งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ. แบบฝึกทักษะที่ 11 แบบฝึกทักษะที่ 11 โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ คลิก เลือก แบบฝึกทักษะ ที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ. แบบฝึกทักษะที่ 11 แบบฝึกทักษะที่ 11 โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ คลิก เลือก แบบฝึกทักษะ ที่ต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ

2 แบบฝึกทักษะที่ 11 แบบฝึกทักษะที่ 11 โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ คลิก เลือก แบบฝึกทักษะ ที่ต้องการ

3 โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ ย้อนก ลับ แบบฝึกทักษะที่ 11 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่เป็น ผลต่างของกำลังสอง ชื่อ..................................................................................... ชั้น ม. 2 /........... เลขที่.............. จุดประสงค์ : แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างของกำลังสอง โดยใช้สูตร A 2 – B 2 = ( A + B ) ( A – B ) จงแยกตัวประกอบของพหุ นามต่อไปนี้ 1. x 2 – 25 =  = 

4 โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ ย้อนก ลับ 2. 36x 2 – 49 =  =  3. x 2 – 121 =  =  4. 16x 2 – 81 =  =  5. 49x 2 – 196 =  = 

5 โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ 6. x 2 – 1 =  =  7. 16 – x 2 =  =  8. x 2 – 64 =  =  9. x 2 – 144 =  ย้อนก ลับ

6 โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ 10. 225 – x 2 =  =  11. x 2 – 361=  =  12. x 2 – 625=  =  13. x 2 – 900 =  =  ย้อนก ลับ

7 โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ 14. 9 x 2 – 1 =  =  15. 4 x 2 – 49 =  =  16. 16 x 2 – 169 =  =  17. 49 x 2 – 81 =  =  ย้อนก ลับ

8 โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ 18. 25 x 2 – 121 =  =  19. 196 x 2 – 100=  =  ย้อนก ลับ

9 โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ 20. ( x + 1) 2 – 36 =  =  21. x 2 – ( x – 4) 2 =  =  ย้อนก ลับ

10 โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ 22. ( x – 2) 2 – ( x + 3) 2 =  =  23. (3 x – 2) 2 – (x + 5) 2 =  =  ย้อนก ลับ

11 โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ 24. 25( x + 2) 2 – 144 x 2 =  =   ย้อนก ลับ


ดาวน์โหลด ppt โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ. แบบฝึกทักษะที่ 11 แบบฝึกทักษะที่ 11 โดย นางทัศนีย์ แก้วมะไฟ คลิก เลือก แบบฝึกทักษะ ที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google