งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

14-03-2012 Retire Smart 1st 620/60 บำนาญแบบลดหย่อนได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "14-03-2012 Retire Smart 1st 620/60 บำนาญแบบลดหย่อนได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Retire Smart 1st 620/60 บำนาญแบบลดหย่อนได้

2 จุดประสงค์ในการออกแบบประกัน
เพิ่มผลประโยชน์ทางภาษี 1 สนับสนุนการออมเงินในรูปแบบบำนาญ 2 เพิ่มทางเลือกสำหรับกลุ่มลูกค้าอายุ ปี 3 รองรับความเสี่ยงสำหรับการมีชีวิตยืนยาว 4 2

3 รับเงินบำนาญขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อปี ลดหย่อนภาษีสุงสุด 3 แสนบาท*
จุดเด่นของแบบประกัน ขยายอายุรับประกัน ตั้งแต่อายุ 20 ปี ถึง 59 ปี รับเงินบำนาญขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อปี ตลอดช่วงเกษียณอายุ (อายุ 60 ปี ถึง 90 ปี) Retire Smart 1st 620/60 ลดหย่อนภาษีสุงสุด 3 แสนบาท* * ลดหย่อนภาษี 2 ประเภทดังนี้ ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172 สูงสุด 1 แสนบาท ลดหย่อนภาษีสำหรับแบบบำนาญตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 194 สูงสุด 2 แสนบาท 3

4 Feature Diagram ช่วงชำระเบี้ย : คุ้มครองสูงสุดระหว่าง
105% ของเบี้ยที่ชำระสะสมตามจริง หรือ มูลค่าเวนคืน ชำระเบี้ย ถึงปีที่อายุครบ 60 ช่วงชำระเบี้ย : คุ้มครองสูงสุดระหว่าง เบี้ยที่ชำระทั้งหมด หักด้วย เงินบำนาญที่รับไปแล้ว ช่วงรับบำนาญ : เริ่มรับบำนาญ Age 90 Age 60 ครบกำหนด Age 90 เริ่มสัญญา Start รับเงินบำนาญ 20% ของทุน ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ รวม 620% (ตั้งแต่สิ้นปีกธ.ที่อายุครบ 60 ปีถึงปีกธ.ที่อายุครบ 90 ปี รวม 31 ครั้ง) 4

5 เงินบำนาญที่รับไปแล้ว
Product Feature Retire Smart 1st 620/60 คุ้มครองชีวิต ช่วงชำระเบี้ย ช่วงรับบำนาญ เงินบำนาญ 20% ของทุนประกัน ตั้งแต่สิ้นปีกธ.ที่อายุครบ 60 ปี ถึงปีกธ.ที่อายุครบ 90 ปี รวม 31 ครั้ง ค่าสูงสุดระหว่าง 105% ของเบี้ยที่ ชำระสะสมตามจริง มูลค่าเวนคืน เบี้ยที่ชำระทั้งหมด หักด้วย เงินบำนาญที่รับไปแล้ว 5

6 เกณฑ์รับประกันเบื้องต้น
Retire Smart 1st 620/60 ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 90 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน ถึงอายุ 60 ปี 20 – 59 ปี ไม่ตรวจสุขภาพ ไม่นับทุนรวม เกนเฟิสต์ รวมบำนาญ*ทุกกธ. สูงสุด 2 ล้านบาท (อายุ 59 ไม่แถมการยกเว้นการชำระเบี้ยกรณี ทพ.) 100,000 บาท ยกเว้นการชำระเบี้ยกรณี ทพ.เท่าทุนประกัน สำหรับลูกค้าที่รับประกันในอัตราเบี้ยปกติ อายุที่รับประกัน ทุนประกันขั้นต่ำ ตรวจสุขภาพ * กธ.บำนาญ คือ สมาร์เฟิสต์ 550 รีไทร์ สมาร์ทเฟิสต 620

7 อัตราเบี้ยประกันรายปี ต่อทุนประกัน 1,000 บาท
ชำระเบี้ยครั้งเดียว สำหรับอายุ 59 ปี ชำระเบี้ยรายงวด อายุ (ปี) เพศหญิง เพศชาย 20 41 37 30 69 63 35 93 85 40 130 120 45 194 181 50 327 306 55 741 705 3,627 เพศหญิง 3,435 เพศชาย 7

8 อัตราผลตอบแทน IRR ชำระเบี้ยรายงวด ชำระเบี้ยครั้งเดียว สำหรับอายุ 59 ปี
อายุ (ปี) เพศหญิง เพศชาย 20 3.72% 4.00% 30 3.67% 3.98% 35 3.63% 40 3.58% 3.93% 45 3.51% 3.85% 50 3.37% 3.75% 55 3.11% 3.44% 3.76% เพศหญิง 4.19% เพศชาย 8

9 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
bla : Retire Smart 1st 620/60 MTL : PRO Annuity a90/a60 ส่วนที่ เหมือนกัน คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี / ชำระเบี้ยถึงอายุ 60 ปี จ่ายเงินบำนาญ 20% ของทุน ตั้งแต่สิ้นปีทีอายุครบ 60 ปี ถึงปีที่อายุครบ 90 ปี คุ้มครองชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ เท่ากับ เบี้ยชำระทั้งหมด หักด้วย เงินบำนาญที่รับไปแล้ว ส่วนที่ ต่างกัน ความคุ้มครองช่วงชำระเบี้ย อายุที่รับประกัน MTL : ปี BLA : ปี BLA : ตั้งแต่ 1แสนขึ้นไป ทุนประกัน MTL : 1แสน - 4 ล้าน จ่ายค่าสูงสุดระหว่าง % ของทุนประกันหรือมูลค่าเวนคืน MTL : ปีที่ 1-20 = 110%, ปีที่ 21 ถึงก่อนอายุ 60 =140% BLA : 105%

10 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างเพศหญิง อายุ 35 ปี 1. อัตราผลตอบแทน (IRR) ไม่รวมผลประโยชน์ค่าลดหย่อนภาษี 2. เทียบอัตราผลตอบแทนที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝาก จะเท่ากับ IRR÷0.85 เช่น IRR=3.63% เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3.63%÷0.85 = 4.27% 10

11 Thank You ! ฝ่ายคณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt 14-03-2012 Retire Smart 1st 620/60 บำนาญแบบลดหย่อนได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google