งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรรายจ่าย วงจรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่อไปนี้ การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ การรับสินค้าหรือบริการ การเตรียมจ่ายชำระค่าสินค้าหรือ บริการ การเบิกจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรรายจ่าย วงจรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่อไปนี้ การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ การรับสินค้าหรือบริการ การเตรียมจ่ายชำระค่าสินค้าหรือ บริการ การเบิกจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรรายจ่าย วงจรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่อไปนี้ การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ การรับสินค้าหรือบริการ การเตรียมจ่ายชำระค่าสินค้าหรือ บริการ การเบิกจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการ ให้แก่บริษัทผู้ขาย (Supplier หรือ Vendor) โดยในแต่ละขั้นตอนผู้ปฏิบัติงานต้องบันทึก ข้อมูลที่เกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลเข้าไปทำการ ประมวลผลรายการค้าและจัดทำรายงาน ได้ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา

2 วงจรรายจ่าย - กระบวนการ ปฏิบัติงาน กระบวนการปฏิบัติงานของวงจร รายจ่าย แบ่งได้เป็น วงจรรายจ่ายที่มีการซื้อสินค้าหรือ บริการเป็นเงินสด วงจรรายจ่ายที่มีการซื้อสินค้าหรือ บริการเป็นเงินเชื่อ

3 วงจรรายจ่ายที่มีการซื้อสินค้าหรือ บริการเป็นเงินสด  มีการมอบหมายให้ผู้รักษาเงินสดเป็น ผู้ทำหน้าที่ดูแลเงินสดย่อย เมื่อมีผู้มา ขอเบิกค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติอย่าง ถูกต้อง ก็มีการจ่ายเงินและเก็บ ใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย (Voucher) ไว้ ทุกรายการ และเมื่อถึงเวลาที่กำหนด เช่น 15 วัน ผู้รักษาเงินสดย่อยก็จะ รวบรวมใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อยพร้อม หลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมดมาขอเบิก อนุมัติชดเชยเงินสด ( รูปที่ 11-1) วงจรรายจ่าย - กระบวนการ ปฏิบัติงาน

4 วงจรรายจ่ายที่มีการซื้อสินค้าหรือ บริการเป็นเงินเชื่อ  การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ (Purchasing application)  การรับสินค้าหรือบริการ (Receiving application)  การเตรียมจ่ายชำระค่าสินค้าหรือ บริการ (Voucher application)  การเบิกจ่ายชำระค่าสินค้าหรือ บริการ (Cash disbursement application) วงจรรายจ่าย - กระบวนการ ปฏิบัติงาน

5 วงจรรายจ่ายที่มีการซื้อสินค้าหรือ บริการเป็นเงินเชื่อ  การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ (Purchasing application) เกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายคลังสินค้าพบว่าถึง เวลาที่กิจการควรสั่งซื้อสินค้าเข้ามา เพิ่มเติมในคลังสินค้าเพื่อให้เพียงพอกับ ความต้องการที่ฝ่ายผลิตจะเบิกไปใช้ เป็นวัตถุดิบในการผลิตหรือฝ่ายขาย เบิกไปขายให้แก่ลูกค้า ฝ่ายคลังสินค้า จึงจัดทำใบขอสั่งซื้อ (Purchase requisition) ส่งมายังฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำ การสั่งซื้อสินค้าหรือ วัตถุดิบ ( รูปที่ 11-2 - 11-5) วงจรรายจ่าย - กระบวนการ ปฏิบัติงาน

6 วงจรรายจ่ายที่มีการซื้อสินค้าหรือ บริการเป็นเงินเชื่อ  การรับสินค้า เกิดขึ้นหลังจากผู้ขายได้จัดส่ง สินค้ามายังสถานที่ที่ระบุไว้ใน ใบสั่งซื้อ ซึ่งจะต้องมีใบรับสินค้า จากนั้นจึงมีการทำรายงานการรับ สินค้า ( รูปที่ 11-6 - 11-8) วงจรรายจ่าย - กระบวนการ ปฏิบัติงาน

7 วงจรรายจ่ายที่มีการซื้อสินค้าหรือ บริการเป็นเงินเชื่อ  การเตรียมจ่ายชำระค่าสินค้า เกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายการเงิน ได้รับข้อมูลจากฝ่ายคลังสินค้าว่า ได้ตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ก็ จะจัดเตรียมเอกสารใบสำคัญจ่าย (Payment voucher) สำหรับ ขั้นตอนต่อไป ( รูปที่ 11-10) วงจรรายจ่าย - กระบวนการ ปฏิบัติงาน

8 วงจรรายจ่ายที่มีการซื้อสินค้าหรือ บริการเป็นเงินเชื่อ  การเบิกจ่ายเงินชำระค่าสินค้า พนักงานนำข้อมูลในใบสำคัญจ่าย และใบแจ้งหนี้ที่จะถึงกำหนดจ่าย ชำระเงินค่าสินค้ามาป้อนข้อมูลเข้า สู่คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำการหักหนี้ ค่าสินค้าในแฟ้มข้อมูลพร้อมกับ บันทึกการจ่ายชำระค่าสนค้าด้วย เช็คลงในแฟ้มข้อมูลการจ่ายเช็ค และจัดพิมพ์เช็คเพื่อส่งให้กับ บริษัทผู้ขายต่อไป ( รูปที่ 11-12 - 11-13) วงจรรายจ่าย - กระบวนการ ปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt วงจรรายจ่าย วงจรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่อไปนี้ การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ การรับสินค้าหรือบริการ การเตรียมจ่ายชำระค่าสินค้าหรือ บริการ การเบิกจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google