งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายประกัน ชีวิต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การคัดเลือกภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายประกัน ชีวิต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การคัดเลือกภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สายประกัน ชีวิต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การคัดเลือกภัย

3 สายประกัน ชีวิต การพิจารณา รับประกัน คื อ การคัดเลือก และ แบ่งกลุ่มลูกค้า ตามระดับ ความเสี่ยงภัย

4 สายประกัน ชีวิต ระดับความ เสี่ยงภัย มาตรฐาน (Standard) : เบี้ย ประกันปกติ สูงกว่ามาตรฐาน (Sub Standard) : เบี้ยพิเศษ รับประกันไมได้ (Decline/Postpone) : เลื่อน / ไม่รับประกัน

5 สายประกัน ชีวิต ทำไมต้อง คัดเลือกภัย ??? เพื่อความ เป็นธรรม ผู้เอา ประกัน ตัวแ ทน บริ ษัท

6 สายประกัน ชีวิต ผู้พิจารณา รับประกัน ตัวแ ทน เจ้าหน้าที่ พิจารณา บริษัท ประกันภัย ต่อ

7 สายประกัน ชีวิต ปัจจัยที่นำมาใช้ในการ พิจารณารับประกัน ด้าน สุขภาพ ด้านที่ไม่ เกี่ยวกับ สุขภาพ

8 สายประกัน ชีวิต สุขภ าพ อายุเพศ น้ำหนัก / ส่วนสูง ประวัติ สุขภาพ ความ พิการ ร่างกาย อาชีพสุราบุหรี่

9 สายประกัน ชีวิต ด้านที่ไม่เกี่ยวกับ สุขภาพ วัตถุประ สงค์ ผู้รับ ประโยชน์ ที่อยู่อาศัย / ต่างชาติ สถานะ การเงิน ทุน ประกัน ความสา มารถ ในการ ชำระเบี้ย

10 สายประกัน ชีวิต การคำนวณเบี้ย ประกันพิเศษ ปัจจัยความ เสี่ยงภัย อายุ / เพศ แบบ ประกัน ไม่แถม ทพ. กรณีที่ เพิ่มเบี้ยพิเศษ

11 สายประกัน ชีวิต ถามมา ตอบไป

12 สายประกัน ชีวิต ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สายประกัน ชีวิต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การคัดเลือกภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google