งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thammasat University Group Assignment 1. แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ตามประเภทธุรกิจดังนี้ 2 - Service Companies - จำนวน 4 คน / บริษัท - กลุ่ม 1 - 2 3 - Trading.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thammasat University Group Assignment 1. แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ตามประเภทธุรกิจดังนี้ 2 - Service Companies - จำนวน 4 คน / บริษัท - กลุ่ม 1 - 2 3 - Trading."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thammasat University Group Assignment 1. แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ตามประเภทธุรกิจดังนี้ 2 - Service Companies - จำนวน 4 คน / บริษัท - กลุ่ม 1 - 2 3 - Trading Companies - จำนวน 6 คน / บริษัท - กลุ่ม 3 - 5 2 - Manufacturing Companies – ส่วนที่เหลือ - กลุ่ม 6 - 7 2. ตั้งชื่อบริษัท : “ บริษัท ………………. จำกัด ” 3. กำหนดและเขียนโครงสร้างขององค์กร แบ่งแยกความ รับผิดชอบ ระบุชื่อ ตำแหน่ง และขอบเขตงานความรับผิดชอบ ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 4. เขียน Business Process Flow ที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงาน 5. ระบุการควบคุมภายในของแต่ละ Business Process 6. ออกแบบเอกสารทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงาน 7. สมมุติเอกสารทางการบัญขีที่เกี่ยวข้องกับรายการค้า เท่าที่ จำเป็นและเหมาะสม ของแต่ละหน่วยงาน ( ตั้งข้อสมมุติตาม ความจำเป็นและสมควร ) 8. บันทึกรายการบัญชีใน 1 รอบระยะเวลา ของทุกหน่วยงาน ใน CD Organizer

2 Thammasat University Products of This Project 1. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท และข้อมูลทางการบัญชีที่ จำเป็น : ให้ข้อมูลเพียงเพื่อมุ่งการวางแผนการจัดทำระบบบัญชี 2. โครงสร้างองค์กร : ระบุชื่อ ตำแหน่งและความรับผิดชอบของ พนักงานแต่ละคน ตลอดจนวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 3. เขียน Flow ของธุรกิจของบริษัทในภาพรวม 4. เขียน Business Process Flow ของแต่ละกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง ระบุรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ชี้ให้เห็นการควบคุม ภายในขององค์กร 5. แบบฟอร์มเอกสารทางการบัญชีของบริษัท 6. ผังบัญชีของบริษัท 7. รายงานทางการเงินตามรูปแบบที่ประกาศโดยกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า 8.CDO

3 Thammasat University รายการบัญชีที่ควรมีของแต่ละกิจการ รายได้จากการขาย / บริการ ซื้อสินค้า / ต้นทุนขาย / บริการ ค่าใช้จ่ายในการขาย ( หรือบริการ ) และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่จำเป็นที่ ควรจะมี เช่น จ่ายเงินเดือน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ซื้อสินทรัพย์ถาวรที่ควรจะมีเพื่อประโยชน์ในการใช้งานในองค์กร เงินรับจากผู้ถือหุ้น สินค้าคงเหลือ

4 Thammasat University Assignment 1 1. ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อบริษัทของตัวเอง : “ บริษัท ………… จำกัด ” 2. กำหนดและเขียนโครงสร้างขององค์กร โดยแบ่งแยกความ รับผิดชอบเป็นแผนก / ฝ่าย ระบุชื่อ ตำแหน่ง และขอบเขตงานความรับผิดชอบของ แต่ละคน ระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 3. ระบุแบบฟอร์มเอกสารของแต่ละหน่วยงาน 4.Present next week for 10 Minutes each 6Lesson 1


ดาวน์โหลด ppt Thammasat University Group Assignment 1. แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ตามประเภทธุรกิจดังนี้ 2 - Service Companies - จำนวน 4 คน / บริษัท - กลุ่ม 1 - 2 3 - Trading.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google