โดย มิสกรรณิกา หอมดวงศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อสมการ โดย มิสกรรณิกา หอมดวงศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

2 อสมการ สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่ กล่าวถึงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยมี สัญลักษณ์ " = " บอกความสัมพันธ์ ระหว่างจำนวน คำตอบของสมการคือ จำนวนที่แทนตัวแปรในสมการแล้วทำ ให้สมการเป็นจริง หรือสอดคล้องกับ สมการ อสมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่ กล่าวถึงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยมี สัญลักษณ์ ", £, ³, ¹ บอก ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวน คำตอบ ของอสมการคือ จำนวนที่แทนตัวแปร แล้วในอสมการทำให้อสมการเป็นจริง หรือสอดคล้องกับอสมการ

3 การแก้สมการ คือ วิธีหาคำตอบ ของสมการนั่นเอง การตรวจสอบ คือ การนำตัวแปรที่ ได้จากการแก้สมการไปแทนลง ในสมการที่กำหนดให้เพื่อดูว่า ค่าดังกล่าวเป็นคำตอบของ สมการหรือไม่ โจทย์สมการ คือ โจทย์ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้การแก้ สมการในการหาคำ ตอบนั่นเอง

4 หลักการแก้อสมการ 1. คำตอบที่ได้จากอสมการจะอยู่ในรูปช่วง 2. ถ้าคูณหรือหารด้วยค่าลบ ( จำนวนจริงลบ ) เครื่องหมายของอสมการต้องเปลี่ยนเป็นตรงข้าม 3. การแก้อสมการกำลังสูงสุดแค่หนึ่งให้ใช้หลักการแก้ เหมือนการแก้สมการคือย้ายข้างได้สำหรับการบวก และลบนิยมย้ายตัวแปรใว้ด้านหนึ่ง 4. การแก้อสมการที่มีกำลังมากกว่าหนึ่ง 1. ทำทางขวามือของอสมการให้มีค่าเป็นศูนย์ 2. แยกตัวประกอบของอสมการให้อยู่ในรูปผลคูณ หรือผลหารของฟังก์ชัน 3. พิจารณาดูว่าค่าใดบ้างที่ทำให้ตัวประกอบแต่ละ ตัวเท่ากับสูนย์ 4. นำค่าที่ได้ใส่ลงในเส้นจำนวน โดยเรียงจากน้อยไป มาก น้อย + - + - + มาก กำหนดให้ช่วงทางขวามือสุดเป็นค่าบวก และถัดมาเป็นค่าลบ บวก ลบ …… สลับไปเรื่อย ๆ ตามจำนวนของช่วงที่มีอยู่ 5. พิจารณาหาคำตอบ โดยใช้หลัก ถ้าอสมการเครื่องหมาย >, ³ เลือกช่วงที่มีค่าบวก (+) ถ้ามี หลายค่าเชื่อมด้วย " หรือ " ถ้าอสมการเครื่องหมาย <, £ เลือกช่วงที่มีค่าลบ (-) ถ้ามีหลายค่าเชื่อมด้วย " หรือ "

5 ตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt อสมการ โดย มิสกรรณิกา หอมดวงศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google