งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พหุนาม โดย มิสกมลฉัตร อู่ศริกุลพานิชย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พหุนาม โดย มิสกมลฉัตร อู่ศริกุลพานิชย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พหุนาม โดย มิสกมลฉัตร อู่ศริกุลพานิชย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3 เอกนาม คือ นิพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการ คูณกันของค่าคงตัว กับตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไปโดยเลขชี้ กำลังของตัวแปรทุกตัว เป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์เท่านั้น รูปทั่วไปของเอกนาม 1) เอกนามตัวแปรเดียว ax n a เป็นค่าคงตัว ( จำนวนใดๆ ) เรียกว่า สัมประสิทธิ์ของเอกนาม x เป็นตัวแปร n เป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์ เรียกว่า ดีกรีของเอกนาม

4 2) เอกนามหลายตัวแปร ax m y n a เป็นค่าคงตัว ( จำนวน ใดๆ ) เรียกว่า สัมประสิทธิ์ของเอก นาม x, y เป็นตัวแปร m, n เป็นจำนวนเต็มบวก หรือศูนย์ ( ค่าของ m + n เรียกว่า ดีกรีของเอกนาม ) 1) เอกนามตัวแปรเดียว ax n

5 ตัวอย่าง เอก นาม 0.74, 9, - 5, b 3, a 2, 2x 2, 3xyz 3, 5y -1,, x + 4y ตัวอย่าง ที่ ไม่ใช่เอกนาม

6 ดีกรีของเอกนาม คือ ผลบวกของเลขชี้กำลังของ ตัวแปรทั้งหมด ในเอกนามนั้น 1)5x 2 เป็นเอกนาม มี สัมประสิทธิ์ คือ 5 ดีกรี 2 2)-8x 2 y 3 เป็นเอกนาม มีสัมประสิทธิ์ คือ -8 ดีกรี 5 3) ไม่เป็นเอกนาม เพราะเลขชี้ กำลังของ y เป็น -3 4) 2x 2 + 3y ไม่เป็นเอกนามเพราะ ไม่ สามารถเขียนในรูปการคูณ 5) 3 ไม่เป็นเอกนาม เพราะ เลขชี้กำลัง ของ x ไม่เป็นจำนวนเต็มบวก

7 1. การบวก การลบ เอกนาม เอกนามคล้าย คือ เอกนามที่มีสมบัติดังนี้ 1) มีตัวแปรชุดเดียวกัน 2) เลขชี้กำลังของตัวแปรที่ เหมือนกันต้องเท่ากัน เช่น 1) 3x + 5x = (3+5)x 2) 3x 2 y – 5x 2 y = (3-5)x 2 y = -2x 2 y 2. เอกนาม คล้าย เอกนาม ที่จะบวก หรือ ลบกันได้ จะต้องเป็นเอกนามคล้าย

8 3. การบวก และการลบเอกนาม ผลบวกของเอกนามที่คล้ายกัน = ( ผลบวกของ สัมประสิทธิ์ )x( ตัวแปรที่อยู่ในรูปการคูณ ) 1. 3x 4 + 5x 4 = ( 3 + 5 ) x 4 = 8 x 4 2. - 6x 3 y + 8x 3 y - x 3 y = ( - 6 + 8 - 1 ) x 3 y = x 3 y 3. 4ax 2 + (- 6ax 2 ) = ( 4 - 6 )ax 2 = - 2ax 2 ผลลบของเอกนามที่คล้ายกัน = ( ผลลบของ สัมประสิทธิ์ )x( ตัวแปรที่อยู่ในรูปการคูณ ) 1. 5x 3 - 3x 3 = ( 5 - 3 )x 3 = - 2x 3 2. 7x 2 y – (- 4x 2 y) = ( 7 + 4 ) x 2 y = 11x 2 y 3. -3a 2 - 5a 2 = ( -3 - 5 ) a 2 = -8 a 2

