งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย นายทนงศักดิ์ ทวีทอง เลขาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย นายทนงศักดิ์ ทวีทอง เลขาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย นายทนงศักดิ์ ทวีทอง เลขาธิการ

2 การปรับลด และ เพิ่ม เงินอุดหนุนให้ อปท. • เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จำนวน 158,375.43 ล้านบาท คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายฯ มีมติปรับลด จำนวน 8,142.1105 ล้านบาท • กรมการปกครอง ส่งวิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด มท 0810.3/ ว 1218 ลงวันที่ 30 มิย. 53 ให้จังหวัด แจ้ง อปท. ดำเนินการจัดทำ / เสนอโครงการ ให้จังหวัดรวบรวมส่ง กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยอยู่ ภายใต้ หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กิจกรรม - โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น และลาน กีฬา - โครงการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา ของอปท.

3 ปรับลดงบประมาณ 8,142,110,500 บาท ปรับลด !! งบประมาณ 8,142,110,500 บาท

4 ปรับลด : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.

5

6 งบประมาณ ถูก ปรับลด 8,142,110,50 0 บาท !!! งบประมาณไป ไหน ?????? ส่วนไหนได้ งบประมาณ เพิ่ม !!!!!!

7 เพิ่มงบประมาณ 8,142,110,500 บาท ปรับเพิ่ม !! งบประมาณ 8,142,110,500 บาท

8 เพิ่มงบประมาณ 8,142,110,500 บาท ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น ก่อสร้างลานกีฬา ก่องสร้างโครงการตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาอปท. ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น ก่อสร้างลานกีฬา ก่องสร้างโครงการตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาอปท.

9 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-2448-5645 Facebook : สำนักเลขาธิการ สมาคมสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย Twitter : http://twitter.com/MunicipalLeague contact@nmt.or.th www.nmt.or.th สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-2448-5645 Facebook : สำนักเลขาธิการ สมาคมสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย Twitter : http://twitter.com/MunicipalLeague contact@nmt.or.th www.nmt.or.th


ดาวน์โหลด ppt สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย นายทนงศักดิ์ ทวีทอง เลขาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google