งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองและการลงทุน 1. การประกันชีวิตแบบ Unit Link เป็นการประกันชีวิตที่รวมการลงทุนในหน่วยลงทุน ควบคู่ไปด้วย โดยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ตัดสินใจในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองและการลงทุน 1. การประกันชีวิตแบบ Unit Link เป็นการประกันชีวิตที่รวมการลงทุนในหน่วยลงทุน ควบคู่ไปด้วย โดยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ตัดสินใจในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองและการลงทุน 1. การประกันชีวิตแบบ Unit Link เป็นการประกันชีวิตที่รวมการลงทุนในหน่วยลงทุน ควบคู่ไปด้วย โดยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ตัดสินใจในการ เลือกหน่วยลงทุนที่มีนโยบายต่างๆ ด้วยตนเอง  เบี้ยประกันภัยที่ชำระจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ● ส่วนที่หนึ่งเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต ● ส่วนที่สองบริษัทประกันชีวิตจะนำไปซื้อหน่วย ลงทุนให้ 1

2 ผู้ที่ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked กรณีเป็นตัวแทน / นายหน้าประกันชีวิต ต้อง มีคุณสมบัติ ( ก ) ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทน / นายหน้า ประกันชีวิต ( ข ) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ประเภท ก หรือ ข จากสำนักงาน กลต. ( ค ) ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกัน ชีวิตแบบ Unit Linked ตามหลักสูตรที่สำนักงาน คปภ. กำหนดและ ( ง ) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขาย กรมธรรม์ ประกันชีวิต แบบ Unit Linked กรณีเป็นตัวแทน / นายหน้าประกันชีวิต ต้อง มีคุณสมบัติ ( ก ) ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทน / นายหน้า ประกันชีวิต ( ข ) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ประเภท ก หรือ ข จากสำนักงาน กลต. ( ค ) ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกัน ชีวิตแบบ Unit Linked ตามหลักสูตรที่สำนักงาน คปภ. กำหนดและ ( ง ) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขาย กรมธรรม์ ประกันชีวิต แบบ Unit Linked

3 2. การประกันชีวิตแบบ Universal Life เป็นการประกันชีวิตที่รวมการลงทุนไว้ด้วยกัน  เบี้ยประกันชีวิตจะแยกเป็น 2 ส่วน ● ส่วนที่หนึ่งจ่ายสำหรับการประกันชีวิต ● ส่วนที่สองจะนำไปลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะ ทำหน้าที่การบริหารการลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะ แยกไว้ในบัญชีของผู้เอาประกันภัยแต่ละคน โดยรับรอง อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำไว้ให้ 3

4 ผู้ที่ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal Life กรณีเป็นตัวแทน / นายหน้าประกันชีวิต ต้องมี คุณสมบัติ ( ก ) ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทน / นายหน้าประกันชีวิต ( ข ) เป็นผู้ขายประกันชีวิตแบบรายบุคคลรายใหม่ประเภท สามัญ หรือ ประเภทอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 15 ราย หรือจำนวนเอา ประกันภัยไม่ต่ำ กว่า 2 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมการประกันภัยกลุ่มและการ ประกันภัยแบบ ชำระเบี้ยครั้งเดียว ( ค ) ผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกัน ชีวิตแบบ Universal Life ตามหลักสูตรที่นายทะเบียนให้ความ เห็นชอบไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันขอขึ้นทะเบียน ( ง ) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบ Universal Life กรณีเป็นตัวแทน / นายหน้าประกันชีวิต ต้องมี คุณสมบัติ ( ก ) ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทน / นายหน้าประกันชีวิต ( ข ) เป็นผู้ขายประกันชีวิตแบบรายบุคคลรายใหม่ประเภท สามัญ หรือ ประเภทอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 15 ราย หรือจำนวนเอา ประกันภัยไม่ต่ำ กว่า 2 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมการประกันภัยกลุ่มและการ ประกันภัยแบบ ชำระเบี้ยครั้งเดียว ( ค ) ผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกัน ชีวิตแบบ Universal Life ตามหลักสูตรที่นายทะเบียนให้ความ เห็นชอบไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันขอขึ้นทะเบียน ( ง ) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบ Universal Life


ดาวน์โหลด ppt การประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองและการลงทุน 1. การประกันชีวิตแบบ Unit Link เป็นการประกันชีวิตที่รวมการลงทุนในหน่วยลงทุน ควบคู่ไปด้วย โดยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ตัดสินใจในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google