งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Research Institute.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Research Institute."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Research Institute

2 ระยะเวลาการฝึกงาน วันที่ 8 มีนาคม 2553 – 7 พฤษภาคม 2553
 นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน นางสาว จตุรพร มั่นคงพิทักษ์กุล นางสาว ฐิติชญา เห็นพร้อม นางสาว วทันยา สุขมี นางสาว พัชราวัลย์ ธรรมศิริ

3 ประวัติและความเป็นมา
เป็นสถาบันอิสระภายใต้การกำกับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในด้านทุนวิจัย สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือศึกษาวิจัยที่ทันสมัยรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์และ วิศวกรที่มีคุณภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รับผิดชอบการดำเนินงานโดยมูลนิธิจุฬาภรณ์

4 ที่ตั้ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 หมู่ที่ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ

5 “ ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ”
วิสัยทัศน์ "Application of Science and Technology to Improve The Quality of Life." “ ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ”

6 งานที่ได้รับมอบหมาย 1. ระบบบันทึกภาระงานของพนักงาน
2. ระบบยืม – คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3. ระบบแบบสำรวจความคิดเห็น 4. ระบบลงทะเบียนการใช้งาน INTERNET (LAN) ออนไลน์

7 ผลการปฏิบัติงาน 1. ระบบบันทึกภาระงานของพนักงาน
นักศึกษาฝึกงาน นางสาว จตุรพร มั่นคงพิทักษ์กุล ที่ปรึกษา นาง ศิณัฐตา วงศ์วิเชียร (พี่จูน)

8 ตัวอย่างงาน  การกรอกข้อมูล  การแก้ไขข้อมูล  การแสดงเป็นรายงาน

9 ผลการปฏิบัติงาน 2. ระบบยืม – คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
นักศึกษาฝึกงาน นางสาวฐิติชญา เห็นพร้อม ที่ปรึกษา นางสาววณิพร ยี่กะแพทย์ (พี่หน่อย)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 ผลการปฏิบัติงาน 3. ระบบแบบสำรวจความคิดเห็นแบบออนไลน์
นักศึกษาฝึกงาน นางสาว พัชราวัลย์ ธรรมศิริ ที่ปรึกษา นางสาว วิลาวัณย์ แก้วมา (พี่วิ)

20 ตัวอย่างงาน  การทำงานของ Admin  การกรอกข้อมูล  การแก้ไขข้อมูล
 การกรอกข้อมูล  การแก้ไขข้อมูล  การลบข้อมูล  การแสดงเป็นรายงาน  การแสดงการเลือกแบบทดสอบ  หน้าจอแบบสำรวจความคิดเห็น

21 ผลการปฏิบัติงาน 4. ระบบลงทะเบียน การใช้งานระบบ INTERNET (LAN) ออนไลน์
นักศึกษาฝึกงาน นางสาว วทันยา สุขมี ที่ปรึกษา นางสาว พิมพ์ชนก พิลึก (พี่พิม)

22 ตัวอย่างงาน  การกรอกข้อมูล  การแก้ไขข้อมูล  การแสดงเป็นรายงาน

23 ประโยชน์ที่ได้รับ ฝึกให้เป็นคนมีความผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ฝึกให้เป็นคนปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นในสังคมมากขึ้น ฝึกให้เป็นคนตรงต่อเวลามากขึ้น ได้เรียนรู้ระบบการทำงานจริงภายในหน่วยงาน ได้ศึกษาการใช้ภาษา PHP ในระดับที่สูงขึ้นจากห้องเรียน ได้นำความรู้เรื่อง ฐานข้อมูล และการสร้าง Web Application โดยใช้ภาษา PHP ไปใช้งานจริง ได้รับความรู้เรื่อง “กฎหมายทางอินเตอร์เน็ต” ได้รับความรู้วิธีการเข้าสาย LAN

24 ปัญหาและอุปสรรค ความรู้ที่ได้ศึกษามาจากในห้องเรียนนั้นไม่เพียงพอ เมื่อนำมาใช้ทำงานจริงจึงต้องศึกษาเพิ่มเติม ในการฝึกงานครั้งนี้มีระยะเวลาในการฝึกงานน้อย เนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการฝึกงานในปริมาณที่จำกัด การเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในเขตกรุงเทพมหานครทำให้มีผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกงาน เสียเวลาในการเดินทางเนื่องจากที่พักอยู่ไกล

25 ข้อเสนอแนะ ระยะเวลาในการฝึกงานควรจะมีเวลานานกว่านี้ เพื่อที่จะได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานมากขึ้น ควรศึกษาและติดต่อกับทางสถานที่ฝึกงานที่จะไปฝึกงานให้ดีก่อนที่จะไปฝึกงาน เพราะงานที่ได้มอบหมายอาจจะไม่ตรงกับที่ได้เรียนมา ก่อนการมาฝึกงานควรศึกษาการเขียนเว็บ Application ให้พอสมควรเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการทำงานจริง ควรทดลองทำระบบจริงในระหว่างเรียนเพื่อให้ได้รับความรู้มากขึ้น ควรหาที่พักให้ใกล้ที่ฝึกงานเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ควรศึกษาและฝึกทำโจทย์ทางด้าน database โดยเน้นในส่วนคำสั่ง SQL

26 ประมวลภาพ

27 ประมวลภาพ

28 ประมวลภาพ

29 ประมวลภาพ


ดาวน์โหลด ppt สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Research Institute.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google