งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( กลุ่ม ZAO SHANG HAO )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( กลุ่ม ZAO SHANG HAO )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( กลุ่ม ZAO SHANG HAO )

2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2515 - 2524) : ยุคแห่งการก่อร่าง สร้างบ้าน ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2525 - 2534) : ยุคแห่งการพัฒนา คน พัฒนางาน ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2535 - 2544) : ยุคแห่งคุณภาพ ทศวรรษที่ 4 (พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน) : ยุค แห่งความรู้และการ จัดการความรู้

3 ช่วงทศวรรษที่ 2 และ 3  พัฒนาคนและงานเป็นอย่างมาก  พัฒนาคนและงานเป็นอย่างมาก  ยึดคุณภาพเป็นหลัก  ยึดคุณภาพเป็นหลัก  เกิดกิจกรรม  เกิดกิจกรรม  มีการรวมตัวกันข้ามสายงาน  มีการรวมตัวกันข้ามสายงาน  มีการนำเสนอผลงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ  มีการนำเสนอผลงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ >> มีการประชุมด้าน QA (Quality Assurance) ทุก ๆ 3 เดือน ทุก ๆ 3 เดือน

4 ทศวรรษที่ 4 : ยุคแห่งความรู้ และการจัดการความรู้ ทำความกระจ่าง (clarification) ในเรื่อง KM 1. Outside-in คือ การเชิญผู้รู้ในเรื่องต่างๆ มาเล่า มาบรรยายให้คนของคณะได้รับทราบ 2. Inside-out คือ การส่งบุคลากรของคณะ ไปจับเอาความรู้ (Knowledge capture) ใน เรื่องจากภายนอก

5 ก้าวสำคัญของการเริ่มนำ KM มาใช้อย่างเป็นระบบในคณะ ให้ขยายจุดเน้น (focus) ของการพัฒนา บุคลากร  คนและความรู้ (knowledge) เป็น ทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด ของคณะ " พัฒนาคน พัฒนางาน และจัดการความรู้ โดยชู คุณภาพเป็นหัวใจ และมุ่งไปที่ผู้รับบริการเป็นสำคัญ " และมุ่งไปที่ผู้รับบริการเป็นสำคัญ "

6 แผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อนำคณะ แพทยศาสตร์ ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ อาศัยการจัดการความรู้เป็นกระบวนการ ( ใช้ KM ) อาศัยการจัดการความรู้เป็นกระบวนการ ( ใช้ KM ) บูรณาการ (integrate) KM บูรณาการ (integrate) KM mission : จะเป็นคณะ แพทยศาสตร์ที่มีการ บริหารจัดการ ความรู้ ที่เป็นตัวอย่าง (Best practice) ของคณะแพทยศาสตร์ อื่นๆ ใน 4 ปี mission : จะเป็นคณะ แพทยศาสตร์ที่มีการ บริหารจัดการ ความรู้ ที่เป็นตัวอย่าง (Best practice) ของคณะแพทยศาสตร์ อื่นๆ ใน 4 ปี

7 ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ บริหารความรู้ หน้าที่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร ความรู้ กำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ ขององค์กร กำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ ขององค์กร สร้างบรรยากาศขององค์กรให้เอื้อต่อการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างบรรยากาศขององค์กรให้เอื้อต่อการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร บริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร ทำแผนการพัฒนาระบบบริหารความรู้ใน องค์กร ทำแผนการพัฒนาระบบบริหารความรู้ใน องค์กร สร้างเครือข่ายความรู้กับองค์กรอื่น ๆ สร้างเครือข่ายความรู้กับองค์กรอื่น ๆ คณะกรรมการชุดนี้จะมีวาระ 2 ปี (16 กันยายน 2547 - 15 กันยายน 2549) คณะกรรมการชุดนี้จะมีวาระ 2 ปี (16 กันยายน 2547 - 15 กันยายน 2549)

8 ความรู้ที่คณะแพทยศาสตร์ มอ. จะนำมาจัดการ 1 ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของ ผู้ปฏิบัติงาน 2 ความรู้และนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 3 ความรู้ใหม่จากภายนอกที่นำมาประยุกต์ใช้ใน คณะแพทยศาสตร์

