งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายทนงศักดิ์ ทวีทอง เลขาธิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายทนงศักดิ์ ทวีทอง เลขาธิการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายทนงศักดิ์ ทวีทอง เลขาธิการ
การปรับลดงบประมาณปี 2554 ของ อปท. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายทนงศักดิ์ ทวีทอง เลขาธิการ

2 การปรับลด และ เพิ่ม เงินอุดหนุนให้ อปท.
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 158, ล้านบาทคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายฯ มีมติปรับลด จำนวน 8, ล้านบาท กรมการปกครอง ส่งวิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด มท /ว1218 ลงวันที่ 30 มิย. 53 ให้จังหวัด แจ้ง อปท.ดำเนินการจัดทำ /เสนอโครงการ ให้จังหวัดรวบรวมส่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยอยู่ภายใต้ หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กิจกรรม - โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น และลานกีฬา - โครงการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของอปท.

3 ปรับลดงบประมาณ 8,142,110,500 บาท ปรับลด!! งบประมาณ 8,142,110,500 บาท

4 ปรับลด : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.

5 ปรับลด : จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.

6 งบประมาณไปไหน ?????? งบประมาณ ถูกปรับลด 8,142,110,500 บาท !!!
ส่วนไหนได้งบประมาณ เพิ่ม!!!!!!

7 ปรับเพิ่ม!! งบประมาณ 8,142,110,500 บาท
เพิ่มงบประมาณ 8,142,110,500 บาท ปรับเพิ่ม!! งบประมาณ 8,142,110,500 บาท

8 เพิ่มงบประมาณ 8,142,110,500 บาท ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น ก่อสร้างลานกีฬา
เพิ่มงบประมาณ 8,142,110,500 บาท ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น ก่อสร้างลานกีฬา ก่องสร้างโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอปท.

9 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ / โทรสาร: Facebook : สำนักเลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย Twitter :


ดาวน์โหลด ppt สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายทนงศักดิ์ ทวีทอง เลขาธิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google