งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.)
ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2553 แผนงานบริหารงานจังหวัด(งบ 35 ล้านบาท) (สำนักงานจังหวัดลำปาง) 3.2 ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จังหวัดลำปาง (งบ 154 ล้านบาท) (สำนักงานจังหวัดลำปาง)

3 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ
ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ แผนบริหารงานจังหวัด จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ แผนงานบริหารจังหวัด จำนวน 8 โครงการ จำนวน 35,537,400บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 23,020, บาท คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ จำนวน 12,516, บาท คิดเป็นร้อยละ ดังนี้ จำนวนโครงการ งบประมาณ(บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) ร้อยละ 8 35,537,400 23,020,430.54 12,516,969.46 64.78 กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553 แผนงานบริหารจังหวัด ร้อยละ ร้อยละ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค.53)

4 วงเงินที่ได้รับ(บาท)
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จังหวัดลำปาง จำนวน 154,916,200 บาท จังหวัดลำปาง ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 121 โครงการ งบประมาณ 154,916,200 บาท บัดนี้สำนักงบประมาณได้แจ้งผลการจัดสรรโดยงบประมาณที่จังหวัดลำปางเป็นครั้งที่ 4 รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 โครงการ รวมเป็นเงิน 151,281,600 บาท เบิกจ่าย 112,918, บาท คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ 33,549, บาท คิดเป็นร้อยละ 22.98 วงเงินที่ได้รับ(บาท) เบิกจ่าย(บาท) คงเหลือ(บาท) เงินเหลือจ่าย 151,281,600 112,918,846.42 33,549,018.74 4,813,734.84 การเบิกจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ร้อยละ ร้อยละ ณ วันที่ 9 ส.ค. 2553

5 3.3 ผลการพิจารณาเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนงานบริหารจังหวัด ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สภาผู้แทนราษฎร (สำนักงานจังหวัดลำปาง) 3.4 ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (สำนักงานจังหวัดลำปาง) 3.5 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (สำนักงานจังหวัดลำปาง)

6 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ลำปางประจำปี (สำนักงานจังหวัดลำปาง/มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง) 4.2 การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับ ที่ 2 (สำนักงานจังหวัดลำปาง/สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง)

7 จบการนำเสนอ โดย : นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานจังหวัดลำปา งกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google