9 การดำเนินงาน 1 จัดเวที Knowledge Sharing Day 1 จัดเวที Knowledge Sharing Day 2 เชิญวิทยากรจาก สคส. มาถ่ายทอดเทคนิค วิธีการในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 เชิญวิทยากรจาก สคส. มาถ่ายทอดเทคนิค วิธีการในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 จัดให้มีการ coaching ระหว่างหน่วยงาน 3 จัดให้มีการ coaching ระหว่างหน่วยงาน 4 หา best practice แล้วมากำหนดเป็น มาตรฐานของคณะ 4 หา best practice แล้วมากำหนดเป็น มาตรฐานของคณะ 5 มี web board 5 มี web board 6 มีเวทีในการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ 6 มีเวทีในการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ 7 ประกาศ สนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่ม หรือชุมชนนัก ปฏิบัติ 7 ประกาศ สนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่ม หรือชุมชนนัก ปฏิบัติ

10 การสื่อสาร KM 1 เรื่องจัดทำ KM NEWS กำหนดออกทุก 2 เดือน 2 Knowledge Sharing Day กำหนดจัดปีละ 3 ครั้ง

11 ดัชนีหลัก (Indicator) วัด ความสำเร็จ ด้านการจัดการความรู้ KM Activity ไม่กำหนดจำนวนครั้ง / จำนวน คนที่เข้าร่วม แต่ เน้นคุณภาพ จัดตามความ พร้อม KM Activity ไม่กำหนดจำนวนครั้ง / จำนวน คนที่เข้าร่วม แต่ เน้นคุณภาพ จัดตามความ พร้อม CoP ตั้งเป้าหมาย 5 กลุ่ม / ปี CoP ตั้งเป้าหมาย 5 กลุ่ม / ปี ODOK(One Division/Department One Knowledge ) : หนึ่งหน่วยงาน หนึ่ง ความรู้ ODOK(One Division/Department One Knowledge ) : หนึ่งหน่วยงาน หนึ่ง ความรู้

12 KM TOOL ศักยภาพของ " คน " นำมาซึ่งความสำเร็จอย่าง น่ามหัศจรรย์ ศักยภาพของ " คน " นำมาซึ่งความสำเร็จอย่าง น่ามหัศจรรย์ ศักยภาพ โดดเด่นขึ้นมา ที่สำคัญอยู่ที่ใจ ศักยภาพ โดดเด่นขึ้นมา ที่สำคัญอยู่ที่ใจ โดยการนำประสบการณ์ ความรู้ที่มีอยู่ในคน (Tacit Knowledge) และ " คว้า " (Capture) ความรู้ภายนอกองค์กรมาใช้ในการ ทำงาน โดยการนำประสบการณ์ ความรู้ที่มีอยู่ในคน (Tacit Knowledge) และ " คว้า " (Capture) ความรู้ภายนอกองค์กรมาใช้ในการ ทำงาน

13 ตัวอย่าง KM TOOL - การจัดตารางรายชื่อและวิธีติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ด้านใดด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน - การกระจายความรู้ - การจัดประชุมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ - การจัดกระบวนการกลุ่มให้คนต่างหน่วยงาน ได้มาทำงานแก้ปัญหาร่วมกัน

14 Knowledge sharing Best practice  ด้านการ ประสานงานร่วมมือ ด้านการ ประสานงานร่วมมือ ด้านการ ประสานงานร่วมมือ  การสื่อสารที่ดีที่สุด การสื่อสารที่ดีที่สุด  อายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์  หน่วยรังสีรักษา หน่วยรังสีรักษา  คลินิกหู คอ จมูก คลินิกหู คอ จมูก คลินิกหู คอ จมูก  ภาคกุมารเวช ศาสตร์ ภาคกุมารเวช ศาสตร์ ภาคกุมารเวช ศาสตร์  ภาควิสัญญีวิทยา ภาควิสัญญีวิทยา