9 4. พหุ นาม 1. 5x 2 - 4y 3 -2x 2 +y 3 พหุนาม คือ นิพจน์ที่สามารถเขียน ในรูปเอกนาม หรือการบวกของเอก นามตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไป ตัวอย่า ง -4, 2x, 3a + b, x 2 – 3x + 2 พหุนามในรูปผลสำเร็จ คือ พหุนามที่ไม่มี เอกนามคล้ายกัน ดีกรีของพหุนาม คือ ดีกรีของเอกนาม ที่มีดีกรีสูงสุดในพหุนาม ในรูปผลสำเร็จ = (5x 2 -2x 2 ) +(- 4y 3 +y 3 ) = 3x 2 - 3y 3 พหุนามในรูปผลสำเร็จ คือ 3x 2 - 3y 3 ดีกรีของพหุนาม คือ 3

10 5. การบวก และการ ลบพหุนาม การหาผลบวกหรือผลลบของพหุนาม ใช้ หลักการบวกเอกนามที่คล้ายกัน ตัวอย่าง จงหาผลบวกของพหุนาม ต่อไปนี้ 1)3xy - 5 กับ -2xy + 3x + 7 ( 3xy - 5 ) + ( -2xy + 3x + 7 ) = (3xy – 2xy) + 3x + (- 5+7) 2) 2x 2 - 3x กับ - x 2 +5x – 3 กับ x + 4 = xy + 3x + 2 (2x 2 - 3x)+(- x 2 +5x– 3)+(x+4) = ( 2x 2 - x 2 )+(- 3x + 5x + x)+(– 3+4) = x 2 + 3x + 1 มี 2 วิธี 1. การบวก การลบ แนวนอน 2. การบวก การ ลบ แนวตั้ง

11 ตัวอย่าง จงหาผลลบของพหุ นามต่อไปนี้ 1. 3r 2 s + 4 กับ 2r 2 s + rs - 2 2. 5x 2 + 3x – 5y + 2 กับ -2x 2 + 2x - y (3r 2 s + 4) – (2r 2 s+rs – 2) = (3r 2 s - 2r 2 s) - rs +(4 –(-2)) = r 2 s - rs + 6 (5x 2 +3x–5y+2)- (-2x 2 +2x-y) = (5x 2 +3x– 5y+2)+(2x 2 - 2x +y) = (5x 2 +2x 2 )+(3x- 2x)+(–5y+ y)+2 = 7x 2 + x – 4y + 2

12 การหาผลบวกผลลบของพหุนามโดย การตั้งบวก - ตั้งลบ หลักการ 1. ตั้งพหุนามตัวตั้ง 2. เขียนพหุนามตัวบวก / ตัวลบให้เอกนามคล้ายกัน ตรงกันกับตัวตั้ง 3. หาผลบวก / ผลลบระหว่างเอกนามคล้ายกันจะ ได้ผลบวกหรือผลลบตามต้องการ ตัวอย่าง จงหาผลบวกของพหุนาม 4x 2 y + 3xy 2 – 2y 3 กับ - 2x 2 y + 7y 3 วิธีทำ 4x 2 y + 3xy 2 – 2y 3 - 2x 2 y + 7y 3 ขั้นที่ 1 เขียนพหุนาม ตัวตั้ง + ขั้นที่ 2 ตั้งเอกนาม คล้ายกันให้ตรงกัน ขั้นที่ 3 หาผลบวกของ พหุนาม 2x 2 y + 3xy 2 + 5y 3 ตัวอย่าง จงหาผลลบของพหุนาม 3xy 4 - 3x 2 y 3 +4x 3 y 2 -5 กับ -2xy 4 - 2x 2 y 3 - 3x 3 y 2 + x 4 3xy 4 - 3x 2 y 3 + 4x 3 y 2 - 5 -2xy 4 - 2x 2 y 3 - 3x 3 y 2 + x 4 - 5x y 4 - + + + + 7x 3 y 2 - x 2 y 3 -5-5 -x4-x4


ดาวน์โหลด ppt พหุนาม โดย มิสกมลฉัตร อู่ศริกุลพานิชย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google