งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อสมการ อสมการ 1.1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นักเรียนเคยเรียนเรื่องการเขียนประโยคเกี่ยวกับ จำนวนให้เป็นประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทาง คณิตศาสตร์มาแล้ว เช่น ประโยค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อสมการ อสมการ 1.1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นักเรียนเคยเรียนเรื่องการเขียนประโยคเกี่ยวกับ จำนวนให้เป็นประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทาง คณิตศาสตร์มาแล้ว เช่น ประโยค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อสมการ อสมการ 1.1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นักเรียนเคยเรียนเรื่องการเขียนประโยคเกี่ยวกับ จำนวนให้เป็นประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทาง คณิตศาสตร์มาแล้ว เช่น ประโยค สามเท่าของจำนวน จำนวนหนึ่งเท่ากับหก เขียนได้เป็น 3x = 6 และ ประโยค สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าสี่อยู่ เจ็ด เขียนได้เป็น 2x - 4 = 7 นอกจากนี้ยังเคยรู้จัก สัญลักษณ์ต่อไปนี้ < แทนความสัมพันธ์น้อยกว่า หรือไม่ถึง > แทนความสัมพันธ์มากกว่า หรือเกิน และ ≠ แทนความสัมพันธ์ไม่เท่ากับหรือไม่ เท่ากัน

3 นอกจากสัญลักษณ์ดังกล่าวแล้ว เรายัง ใช้สัญลักษณ์ ≤ แทนความสัมพันธ์น้อยกว่าหรือ เท่ากับ สัญลักษณ์ ≥ แทนความสัมพันธ์มากกว่า หรือเท่ากับ เช่น X ≤ 2 อ่านว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 หมายถึง x < 2 หรือ x = 2 อีก นัยหนึ่งคือ x ไม่เกิน 2 และ a ≥ b อ่านว่า a มากกว่าหรือเท่ากับ b หมายถึง a > b หรือ a = b อีกนัยหนึ่ง คือ a ไม่น้อยกว่า b

4 อสมการ เป็นประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ ของจำนวนโดยมีสัญลักษณ์, ≤, ≥ หรือ ≠ แสดง ความสัมพันธ์ คำตอบของอสมการ คือ จำนวนที่แทนตัวแปรใน อสมการแล้วทำให้อสมการเป็นจริง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อาจมีคำตอบได้ หลายลักษณะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

5 1.2 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการ การแก้อสมการ คือ การหาคำตอบของ อสมการ ที่ผ่านมานักเรียนแก้อสมการโดย การลองแทนค่าตัวแปรในอสมการ แต่อาจไม่ สะดวกเมื่ออสมการมีความซับซ้อน เช่น เมื่อต้องการแก้อสมการ 2x+3 < -6 นักเรียนจะ พบว่าเป็นการยากที่จะหาคำตอบของอสมการนี้โดย การลองแทนค่าตัวแปร

6 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นักเรียนเคยแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิง เส้นตัวแปรเดียวมาแล้ว ในการแก้โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก็สามารถทำได้ ในทำนองเดียวกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์โจทย์เพื่อหาว่าโจทย์กำหนด อะไรมาให้และให้หาอะไร ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 2 กำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้มา หรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ให้หา ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 3 เขียนอสมการตามเงื่อนไขในโจทย์ ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 4 แก้อสมการเพื่อหาคำตอบที่โจทย์ ต้องการ ขั้นที่ 5 ขั้นที่ 5 ตรวจสอบคำตอบที่ได้กับเงื่อนไขคำ อบในโจทย์


ดาวน์โหลด ppt อสมการ อสมการ 1.1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นักเรียนเคยเรียนเรื่องการเขียนประโยคเกี่ยวกับ จำนวนให้เป็นประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทาง คณิตศาสตร์มาแล้ว เช่น ประโยค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google