งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chulabhorn Research Institute สถาบันวิจัย จุฬาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chulabhorn Research Institute สถาบันวิจัย จุฬาภรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chulabhorn Research Institute สถาบันวิจัย จุฬาภรณ์

2 วันที่ 8 มีนาคม 2553 – 7 พฤษภาคม 2553 ระยะเวลาการ ฝึกงาน นักศึกษาที่เข้า ฝึกงาน  นักศึกษาที่เข้า ฝึกงาน นางสาว จตุรพร มั่นคงพิทักษ์กุล นางสาว ฐิติชญา เห็น พร้อม นางสาว วทันยา สุขมี นางสาว พัชราวัลย์ ธรรมศิริ

3 ประวัติและความเป็นมา เป็นสถาบันอิสระภายใต้การกำกับดูแลของ ทบวงมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานในโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการ สนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในด้านทุนวิจัย สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือศึกษาวิจัยที่ทันสมัย รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์และ วิศวกรที่มีคุณภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ. ศ.2530 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รับผิดชอบการดำเนินงานโดยมูลนิธิจุฬาภรณ์

4 ที่ตั้ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 หมู่ที่ 4 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

5 วิสัยทัศน์ "Application of Science and Technology to Improve The Quality of Life." “ ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ”

6 งานที่ได้รับมอบหมาย 1. ระบบบันทึกภาระงานของพนักงาน 2. ระบบยืม – คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3. ระบบแบบสำรวจความคิดเห็น 4. ระบบลงทะเบียนการใช้งาน INTERNET (LAN) ออนไลน์

7 ผลการปฏิบัติงาน 1. ระบบบันทึกภาระงานของ พนักงาน นักศึกษาฝึกงาน นางสาว จตุรพร มั่นคง พิทักษ์กุล ที่ปรึกษา นาง ศิณัฐตา วงศ์วิเชียร ( พี่ จูน )

8 ตัวอย่างงาน  การกรอกข้อมูล  การแก้ไขข้อมูล  การแสดงเป็นรายงาน

9 ผลการปฏิบัติงาน 2. ระบบยืม – คืนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ นักศึกษาฝึกงาน นางสาวฐิติชญา เห็นพร้อม ที่ปรึกษา นางสาววณิพร ยี่กะแพทย์ ( พี่ หน่อย )

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 ผลการปฏิบัติงาน 3. ระบบแบบสำรวจความคิดเห็น แบบออนไลน์ นักศึกษาฝึกงาน นางสาว พัชราวัลย์ ธรรมศิริ ที่ปรึกษา นางสาว วิลาวัณย์ แก้วมา ( พี่วิ )

20 ตัวอย่างงาน  การทำงานของ Admin  การกรอกข้อมูล  การแก้ไขข้อมูล  การลบข้อมูล  การแสดงเป็นรายงาน  การแสดงการเลือกแบบทดสอบ  หน้าจอแบบสำรวจความคิดเห็น

21 ผลการปฏิบัติงาน 4. ระบบลงทะเบียน การใช้งานระบบ INTERNET (LAN) ออนไลน์ นักศึกษาฝึกงาน นางสาว วทันยา สุขมี ที่ปรึกษา นางสาว พิมพ์ชนก พิลึก ( พี่พิม )

22 ตัวอย่างงาน  การกรอกข้อมูล  การแก้ไขข้อมูล  การแสดงเป็นรายงาน

23 ประโยชน์ที่ได้รับ ฝึกให้เป็นคนมีความผิดชอบต่องานที่ ได้รับมอบหมาย ฝึกให้เป็นคนปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นใน สังคมมากขึ้น ฝึกให้เป็นคนตรงต่อเวลามากขึ้น ได้เรียนรู้ระบบการทำงานจริงภายใน หน่วยงาน ได้ศึกษาการใช้ภาษา PHP ในระดับที่ สูงขึ้นจากห้องเรียน ได้นำความรู้เรื่อง ฐานข้อมูล และการ สร้าง Web Application โดยใช้ภาษา PHP ไปใช้งานจริง ได้รับความรู้เรื่อง “ กฎหมายทาง อินเตอร์เน็ต ” ได้รับความรู้วิธีการเข้าสาย LAN

24 ปัญหาและอุปสรรค ความรู้ที่ได้ศึกษามาจากในห้องเรียนนั้น ไม่เพียงพอ เมื่อนำมาใช้ทำงานจริงจึงต้องศึกษา เพิ่มเติม ในการฝึกงานครั้งนี้มีระยะเวลาในการ ฝึกงานน้อย เนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกัน เป็นเวลาหลายวัน ทำให้ได้รับความรู้และ ประสบการณ์จากการฝึกงานในปริมาณที่ จำกัด การเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในเขต กรุงเทพมหานครทำให้มีผลกระทบต่อการ เดินทางไปฝึกงาน เสียเวลาในการเดินทางเนื่องจากที่พักอยู่ ไกล

25 ข้อเสนอแนะ ระยะเวลาในการฝึกงานควรจะมีเวลานานกว่านี้ เพื่อที่จะได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานมากขึ้น ควรศึกษาและติดต่อกับทางสถานที่ฝึกงานที่จะไป ฝึกงานให้ดีก่อนที่จะไปฝึกงาน เพราะงานที่ได้ มอบหมายอาจจะไม่ตรงกับที่ได้เรียนมา ก่อนการมาฝึกงานควรศึกษาการเขียนเว็บ Application ให้พอสมควรเพื่อไม่ให้เสียเวลาใน การทำงานจริง ควรทดลองทำระบบจริงในระหว่างเรียนเพื่อให้ ได้รับความรู้มากขึ้น ควรหาที่พักให้ใกล้ที่ฝึกงานเพื่อความสะดวกใน การเดินทาง ควรศึกษาและฝึกทำโจทย์ทางด้าน database โดยเน้นในส่วนคำสั่ง SQL

26 ประมวลภาพ

27

28

29


ดาวน์โหลด ppt Chulabhorn Research Institute สถาบันวิจัย จุฬาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google