งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-2448-5645 Facebook : สำนักเลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ ไทย Twitter :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-2448-5645 Facebook : สำนักเลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ ไทย Twitter :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-2448-5645 Facebook : สำนักเลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ ไทย Twitter : http://twitter.com/MunicipalLeague

2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ. ศ.2496  มาตรา 69 ให้กระทรวงมหาดไทยตรา ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการคลัง รวม ตลอดถึงวิธีการงบประมาณ การรักษา ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จาก ทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้าง เหมาขึ้นไว้  มาตรา 77 ให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออก กฎกระทรวงหรือระเบียบข้อบังคับ เพื่อ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ. ศ. 2541 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ. ศ. 2496  ข้อ 34 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ จ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตาม ข้อความที่กำหนดไว้ในงบประมาณ รายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่ง การกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่าย และมีเงินรายได้เพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2547  ข้อ 67 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือ สั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้

5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ. ศ. 2547  ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการ และจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 2. รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตาม กฎหมาย ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อ ผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

6 การเบิกจ่ายเงิน ได้ปฏิบัติ ตาม หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4 / ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจหนังสือสั่ง การ การตราเทศบัญญัติ และข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ซึ่งได้สั่งการไว้ ดังนี้ ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ เมืองพัทยา ตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็น ค่า บำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกปี ในอัตราร้อยละเศษหนึ่ง ส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว ( ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงิน อุดหนุนทุกประเภท )

7

8

9 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ ไทย โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-2448-5645 Facebook : สำนักเลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย Twitter : http://twitter.com/MunicipalLeague contact@nmt.or.th www.nmt.or.th


ดาวน์โหลด ppt สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-2448-5645 Facebook : สำนักเลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ ไทย Twitter :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google