งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณา การจังหวัดลำปาง ( ก. บ. จ.) ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลาง จังหวัดลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณา การจังหวัดลำปาง ( ก. บ. จ.) ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลาง จังหวัดลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณา การจังหวัดลำปาง ( ก. บ. จ.) ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลาง จังหวัดลำปาง

2 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุม ทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัดลำปาง ( ก. บ. จ.) ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 3.1 ผลการดำเนินงานโครงการ งบประมาณประจำปี พ. ศ.2553 แผนงานบริหารงานจังหวัด ( งบ 35 ล้านบาท ) แผนงานบริหารงานจังหวัด ( งบ 35 ล้านบาท ) ( สำนักงานจังหวัดลำปาง ) ( สำนักงานจังหวัดลำปาง ) ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3 3.2 ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จังหวัด ลำปาง ( งบ 154 ล้านบาท ) ( สำนักงาน จังหวัดลำปาง ) เรื่องเพื่อทราบ

3 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2553 แผนบริหารงานจังหวัด จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ.2553 แผนงานบริหาร จังหวัด จำนวน 8 โครงการ จำนวน 35,537,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 23,020,430.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.78 คงเหลือ จำนวน 12,516,969.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.22 ดังนี้ จำนวน โครงก าร งบประมา ณ ( บาท ) เบิกจ่าย ( บาท ) คงเหลือ ( บาท ) ร้อย ละ 8 35,537,4 00 23,020,430. 54 12,516, 969.4 6 64.7 8 ( ข้อมูล ณ วันที่ 9 ส. ค.53) กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณตาม พ. ร. บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ.2553 แผนงานบริหารจังหวัด ร้อยละ 35.22 ร้อยละ 64.78

4 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จังหวัดลำปาง จำนวน 154,916,200 บาท วงเงินที่ ได้รับ ( บาท ) เบิกจ่าย ( บาท ) คงเหลือ ( บ าท ) เงินเหลือ จ่าย 151,281,6 00 112,918,84 6.42 33,549,0 18.74 4,813,73 4.84 จังหวัดลำปาง ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 121 โครงการ งบประมาณ 154,916,200 บาท บัดนี้สำนักงบประมาณได้แจ้ง ผลการจัดสรรโดยงบประมาณที่จังหวัดลำปางเป็นครั้งที่ 4 รวม ทั้งสิ้นจำนวน 120 โครงการ รวมเป็นเงิน 151,281,600 บาท เบิกจ่าย 112,918,846.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.02 คงเหลือ 33,549,018.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.98 การเบิกจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ร้อยละ 22.98 ร้อยละ 77.02 ณ วันที่ 9 ส. ค. 2553

5 3.4 ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2555 ราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2555 ( สำนักงานจังหวัดลำปาง ) ( สำนักงานจังหวัดลำปาง ) 3.3 ผลการพิจารณาเบื้องต้นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 แผนงานบริหารจังหวัด ของคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่าง แผนงานบริหารจังหวัด ของคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2554 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2554 สภาผู้แทนราษฎร ( สำนักงานจังหวัดลำปาง ) สภาผู้แทนราษฎร ( สำนักงานจังหวัดลำปาง ) 3.5 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2553 ตัวชี้วัดระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ งบประมาณ พ. ศ. 2553 ตัวชี้วัดระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ( สำนักงานจังหวัดลำปาง ) ( สำนักงานจังหวัดลำปาง )

6 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการ ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ลำปางประจำปี 2553-2556 ( สำนักงาน จังหวัดลำปาง / มหาวิทยาลัย ลำปางประจำปี 2553-2556 ( สำนักงาน จังหวัดลำปาง / มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ) ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ) 4.2 การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ ฉบับ ที่ 2 ( สำนักงานจังหวัดลำปาง / สำนักงาน ยุติธรรมจังหวัดลำปาง ) ( สำนักงานจังหวัดลำปาง / สำนักงาน ยุติธรรมจังหวัดลำปาง ) ระเบียบวาระที่ 4

7 โดย : นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานจังหวัดลำปา งกลุ่มงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณา การจังหวัดลำปาง ( ก. บ. จ.) ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลาง จังหวัดลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google