งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

● ส่วนที่สองบริษัทประกันชีวิตจะนำไปซื้อหน่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "● ส่วนที่สองบริษัทประกันชีวิตจะนำไปซื้อหน่วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ● ส่วนที่สองบริษัทประกันชีวิตจะนำไปซื้อหน่วย
การประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองและการลงทุน 1. การประกันชีวิตแบบ Unit Link เป็นการประกันชีวิตที่รวมการลงทุนในหน่วยลงทุน ควบคู่ไปด้วย โดยที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ตัดสินใจในการ เลือกหน่วยลงทุนที่มีนโยบายต่างๆ ด้วยตนเอง  เบี้ยประกันภัยที่ชำระจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ● ส่วนที่หนึ่งเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต ● ส่วนที่สองบริษัทประกันชีวิตจะนำไปซื้อหน่วย ลงทุนให้ 1

2 ผู้ที่ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked
กรณีเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต ต้องมีคุณสมบัติ (ก) ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต (ข) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก หรือ ข จากสำนักงาน กลต. (ค) ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตแบบ Unit Linked ตามหลักสูตรที่สำนักงาน คปภ.กำหนดและ (ง) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขาย กรมธรรม์ประกันชีวิต แบบ Unit Linked

3 ● ส่วนที่หนึ่งจ่ายสำหรับการประกันชีวิต
2. การประกันชีวิตแบบ Universal Life เป็นการประกันชีวิตที่รวมการลงทุนไว้ด้วยกัน  เบี้ยประกันชีวิตจะแยกเป็น 2 ส่วน ● ส่วนที่หนึ่งจ่ายสำหรับการประกันชีวิต ● ส่วนที่สองจะนำไปลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะ ทำหน้าที่การบริหารการลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะแยกไว้ในบัญชีของผู้เอาประกันภัยแต่ละคน โดยรับรองอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำไว้ให้ 3

4 ผู้ที่ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal Life
กรณีเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต ต้องมีคุณสมบัติ (ก) ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต (ข) เป็นผู้ขายประกันชีวิตแบบรายบุคคลรายใหม่ประเภทสามัญ หรือ ประเภทอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 15 ราย หรือจำนวนเอาประกันภัยไม่ต่ำ กว่า 2 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมการประกันภัยกลุ่มและการประกันภัยแบบ ชำระเบี้ยครั้งเดียว (ค) ผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal Life ตามหลักสูตรที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันขอขึ้นทะเบียน (ง) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal Life


ดาวน์โหลด ppt ● ส่วนที่สองบริษัทประกันชีวิตจะนำไปซื้อหน่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google