งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CholladaAdvance I : Consign 1 บทที่ 1 เรื่อง การฝากขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CholladaAdvance I : Consign 1 บทที่ 1 เรื่อง การฝากขาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CholladaAdvance I : Consign 1 บทที่ 1 เรื่อง การฝากขาย

2 CholladaAdvance I : Consign 2 การฝากขาย หมายถึง การที่บุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของ สินค้าเรียกว่า “ ผู้ฝากขาย (Consignor)” ส่งสินค้าไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า “ ผู้รับฝากขาย (Consignee)” เพื่อช่วยทำหน้าที่ขายสินค้าแทน

3 CholladaAdvance I : Consign 3 ผู้ฝาก ขาย ผู้รับฝาก ขาย ผู้ซื้อ 1. สินค้าฝาก ขาย 2. สินค้า ฝาก ขาย 2. โอน กรรม สิทธ์ 3. ชำระค่า สินค้า 4. ค่าสินค้า หักค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ

4 CholladaAdvance I : Consign 4 การขายโดยปกติ VS การฝากขาย การขาย การฝากขาย * บันทึกรายได้เมื่อ มีการส่งมอบสินค้า * บันทึกรายได้ เมื่อได้รับรายงาน จากผู้รับฝากขาย * กรรมสิทธ์เป็น ของลูกค้าเมื่อส่ง มอบสินค้า * กรรมสิทธ์เป็น ของผู้ซื้อเมื่อผู้รับ ฝากขายส่งมอบ สินค้าให้แก่ผู้ซื้อ

5 CholladaAdvance I : Consign 5 การขายโดยปกติ VS การฝากขาย ( ต่อ ) การขาย การฝากขาย * สินค้าคงเหลือ สิ้นงวดรวมอยู่ใน งบดุลของผู้ซื้อ * สินค้าคงเหลือ สิ้นงวดรวมอยู่ใน งบดุลของผู้ฝาก ขาย * ผู้ขายต้องรอ ปันส่วนการชำระ หนี้ * ผู้ขายมีสิทธิ์เรียก คืนสินค้า / เงิน ได้ ทันที

6 CholladaAdvance I : Consign 6 การขายโดยปกติ VS การฝากขาย ( ต่อ ) การขาย การฝากขาย * ผู้ซื้อไม่อาจคืน สินค้าได้ถ้าหาก สินค้าอยู่ในสภาพ ปกติ * ผู้รับฝากขายมี สิทธิ์คืนสินค้าได้ ทุกเมื่อ

7 CholladaAdvance I : Consign 7 ประโยชน์ของการฝากขาย ทางด้านผู้ฝากขาย 1. เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ 2. เพื่อช่วยขยายตลาดของสินค้า 3. เพื่อช่วยในการเลือกผู้รับฝากขาย / ตัวแทน ได้อย่างเหมาะสม 4. เพื่อช่วยควบคุมราคาขายปลีกให้แก่ผู้บริโภค

8 CholladaAdvance I : Consign 8 ประโยชน์ของการฝากขาย ทางด้านผู้รับฝากขาย 1. เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา 2. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัย 3. ทำให้ไม่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก 4. ได้รับผลตอบแทนจากการรับฝากขาย

9 CholladaAdvance I : Consign 9 สิทธิและหน้าที่ของผู้ฝากขาย ผู้ฝากขาย สิทธิ หน้าที่ ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลง เรียกสินค้า / เงิน จากผู้รับฝากขาย

10 CholladaAdvance I : Consign 10 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับฝากขาย 1. รับค่าตอบแทน 2. เบิกชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 3. ให้คำรับรองคุณภาพสินค้า 4. พิจารณาระยะเวลาการให้สินเชื่อ สิทธิของ ผู้รับฝาก ขาย

11 CholladaAdvance I : Consign 11 สิทธิและหน้าที่ของผุ้รับฝากขาย ( ต่อ ) 1. ดูแลรักษาสินค้า 2. จัดเก็บสินค้า 3. บันทึกบัญชีลูกหนี้ 4. ขายสินค้าตามราคาที่ตกลง 5. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการขายสินค้า หน้าที่ของ ผู้รับฝาก ขาย

12 CholladaAdvance I : Consign 12 การบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย ผู้รับฝากขาย ผู้ฝากขาย 1. บันทึก แยก จากการขายปกติ 2. บันทึก รวม กับการขายปกติ 1. บันทึก แยก จากการขายปกติ 2. บันทึก รวม กับการขายปกติ


ดาวน์โหลด ppt CholladaAdvance I : Consign 1 บทที่ 1 เรื่อง การฝากขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google