งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Comprehensive Insurance System ระบบประกันเบ็ดเสร็จ นายมติชน แสนสิงห์เลขประจำตัว 523040532-1 นายยุทธศักดิ์อวงรัมย์เลขประจำตัว 523041207-7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Comprehensive Insurance System ระบบประกันเบ็ดเสร็จ นายมติชน แสนสิงห์เลขประจำตัว 523040532-1 นายยุทธศักดิ์อวงรัมย์เลขประจำตัว 523041207-7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Comprehensive Insurance System ระบบประกันเบ็ดเสร็จ นายมติชน แสนสิงห์เลขประจำตัว 523040532-1 นายยุทธศักดิ์อวงรัมย์เลขประจำตัว 523041207-7

2 สรุป ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ การออกแบบและพัฒนาระบบ หัวข้อ 1 2 3 4 5

3 ความสำคัญและที่มาของ โครงการ ขอบเขตของโครงการผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่มาและความสำคัญ

4 1. พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบตัวแทน ขายประกัน 2. นำข้อมูลที่บันทึกในฐานข้อมูลไปใช้ในการจัดการและออก เอกสารที่สำคัญได้ วัตถุประสงค์

5 บริษัทตัวแทนขายประกัน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนบริษัท ประกันภัย ลูกค้ า บริษัท ประกัน การขายประกันแบบปรกติ

6 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การขายประกันของบริษัทตัวแทนขาย ประกัน บริษัทประกันภัย หลายๆ บริษัท ตัวแทนบริษัท ตัวแทนขาย ประกันภัย ลูกค้ า บริษัท ตัวแทนขาย ประกัน

7 การทำงานของบริษัทตัวแทนขายประกัน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง • ต่อทะเบียน • ประกันรถ • อื่นๆ เลือกรายการ • ลูกค้า • ตัวแทน ออกใบแจ้ง ยอด • ลูกค้า • ตัวแทน ออกใบเสร็จ

8 การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบ ความสัมพันธ์ของ ลูกค้า ตัวแทน และรถยนต์

9 โครงสร้างข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบ ตาราง tblCarDB

10 ส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบประกันเบ็ดเสร็จ การออกแบบและพัฒนาระบบ หน้าหลักของระบบประกันเบ็ดเสร็จ

11 ส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบประกันเบ็ดเสร็จ การออกแบบและพัฒนาระบบ หน้าหลักของส่วนข้อมูลรถยนต์

12 ส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบประกันเบ็ดเสร็จ การออกแบบและพัฒนาระบบ หน้าแบบบันทึกข้อมูลรถยนต์

13 ส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบประกันเบ็ดเสร็จ การออกแบบและพัฒนาระบบ หน้าหลักของส่วนข้อมูลรถยนต์

14 ส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบประกันเบ็ดเสร็จ การออกแบบและพัฒนาระบบ ใบแจ้งยอด

15 ส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบประกันเบ็ดเสร็จ การออกแบบและพัฒนาระบบ ใบเสร็จ

16 ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม

17 สรุปข้อเสนอแนะ สรุปและข้อเสนอแนะ

18 Thank you! Contact Address: Prof. Somchai Doe Tel: Email: www.kku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt Comprehensive Insurance System ระบบประกันเบ็ดเสร็จ นายมติชน แสนสิงห์เลขประจำตัว 523040532-1 นายยุทธศักดิ์อวงรัมย์เลขประจำตัว 523041207-7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google