งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 เมตริกซ์และ ตัวกำหนด. นิยาม ให้ เป็นเมตริกซ์ที่มีมิติ คือเมตริกซ์ที่มีแถวแนวนอน แถว และแถวแนวตั้ง แถว ซึ่งเราจะเขียนแทนด้วย 8.1 เมตริกซ์และดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 เมตริกซ์และ ตัวกำหนด. นิยาม ให้ เป็นเมตริกซ์ที่มีมิติ คือเมตริกซ์ที่มีแถวแนวนอน แถว และแถวแนวตั้ง แถว ซึ่งเราจะเขียนแทนด้วย 8.1 เมตริกซ์และดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 เมตริกซ์และ ตัวกำหนด

2 นิยาม ให้ เป็นเมตริกซ์ที่มีมิติ คือเมตริกซ์ที่มีแถวแนวนอน แถว และแถวแนวตั้ง แถว ซึ่งเราจะเขียนแทนด้วย 8.1 เมตริกซ์และดี เทอร์มินันต์

3 นิยาม ให้ เป็นเมตริกซ์จัตุรัสมิติ ดีเทอร์มินันต์ ของ เขียนแทนด้วย หรือ ซึ่งสามารถเขียนแทนด้วย

4 นิยาม เมตริกซ์จัตุรัส ที่มีค่าของ เมื่อ จะเรียกว่า เมตริกซ์ทแยงมุม ซึ่ง สามารถ เขียนแทนด้วย ซึ่งการหาค่าดีเทอร์มินันต์ของเมตริกซทแยงมุมนี้ จะหาได้จาก

5 การหาค่าดีเทอร์มินันต์ 1. เมตริกซ์จัตุรัส มิติ 1 จะได้ ว่า 2. เมตริกซ์จัตุรัส มิติ 2 จะได้ว่า

6 3. เมตริกซ์จัตุรัส มิติ 3 จะได้ว่า + + + _ _ _

7 4. เมตริกซ์จัตุรัส มิติ เมื่อ ; กำหนดเมตริกซ์ คือ เมตริกซ์ที่มีขนาด ที่เกิดจากการ ตัดแถวที่ หลักที่ ของ เมตริกซ์ ออก ไมเนอร์ของ คือ โคแฟกเตอร์ของ คือ ดังนั้น เราสามารถหาดีเทอร์มินันต์ของ จาก

8 8.2 ระบบสมการเชิงเส้น โดยทั่วไปแล้ว จะนิยามสมการเชิงเส้นที่มีตัว แปร ในรูป เมื่อ และ เป็นค่าคงตัว ที่เป็นจำนวนจริง ตัวแปรทุกตัวในสมการจะมี กำลังเป็นหนึ่งเท่านั้น และไม่มีพจน์ใดอยู่ในรูป ผลคูณของตัวแปรหรือรากของตัวแปร เรียกเซตจำกัดของสมการเชิงเส้นของ ตัวแปร ว่าเป็นระบบเชิงเส้น

9 พิจารณาระบบเชิงเส้นที่มี สมการ และมี ตัวแปร ตัว ต่อไปนี้ ………… (1) ซึ่งสามารถเขียน (1) ในรูปสมการเมตริกซ์ได้ดังนี้

10 หรือ โดยที่ เรียกเมตริกซ์ ว่า เมตริกซ์สัมประสิทธ์ (Coefficient matrix)

11 วิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้นที่มีจำนวน สมการเท่ากับจำนวนตัวแปร จากระบบสมการเชิงเส้นที่เขียนเป็นสมการ เมตริกซ์ ถ้า แล้วเราจะหาคำตอบของระบบสมการโดยวิธี ต่อไปนี้ วิธีที่ 1 ใช้อินเวอร์สการคูณของเมตริกซ์ จาก ถ้า แล้วจะมี ซึ่ง หรือ นั่นคือ

12 ตัวอย่าง จงแก้ระบบสมการ วิธีทำ เขียนระบบสมการที่โจทย์กำหนด ในรูป โดยที่

13 เนื่องจาก และ ดังนั้น นั่นคือ #

14 วิธีที่ 2 ใช้ดีเทอร์มินันต์ หรือกฎของคราเมอร์ (Cramer ’ s Rule) พิจารณาสมการ เมื่อ ถ้า แล้วสมการ จะมีคำตอบ เพียงชุดเดียวโดยที่ เมื่อ คือ เมตริกซ์ที่ได้จากการแทนที่สมาชิกใน หลักที่ ของเมตริกซ์ ด้วยสมาชิกใน

15 ตัวอย่าง จงแก้ระบบสมการ วิธีทำ ระบบสมการที่กำหนดให้เขียนในรูป สมการเมตริกซ์ได้เป็น ให้

16 เนื่องจาก ดังนั้นจะได้, และ #


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 เมตริกซ์และ ตัวกำหนด. นิยาม ให้ เป็นเมตริกซ์ที่มีมิติ คือเมตริกซ์ที่มีแถวแนวนอน แถว และแถวแนวตั้ง แถว ซึ่งเราจะเขียนแทนด้วย 8.1 เมตริกซ์และดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google