งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปลี่ยนชีวิต....ให้ยิ้มได้ กับทิพยประกันภัย วันนี้ ความสำเร็จรออยู่ เลือกอนาคตที่มั่นคง และโอกาสของการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น สมัครเป็นตัวแทนในโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปลี่ยนชีวิต....ให้ยิ้มได้ กับทิพยประกันภัย วันนี้ ความสำเร็จรออยู่ เลือกอนาคตที่มั่นคง และโอกาสของการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น สมัครเป็นตัวแทนในโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปลี่ยนชีวิต....ให้ยิ้มได้ กับทิพยประกันภัย วันนี้ ความสำเร็จรออยู่ เลือกอนาคตที่มั่นคง และโอกาสของการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น สมัครเป็นตัวแทนในโครงการ TIP Smart Agent

2 งานที่สร้างรายได้ทันทีเมื่อเริ่มงาน ขยายงานได้ในทุกพื้นที่ สร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัด มีชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น บริหารงานอย่างเป็นอิสระ ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำที่มีความมั่นคง √ √ √ √ √ √ เปลี่ยนชีวิต....ให้ยิ้มได้

3 เหตุผลที่ต้องสมัครเป็นตัวแทน กับทิพยประกันภัย •รับผลตอบแทนสุดพิเศษ สร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้ประจำ •ประหยัดค่าเบี้ย ซื้อประกันภัยได้ในราคาทุน •บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินสูง ไม่ต้องกังวลกับการไม่ได้รับผลตอบแทน •มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสนองกับความต้องการทุกกลุ่ม สร้างรายได้อย่าง ไม่จำกัด •ฝึกอบรมและรับข้อมูลข่าวสารประกันภัยฟรี •สะดวกสบายและสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าด้วยการขายประกันผ่านระบบ Web sale ที่สามารถพิมพ์กรมธรรม์ได้ทันที •ดูแลการสอบรับใบอนุญาตตัวแทนอย่างครบวงจร* * ตั้งแต่วันนี้ -31 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวโดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4 •ผู้ถือหุ้นใหญ่โดยภาครัฐและมีเครือข่ายพันธมิตรที่หลากหลาย เหตุผลที่ต้องสมัครเป็นตัวแทน กับทิพยประกันภัย

5 ผลิตภัณฑ์ •ภาคบังคับ •ภาคสมัครใจ อาทิ ประเภท 1,ประเภท 3, ประเภท 5 [2+3+] ประกันภัย รถยนต์ •ที่อยู่อาศัย, แบบปกติ,แบบพิเศษ •Household, SME แบบพิเศษ, Tip’s Home Services ประกันอัคคีภัย •ความรับผิดของผู้ขนส่ง •สินค้าที่ขนส่งในประเทศ •สินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ •ตัวเรือและเครื่องจักร ประกันภัยทาง ทะเลและขนส่ง •IAR,CAR •สุขภาพ เดินทาง อุบัติเหตุ ฯลฯ ประกันภัย เบ็ดเตล็ด

6 อัตราผลตอบแทน •ภาคบังคับ 12% •ภาคสมัครใจ 18% ประกันภัย รถยนต์ •23% ประกันอัคคีภัย •13% ประกันภัยทาง ทะเลและขนส่ง •18% ประกันภัย เบ็ดเตล็ด

7 •คู่มือสำหรับตัวแทนทิพย •Webboard พูดคุยกับทีมงานทิพยและตัวแทนทิพย •ระบบ Websale อันทันสมัยที่สามารถพิมพ์กรมธรรม์ให้กับลูกค้าทันที •ฝึกอบรมและรับข้อมูลข่าวสารประกันภัยฟรี •ทีมงานทิพยที่พร้อมให้บริการตัวแทนอย่างมืออาชีพ บริการที่ท่านจะได้รับ

8 สร้างรายได้ง่ายๆ นำเสนอขาย บันทึกข้อมูลการขาย ผ่านระบบ Websale มอบกรมธรรม์ให้ลูกค้า และรับผลตอบแทนทันที

9 สมัครเป็นตัวแทนทิพยวันนี้ ง่ายๆ..เพียง 1.มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯกำหนด 2.เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร 3.กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร

10 •บรรลุนิติภาวะ •มีภูมิลำเนาในประเทศไทย •ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใน ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต •ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย •มีหลักประกันตามระเบียบที่บริษัทฯกำหนด 1.มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด....ดังนี้

11 •ใบสมัครตัวแทนตามแบบฟอร์มของบริษัท ฯ •สำเนาบัตรประชาชน/ บัตรข้าราชการ 2 ฉบับ •สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ •รูปถ่าย 1 นิ้ว(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 5 ใบ •ค่าธรรมเนียมในการสอบรับใบอนุญาตตัวแทนตามพรบ.ประกัน วินาศภัย 2535 2.เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร...ดังนี้

12 3.กรอกข้อมูลลงใน ใบสมัครตัวแทน www.dhipaya.co.th หรือ สมัคร ทันที

13 •เงินฝากค้ำประกัน กรณีอยู่ในกทม.-บัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ 100,000 บาท กรณีอยู่ในตจว.- บัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย สาขาที่บริษัทกำหนด 100,000 บาท •บุคคลค้ำประกัน (อายุไม่เกิน 60 ปี) ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับ5ขึ้นไป หรือ ข้าราชการตำรวจ ทหาร ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป หรือ พนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชนที่มีรายได้ประจำเกิน กว่า 20,000 บาทต่อเดือน และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี •เงินสด (Pre-paid) •วางเงินสดตามวงเงินที่ต้องการ(กำลังปรับปรุงระบบให้รองรับ) การค้ำประกัน หรือ

14 ความสำเร็จรออยู่


ดาวน์โหลด ppt เปลี่ยนชีวิต....ให้ยิ้มได้ กับทิพยประกันภัย วันนี้ ความสำเร็จรออยู่ เลือกอนาคตที่มั่นคง และโอกาสของการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น สมัครเป็นตัวแทนในโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google