งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย Master of Science Program in Insurance ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย Master of Science Program in Insurance ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย Master of Science Program in Insurance ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2 ทำไมต้องเรียนสาขาวิชานี้ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพด้าน ประกันภัยขาดแคลน และเป็นที่ต้องการสูงใน ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นอาชีพที่ดีที่สุด อาชีพหนึ่งในอเมริกา เพราะผลตอบแทนสูง มีความ มั่นคง อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีระดับความเครียด ในการทำงานต่ำ มีโอกาสสูงที่จะได้ทำงานทั้งในและต่างประเทศที่มี ผลตอบแทนสูง รวมทั้งมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ อย่างชัดเจน มีมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรนี้น้อยมาก และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก ที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานี้มานานกว่า 40 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทั้งในด้าน บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านประกันภัย

3 ใครบ้างที่ควรเรียนสาขาวิชานี้ เป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ และสถิติศาสตร์ในระดับดี มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการ แก้ปัญหา เป็นผู้ที่สามารถผสมผสานทักษะในการคิด วิเคราะห์ ความรู้ด้านธุรกิจและความเข้าใจ พฤติกรรมมนุษย์ในการจัดการควบคุมความ เสี่ยงได้ เป็นผู้ที่สามารถทำงานเป็นทีมได้ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดและ สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

4 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมี หน้าที่ทำอะไร การพัฒนาตัวสินค้า ( กรมธรรม์ประกันภัย ) การกำหนดราคาตัวสินค้า ( กรมธรรม์ ประกันภัย ) คือการคำนวณเบี้ยประกันภัยที่มี ความยุติธรรม การคำนวณเงินสำรองให้บริษัทต้องดำรง เพื่อให้มีเพียงพอในการจ่ายสินไหมทดแทนใน อนาคต รวมทั้งเพื่อให้บริษัทอยู่รอดและไม่ ขาดทุนในอนาคต การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงของ สินทรัพย์ การมีส่วนร่วมในการจัดทำการประกันภัยต่อที่ เหมาะสม การลงนามรับรองเงินสำรองทางคณิตศาสตร์ และรับรองราคาเบี้ยประกันภัยแต่ละกรมธรรม์ ว่าได้รับการคำนวณถูกต้องตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติต่างๆที่ สำคัญๆ ฯลฯ

5 จบแล้วทำงานที่ไหนได้บ้าง บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทให้คำปรึกษาด้านการประกันภัยและ การเงิน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทต่างๆ ที่มีการจัดการความเสี่ยง หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอิสระ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย ( ชื่อเดิมคือกรมการ ประกันภัย ) สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย Master of Science Program in Insurance ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google