งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร. บ. กำหนด แผนฯ ปีงบประมาณ 2555 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ / โทรสาร : 02 448 5645 Website.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร. บ. กำหนด แผนฯ ปีงบประมาณ 2555 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ / โทรสาร : 02 448 5645 Website."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร. บ. กำหนด แผนฯ ปีงบประมาณ 2555 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ / โทรสาร : Website : Facebook : Twitter : สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ / โทรสาร : Website : Facebook : Twitter :

2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร. บ. กำหนดแผนฯ ปีงบประมาณ 2555 เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แบ่งการจัดสรรเป็น 2 ส่วน ดังนี้ •(1) ส่วนที่ 1 ให้จัดสรรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับการจัดสรรตามจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ ได้รับในปีที่ผ่านมา •(2) ส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับเพิ่มขึ้น ให้จัดสรรร้อยละ 60 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสัดส่วนผกผันของ รายได้ก่อนรวมเงินอุดหนุนของปีงบประมาณ พ. ศ และร้อยละ 40 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจำนวน คนจน ตามผลการศึกษาของสำนักงานโครงการพัฒนา แห่งสหประชาชาติ การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามจำนวนคนจนตาม (2) ให้จัดสรรร้อยละ 10 ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามจำนวนคนจนในแต่ละ จังหวัด และร้อยละ 90 จัดสรรให้กรุงเทพมหานคร เมือง พัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่ง ตามจำนวน คนจนในกรุงเทพมหานครและแต่ละจังหวัด เมื่อคำนวณการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง หากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใดได้รับ การจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ 100 ให้ ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

3 เงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ จัดเก็บประจำเดือน จำนวนเงินที่โอนกำหนดการโอนเงินตาม ประกาศ กกถ. วันที่โอนเงินในระบบ GFMIS หมายเหตุ ตุลาคม ,155,168, กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 2555 พฤศจิกายน ,845,468, มีนาคม มีนาคม 2555 ธันวาคม ,614,619, เมษายน เมษายน 2555 มกราคม ,540,778, พฤษภาคม พฤษภาคม 2555 กุมภาพันธ์ ,661,213, มิถุนายน มิถุนายน 2555 มีนาคม ,533,610, กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 เมษายน ,169,856, สิงหาคม สิงหาคม 2555 การโอนเงินให้ อปท. ตาม พ. ร. บ. กำหนด แผนฯ ปีงบประมาณ 2555 ( ต่อ )

4 เงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ จัดเก็บประจำเดือน จำนวนเงินที่โอน ( ร้อยละ 20.29) กำหนดการโอนเงิน ตามประกาศ กกถ. วันที่โอนเงินในระบบ GFMIS หมายเหตุ พฤษภาคม ,598,198, กันยายน กันยายน 2555 มิถุนายน ,771,903, ตุลาคม ตุลาคม 2555 กรกฎาคม ,417,766, พฤศจิกายน พฤศจิกายน 2555 สิงหาคม 2555 รวม ( เท่ากับปี 54) 1,247,042, (74,555,629, ) ธันวาคม ธันวาคม 2555 ( ใช้สัดส่วนปี 2554) * จำนวนเงินที่จัดสรรปี 54 6,205,536, ธันวาคม 2555 ( ใช้สัดส่วนปี 2555) กันยายน ,204,112, (14,409,649, ) มกราคม มกราคม 2556 รวมปี ,965,278, หน่วย : บาท การโอนเงินให้ อปท. ตาม พ. ร. บ. กำหนด แผนฯ ปีงบประมาณ 2555 ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร. บ. กำหนด แผนฯ ปีงบประมาณ 2555 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ / โทรสาร : 02 448 5645 Website.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google