งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

3 Group Assignment 1. แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ตามประเภทธุรกิจดังนี้
1. แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ตามประเภทธุรกิจดังนี้ 2 - Service Companies - จำนวน 4 คน / บริษัท - กลุ่ม 1 - 2 3 - Trading Companies - จำนวน 6 คน / บริษัท - กลุ่ม 3 - 5 2 - Manufacturing Companies – ส่วนที่เหลือ - กลุ่ม 6 - 7 2. ตั้งชื่อบริษัท : “ บริษัท ……………….จำกัด” 3. กำหนดและเขียนโครงสร้างขององค์กร แบ่งแยกความรับผิดชอบ ระบุชื่อ ตำแหน่ง และขอบเขตงานความรับผิดชอบ ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 4. เขียน Business Process Flow ที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงาน 5. ระบุการควบคุมภายในของแต่ละ Business Process 6. ออกแบบเอกสารทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงาน 7. สมมุติเอกสารทางการบัญขีที่เกี่ยวข้องกับรายการค้า เท่าที่จำเป็นและเหมาะสม ของแต่ละหน่วยงาน (ตั้งข้อสมมุติตามความจำเป็นและสมควร) 8. บันทึกรายการบัญชีใน 1 รอบระยะเวลา ของทุกหน่วยงาน ใน CD Organizer

4 Products of This Project
รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท และข้อมูลทางการบัญชีที่จำเป็น : ให้ข้อมูลเพียงเพื่อมุ่งการวางแผนการจัดทำระบบบัญชี โครงสร้างองค์กร : ระบุชื่อ ตำแหน่งและความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน เขียน Flow ของธุรกิจของบริษัทในภาพรวม เขียน Business Process Flow ของแต่ละกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ระบุรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ชี้ให้เห็นการควบคุมภายในขององค์กร แบบฟอร์มเอกสารทางการบัญชีของบริษัท ผังบัญชีของบริษัท รายงานทางการเงินตามรูปแบบที่ประกาศโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า CDO

5 รายการบัญชีที่ควรมีของแต่ละกิจการ
รายได้จากการขาย / บริการ ซื้อสินค้า / ต้นทุนขาย / บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย (หรือบริการ) และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่จำเป็นที่ควรจะมี เช่น จ่ายเงินเดือน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ควรจะมีเพื่อประโยชน์ในการใช้งานในองค์กร เงินรับจากผู้ถือหุ้น สินค้าคงเหลือ

6 Assignment 1 Present next week for 10 Minutes each
ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อบริษัทของตัวเอง : “ บริษัท …………จำกัด” กำหนดและเขียนโครงสร้างขององค์กร โดยแบ่งแยกความรับผิดชอบเป็นแผนก / ฝ่าย ระบุชื่อ ตำแหน่ง และขอบเขตงานความรับผิดชอบของแต่ละคน ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน ระบุแบบฟอร์มเอกสารของแต่ละหน่วยงาน Present next week for 10 Minutes each Lesson 1


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google