งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO “ Add your company slogan ” Retire Smart 1 st 620/60 บำนาญแบบลดหย่อนได้ 14-03-2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO “ Add your company slogan ” Retire Smart 1 st 620/60 บำนาญแบบลดหย่อนได้ 14-03-2012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO “ Add your company slogan ” Retire Smart 1 st 620/60 บำนาญแบบลดหย่อนได้ 14-03-2012

2 2 จุดประสงค์ในการออกแบบประกัน เพิ่มผลประโยชน์ทางภาษี 1 สนับสนุนการออมเงินใน รูปแบบบำนาญ 2 เพิ่มทางเลือกสำหรับกลุ่ม ลูกค้าอายุ 51-59 ปี 3 รองรับความเสี่ยงสำหรับการมี ชีวิตยืนยาว 4 2

3 3 จุดเด่นของแบบประกัน ลดหย่อนภาษีสุงสุด 3 แสนบาท * 3 Retire Smart 1 st 620/60 * ลดหย่อนภาษี 2 ประเภทดังนี้  ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172 สูงสุด 1 แสนบาท  ลดหย่อนภาษีสำหรับแบบบำนาญตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 194 สูงสุด 2 แสน บาท ขยายอายุรับประกัน ตั้งแต่อายุ 20 ปี ถึง 59 ปี รับเงินบำนาญขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อปี ตลอดช่วงเกษียณอายุ ( อายุ ปี ถึง ปี ) ตลอดช่วงเกษียณอายุ ( อายุ 60 ปี ถึง 90 ปี )

4 4 รับเงินบำนาญ 20% ของทุน ทุกสิ้นปี กรมธรรม์ รวม 620% ( ตั้งแต่สิ้นปีกธ. ที่อายุครบ 60 ปีถึงปีกธ. ที่อายุครบ 90 ปี รวม 31 ครั้ง ) Feature Diagram เริ่มสัญญา Start 105% ของเบี้ยที่ชำระ สะสมตามจริง หรือ มูลค่าเวนคืน ชำระเบี้ย ถึงปีที่อายุครบ 60 ช่วงชำระเบี้ย : ช่วงชำระเบี้ย : คุ้มครองสูงสุดระหว่าง เบี้ยที่ชำระ ทั้งหมด หักด้วย เงินบำนาญที่ รับไปแล้ว ช่วงรับบำนาญ : 4 ครบกำหนด Age 90 เริ่มรับบำนาญ Age 90 Age 60

5 5 เบี้ยที่ชำระ ทั้งหมด หักด้วย เงินบำนาญที่รับ ไปแล้ว Product Feature ค่าสูงสุด ระหว่าง  105% ของ เบี้ยที่ ชำระสะสม ตามจริง  มูลค่าเวนคืน Retire Smart 1 st 620/60 5 ช่วงชำระเบี้ย ช่วงรับบำนาญ คุ้มครองชีวิต เงิน บำนาญ 20% ของทุน ประกัน ตั้งแต่สิ้นปีกธ. ที่อายุ ครบ 60 ปี ถึงปีกธ. ที่ อายุครบ 90 ปี รวม 31 ครั้ง

6 6 เกณฑ์รับประกันเบื้องต้น Retire Smart 1 st 620/60 ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 90 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน ถึงอายุ 60 ปี 20 – 59 ปี อายุที่รับประกัน 100,000 บาท ทุนประกันขั้นต่ำ รวมบำนาญ * ทุ กกธ. สูงสุด 2 ล้าน บาท ( อายุ 59 ไม่แถม การยกเว้นการ ชำระเบี้ยกรณี ทพ.) ยกเว้นการชำระเบี้ยกรณี ทพ. เท่าทุนประกัน สำหรับลูกค้าที่รับประกันในอัตราเบี้ยปกติ ไม่ตรวจสุขภาพไม่นับทุนรวมเกนเฟิสต์ ตรวจสุขภาพ * กธ. บำนาญ คือ สมาร์เฟิสต์ 550 รีไทร์ สมาร์ทเฟิสต 620

7 7 อัตราเบี้ยประกันรายปี ต่อทุนประกัน 1,000 บาท 7 ชำระเบี้ย รายงวด อายุ ( ปี ) เพศ หญิง เพศชาย 204137 306963 359385 40130120 45194181 50327306 55741705 ชำระเบี้ยครั้ง เดียว สำหรับอายุ 59 ปี 3,627 เพศ หญิง 3,435 เพศ ชาย

8 8 อัตราผลตอบแทน IRR 8 ชำระเบี้ย รายงวด ชำระเบี้ยครั้ง เดียว สำหรับอายุ 59 ปี 3.76% เพศ หญิง 4.19% เพศ ชาย อายุ ( ปี ) เพศ หญิง เพศชาย 203.72%4.00% 303.67%3.98% 353.63%3.98% 403.58%3.93% 453.51%3.85% 503.37%3.75% 553.11%3.44%

9 9 ส่วนที่เหมือนกันส่วนที่เหมือนกัน คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี / ชำระเบี้ยถึงอายุ 60 ปี จ่ายเงินบำนาญ 20% ของทุน ตั้งแต่สิ้นปีทีอายุครบ 60 ปี ถึงปีที่อายุครบ 90 ปี คุ้มครองชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ เท่ากับ เบี้ยชำระทั้งหมด หักด้วย เงินบำนาญที่รับไปแล้ว เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ต่างกัน ความคุ้มครองช่วงชำระเบี้ย อายุที่ รับประกัน MTL : 20-55 ปี BLA : 20-59 ปี BLA : ตั้งแต่ 1 แสนขึ้นไป ทุนประกัน MTL : 1 แสน - 4 ล้าน จ่ายค่าสูงสุดระหว่าง % ของทุนประกันหรือมูลค่า เวนคืน MTL : ปีที่ 1-20 = 110%, ปีที่ 21 ถึงก่อนอายุ 60 =140% BLA : 105%

10 10 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ 1. อัตราผลตอบแทน (IRR) ไม่รวมผลประโยชน์ค่าลดหย่อนภาษี 2. เทียบอัตราผลตอบแทนที่เป็นดอกเบี้ยเงินฝาก จะเท่ากับ IRR÷0.85 เช่น IRR=3.63% เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3.63%÷0.85 = 4.27% ตัวอย่างเพศหญิง อายุ 35 ปี

11 LOGO “ Add your company slogan ” ฝ่ายคณิตศาสตร์ 14-03-2012


ดาวน์โหลด ppt LOGO “ Add your company slogan ” Retire Smart 1 st 620/60 บำนาญแบบลดหย่อนได้ 14-03-2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google