งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการฝึกงาน โรงพยาบาลพังงา สังกัด กระทรวงสาธารณสุข โดย นส. ศีรณา นักสร้าง รหัส 5035511055.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการฝึกงาน โรงพยาบาลพังงา สังกัด กระทรวงสาธารณสุข โดย นส. ศีรณา นักสร้าง รหัส 5035511055."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการฝึกงาน โรงพยาบาลพังงา สังกัด กระทรวงสาธารณสุข โดย นส. ศีรณา นักสร้าง รหัส 5035511055

2 Content บทนำ รายละเอียดหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกงาน รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย สรุปการฝึกงาน ภาพบรรยากาศการฝึกงาน

3 บทนำ วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน  เสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  เสริมสร้างความมั่นใจในความรู้ความสามารถ  เสริมสร้างพัฒนาการการอยู่ร่วมกันในสังคม

4 บทนำ ช่วงเวลาในการฝึกงาน : วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ. ศ. 2553 ถึง 8 เดือน พฤษภาคม พ. ศ. 2553 ผู้ควบคุมในการฝึกงาน : นางมรกต อินเจือ ตำแหน่ง นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ประจำโรงพยาบาลพังงา

5 บทนำ ที่ตั้ง : ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลพังงา 436 ตำบล ท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 โทรศัพท์ : (076) 411616, (076) 412032 E-mail : Aunchalee_ns3@hotmail.com

6 รายละเอียดของหน่วยงานที่เข้ารับ การฝึกงาน ประวัติ  เริ่มก่อตั้งในปี พศ. 2496  พศ. 2497 ได้เริ่มเปิดดำเนินการรักษาพยาบาลเป็นการ ภายในตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยมีนายแพทย์วุทธิ โพธิสุนทร เป็นผู้อำนวยการ  พศ.2501 และได้ทำพิธีเปิดและฉลองโรงพยาบาล อย่างเป็นทางการใน วันที่ 11 เมษายน 2501 โดยมีนายวิรัช โรจนวงศ์ เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

7 รายละเอียดของหน่วยงานที่เข้ารับ การฝึกงาน วิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพที่เป็น เลิศด้านบริการทาง การแพทย์โดยประชาชน เป็นเจ้าของ

8 รายละเอียดของงานที่ได้รับ มอบหมาย  ออกแบบและพัฒนาเวปไซต์โรงพยาบาลพังงา  ออกซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ตามตึกภายใน โรงพยาบาลพังงา  เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานซ่อมต่างๆเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์  ศึกษาเรื่องระบบ HOMC ที่ใช้เก็บฐานข้อมูลของ โรงพยาบาลพังงา

9 ผลงาน เวปไซต์

10 สรุปการฝึกงาน ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน :  ได้นำความรู้จากที่ศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์  ได้ความรู้เรื่องการซ่อมคอมพิวเตอร์แบบพื้นฐานอย่าง มาก  ได้ความรู้เรื่องระบบการสื่อสารและเครือข่าย อินเตอร์เนตเพิ่มเติมจากที่เรียนมา  ได้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานของฝ่ายต่างๆในระบบ HOMC  ได้สานสัมพันธไมตรีจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน เป็นการเรียนรู้ระบบของการทำงาน  ได้ทราบถึงข้อบกพร่องของตนเองในความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากที่ไม่ เคยทราบมาก่อน  ได้ฝึกระเบียบวินัยในตนเอง เกิดความรับผิดชอบมาก ขึ้น

11 สรุปการฝึกงาน ปัญหาและอุปสรรค :  ขาดความรู้ความชำนาญในด้าน Hardware จึงทำให้ เสียเวลาไปตรงจุดนี้เพื่อศึกษา  การออกแบบเวปไซต์ในช่วงระยะแรกยังไม่ตรงตาม ความต้องการจึงต้องมีการแก้ไขหลายครั้ง ข้อเสนอแนะ :  ก่อนการฝึกงานนักศึกษาควรเตรียมความพร้อม ศึกษา ความรู้ที่มีประโยชน์ในการฝึกงาน  ควรศึกษารายละเอียดของสถานที่ฝึกงานให้ดีเพื่อ ประกอบการตัดสินใจ

12 ภาพบรรยากาศการฝึกงาน

13

14

15

16

17 Thank you for attention.


ดาวน์โหลด ppt รายงานการฝึกงาน โรงพยาบาลพังงา สังกัด กระทรวงสาธารณสุข โดย นส. ศีรณา นักสร้าง รหัส 5035511055.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google