งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจ้าของธุรกิจ ลูกค้า ผู้ผลิต ธนาคาร กรมสรรพกร - ข้อมูลลูกค้า - รายละเอียดการจ่ายเงิน -order สินค้า - - รหัสสั่งซื้อสินค้า - ข้อมูลสินค้า - ข้อมูลโปรโมชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจ้าของธุรกิจ ลูกค้า ผู้ผลิต ธนาคาร กรมสรรพกร - ข้อมูลลูกค้า - รายละเอียดการจ่ายเงิน -order สินค้า - - รหัสสั่งซื้อสินค้า - ข้อมูลสินค้า - ข้อมูลโปรโมชั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เจ้าของธุรกิจ ลูกค้า ผู้ผลิต ธนาคาร กรมสรรพกร - ข้อมูลลูกค้า - รายละเอียดการจ่ายเงิน -order สินค้า - - รหัสสั่งซื้อสินค้า - ข้อมูลสินค้า - ข้อมูลโปรโมชั่น - หน้า web site - ข้อมูลธุรกิจ - ข้อมูล ดอกเบี้ย - วงเงินกู้ -order - สัญญา - ข้อมูลสินค้า - ข้อมูลรายได้ของธุรกิจ - ใบแจ้งเก็บภาษี

2 Business 1. ฝ่ายบัญชี - จัดทำงบการเงิน - เงินกู้ 2. ฝ่ายจัดซื้อ - จัดซื้อสินค้า - ตรวจสอบสินค้าคงคลัง 3. ฝ่ายการตลาด - วางแผนการตลาด - ทำ PR 4. ฝ่าย IT - ดูแลระบบ - ซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบ 5. ฝ่ายจัดส่งสินค้า - จัดส่งสินค้า

3 ฝ่ายบัญชี เงินกู้ / ทำ งบ การเงิน เจ้าของ กิจการ ธนาคาร - ข้อมูล ดอกเบี้ย - วงเงินกู้ ฐานข้อมูล การเงิน - ข้อมูล ธุรกิจ - ข้อมูล การเงิน - งบการเงิน

4 ฝ่ายจัดซื้อ ผู้ผลิต ฝ่ายจัดซื้อ / จัดซื้อ สินค้า ฐานข้อมูล สินค้า - สัญญา ซื้อ - ขาย - ข้อมูล สินค้า - ข้อมูล สั่งซื้อ สินค้า - ข้อมูล pa y ment - ข้อมูล การซื้อ สินค้า - ข้อมูล สินค้าคง คลัง ฝ่ายบัญชี - ข้อมูล การสั่งซื้อ สินค้า

5 ฝ่ายการตลาด ลูกค้า ฝ่าย การตลาด / วางแผน การตลาด และ PR เจ้าของ กิจการ - ข้อมูลการ สั่งซื้อของ ลูกค้า - ข้อมูล โปรโมชั่น - ข้อมูล สินค้า ฐานข้อมูลการ สั่งซื้อสินค้า - ยืนยัน แผนการ ตลาด - แผนการ ตลาด ฐานข้อมูล โปรโมชั่น - รายละเอียดโปรโมชั่น

6 ฝ่าย IT ลูกค้า ฝ่าย IT/ ดูแลและ พัฒนา ระบบ ฐานข้อมูล ลูกค้า - ข้อมูล ลูกค้า - รายละเอีย ด payment - หน้า website - รหัส สั่งซื้อ - ข้อมูล ลูกค้า ฐานข้อมูล สินค้า - ข้อมูล สินค้า ฐานข้อมูล โปรโมชั่น ฐานข้อมูลการ สั่งซื้อสินค้า - ข้อมูล การสั่งซื้อ

7 ฝ่ายจัดส่งสินค้า ลูกค้า ฝ่ายจัดส่ง สินค้า ฐานข้อมูล ลูกค้า - รหัส สั่งซื้อ สินค้า - ข้อมูล สินค้า - รหัส สั่งซื้อ สินค้า - ข้อมูล สินค้า - ข้อมูล การซื้อ สินค้า ฐานข้อมูลการ สั่งซื้อสินค้า - ข้อมูล ลูกค้า - ข้อมูล ยีนยันการ ส่งสินค้า

8 ฝ่ายจัดส่ง สินค้า ฝ่าย IT/ ดูแลและ พัฒนา ระบบ ฝ่ายการตลาด / วางแผน การตลาดและ PR ฝ่ายจัดซื้อ / จัดซื้อ สินค้า ฝ่ายบัญชี เงินกู้ / ทำงบ การเงิน ลูก ค้า ฐานข้อมูล ลูกค้า ฐานข้อมูลการ สั่งซื้อสินค้า ฐานข้อมูล สินค้า ฐานข้อมูล โปรโมชั่น ฐานข้อมูล การเงิน ธนาค าร เจ้าของ กิจการ ผู้ผลิ ต - รหัสสั่งซื้อ สินค้า - ข้อมูลสินค้า - รหัสสั่งซื้อ สินค้า - ข้อมูล สินค้า - ข้อมูลลูกค้า - ข้อมูลสินค้า - ข้อมูล การ ซื้อ สินค้า - ข้อมูลยีนยันการส่งสินค้า - หน้า we bsite - รหัส สั่งซื้อ - ข้อมูล ลูกค้า - รายละเอี ยด payment - ข้อมูล โปรโมชั่น - ข้อมูล สินค้า - ข้อมู ลการ สั่งซื้ อ - แผนการ ตลาด - ยืนยันแผนการตลาด - ข้อมูลลูกค้า - รายละเอียดโปรโมชั่น - ข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า - ข้อมูลการ ซื้อ สินค้า - ข้อมูลสินค้าคงคลัง - ข้อมูล การ สั่งซื้อ สินค้า - สัญญา ซื้อ - ขาย - ข้อมูล สินค้า - ข้อมูลสั่งซื้อ สินค้า - ข้อมูล payment - งบการเงิน - ข้อมูลการเงิน - ข้อมูลธุรกิจ - ข้อมูล ดอกเบี้ ย - วงเงิน กู้


ดาวน์โหลด ppt เจ้าของธุรกิจ ลูกค้า ผู้ผลิต ธนาคาร กรมสรรพกร - ข้อมูลลูกค้า - รายละเอียดการจ่ายเงิน -order สินค้า - - รหัสสั่งซื้อสินค้า - ข้อมูลสินค้า - ข้อมูลโปรโมชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google