15 ตัวย่าง Best Practice ด้านการประสานงานร่วมมือและช่วยเหลือกัน ด้านการประสานงานร่วมมือและช่วยเหลือกัน ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ของหอผู้ป่วยพิเศษ เฉลิมพระบารมี 8 ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ของหอผู้ป่วยพิเศษ เฉลิมพระบารมี 8

16 กลยุทธ์และปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ทีมเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย + ทีมแพทย์ + ทีมเจ้าหน้าที่อื่นๆ 1. ทีมเจ้าหน้าที่หอ ผู้ป่วย  ทุกคนมองเห็น ปัญหาและร่วมกัน  ทุกคนมองเห็น ปัญหาและร่วมกัน  การติดตามอย่าง ใกล้ชิด  การติดตามอย่าง ใกล้ชิด  การตอบสนอง อย่างรวดเร็ว  การตอบสนอง อย่างรวดเร็ว การสื่อสารภายใน ทีม ใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์ ใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์ แฟ้มหนังสือเวียน แฟ้มหนังสือเวียน การประชุมหอผู้ป่วยทุก 2 เดือน การประชุมหอผู้ป่วยทุก 2 เดือน หลักในการบริหารทีม ที่สำคัญ หัวหน้าต้องเป็นแบบอย่างที่ ดีให้แก่ลูกน้อง หัวหน้าต้องเป็นแบบอย่างที่ ดีให้แก่ลูกน้อง ใช้หลักการกระจายงาน ใช้หลักการกระจายงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดง ความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดง ความคิดเห็น

17 กลยุทธ์และปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ 2. ทีมแพทย์ จัดเจ้าหน้าที่ตามแพทย์ จัดเจ้าหน้าที่ตามแพทย์ การสื่อสารกับแพทย์ การสื่อสารกับแพทย์ 3. ทีมเจ้าหน้าที่อื่นๆ เจ้าหน้าที่โภชนาการอาหาร เจ้าหน้าที่โภชนาการอาหาร

18 “ ในการทำงาน ถ้าเราจะ บริการให้ดี ต้องคิดเสมอว่า ผู้ที่อยู่ ตรงหน้าเรา เป็นเสมือน พ่อ แม่ หรือ ญาติของเรา ถ้าเราคิดได้อย่างนี้ เรา ต้องทำดีแน่นอน ”

19 CoP ของคณะแพทยศาสตร์  CoP ปีละ 5 กลุ่ม  CoP ปีละ 5 กลุ่ม - กลุ่มที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันมาร่วมกัน พัฒนา - กลุ่มที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันมาร่วมกัน พัฒนา - รวมกลุ่มบุคลากรที่หลากหลาย - รวมกลุ่มบุคลากรที่หลากหลาย

20 CoP ที่เน้นการบริหารจัดการ CoP Discharge Planning - CoP ระบบนัด - CoP การบริหารยา (Medication Error ) CoP Discharge Planning - CoP ระบบนัด - CoP การบริหารยา (Medication Error ) จัดตั้งกลุ่ม CoP ด้านการบริหาร จัดตั้งกลุ่ม CoP ด้านการบริหาร

21 IT กับการจัดการความรู้ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ระบบเครือข่าย IT (Network) 1. ระบบเครือข่าย IT (Network) 2. ระบบความปลอดภัย (Security) 2. ระบบความปลอดภัย (Security) 3. การออกแบบระบบฐานข้อมูล 3. การออกแบบระบบฐานข้อมูล 4. โปรแกรมสนับสนุนเพื่อช่วยสืบค้นข้อมูล 4. โปรแกรมสนับสนุนเพื่อช่วยสืบค้นข้อมูล

22 IT กับการจัดการความรู้ IT กับการจัดการความรู้

23 ตัวอย่าง WEBBOARD

24

25 เรียนรู้ จากงาน เจือจาน แบ่งปัน เจือจาน แบ่งปัน เรียนรู้ด้วยกัน เรียนรู้ด้วยกัน สร้างสรรค์คณะ เรา สร้างสรรค์คณะ เรา บทส่งท้าย เรียนรู้ ลองทำ และปรับใช้อย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( กลุ่ม ZAO SHANG HAO )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google