งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร. บ. กำหนด แผนฯ ปีงบประมาณ 2555 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ / โทรสาร : 02 448 5645 Website.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร. บ. กำหนด แผนฯ ปีงบประมาณ 2555 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ / โทรสาร : 02 448 5645 Website."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร. บ. กำหนด แผนฯ ปีงบประมาณ 2555 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ / โทรสาร : 02 448 5645 Email : contact@nmt.or.th Website : http://www.nmt.or.th Facebook : http://www.facebook.com/NMT.Thailand Twitter : http://twitter.com/MunicipalLeague สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ / โทรสาร : 02 448 5645 Email : contact@nmt.or.th Website : http://www.nmt.or.th Facebook : http://www.facebook.com/NMT.Thailand Twitter : http://twitter.com/MunicipalLeague

2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร. บ. กำหนดแผนฯ ปีงบประมาณ 2555 เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แบ่งการจัดสรรเป็น 2 ส่วน ดังนี้ •(1) ส่วนที่ 1 ให้จัดสรรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับการจัดสรรตามจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ ได้รับในปีที่ผ่านมา •(2) ส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับเพิ่มขึ้น ให้จัดสรรร้อยละ 60 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสัดส่วนผกผันของ รายได้ก่อนรวมเงินอุดหนุนของปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 และร้อยละ 40 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจำนวน คนจน ตามผลการศึกษาของสำนักงานโครงการพัฒนา แห่งสหประชาชาติ การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามจำนวนคนจนตาม (2) ให้จัดสรรร้อยละ 10 ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามจำนวนคนจนในแต่ละ จังหวัด และร้อยละ 90 จัดสรรให้กรุงเทพมหานคร เมือง พัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่ง ตามจำนวน คนจนในกรุงเทพมหานครและแต่ละจังหวัด เมื่อคำนวณการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง หากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใดได้รับ การจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ 100 ให้ ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

3 เงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ จัดเก็บประจำเดือน จำนวนเงินที่โอนกำหนดการโอนเงินตาม ประกาศ กกถ. วันที่โอนเงินในระบบ GFMIS หมายเหตุ ตุลาคม 2554 7,155,168,332.4 9 กุมภาพันธ์ 255529 กุมภาพันธ์ 2555 พฤศจิกายน 2554 5,845,468,626.5 3 มีนาคม 255523 มีนาคม 2555 ธันวาคม 2554 7,614,619,861.2 9 เมษายน 255510 เมษายน 2555 มกราคม 2555 7,540,778,844.4 1 พฤษภาคม 25553 พฤษภาคม 2555 กุมภาพันธ์ 2555 6,661,213,884.5 2 มิถุนายน 255511 มิถุนายน 2555 มีนาคม 2555 7,533,610,997.2 5 กรกฎาคม 255510 กรกฎาคม 2555 เมษายน 2555 8,169,856,772.2 1 สิงหาคม 255521 สิงหาคม 2555 การโอนเงินให้ อปท. ตาม พ. ร. บ. กำหนด แผนฯ ปีงบประมาณ 2555 ( ต่อ )

4 เงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ จัดเก็บประจำเดือน จำนวนเงินที่โอน ( ร้อยละ 20.29) กำหนดการโอนเงิน ตามประกาศ กกถ. วันที่โอนเงินในระบบ GFMIS หมายเหตุ พฤษภาคม 2555 7,598,198,980.89 กันยายน 255514 กันยายน 2555 มิถุนายน 2555 7,771,903,996.76 ตุลาคม 255518 ตุลาคม 2555 กรกฎาคม 2555 7,417,766,191.07 พฤศจิกายน 255516 พฤศจิกายน 2555 สิงหาคม 2555 รวม ( เท่ากับปี 54) 1,247,042,684.41 (74,555,629,171.8 3) ธันวาคม 255518 ธันวาคม 2555 ( ใช้สัดส่วนปี 2554) * จำนวนเงินที่จัดสรรปี 54 6,205,536,646.31 26 ธันวาคม 2555 ( ใช้สัดส่วนปี 2555) กันยายน 2555 8,204,112,784.19 (14,409,649,430.3 2) มกราคม 255614 มกราคม 2556 รวมปี 2555 88,965,278,602.1 5 หน่วย : บาท การโอนเงินให้ อปท. ตาม พ. ร. บ. กำหนด แผนฯ ปีงบประมาณ 2555 ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร. บ. กำหนด แผนฯ ปีงบประมาณ 2555 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ / โทรสาร : 02 448 5645 Website.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google