งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน น. ส. พนิดา ฉายารจิตพงศ์ รหัส 5010210331 น. ส. มัชฌิมา ดีสกูล รหัส 5010210408 วันที่ 8 มีนาคม 2553 – 7 พฤษภาคม 2553 ระยะเวลาการฝึกงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน น. ส. พนิดา ฉายารจิตพงศ์ รหัส 5010210331 น. ส. มัชฌิมา ดีสกูล รหัส 5010210408 วันที่ 8 มีนาคม 2553 – 7 พฤษภาคม 2553 ระยะเวลาการฝึกงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน น. ส. พนิดา ฉายารจิตพงศ์ รหัส 5010210331 น. ส. มัชฌิมา ดีสกูล รหัส 5010210408 วันที่ 8 มีนาคม 2553 – 7 พฤษภาคม 2553 ระยะเวลาการฝึกงาน

3 แผนที่ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ง สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

4

5 วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสาร โทรคมนาคมแห่งชาติ ที่สนองตอบต่อความ ต้องการของลูกค้าและสาธารณชนอย่าง ใกล้ชิดทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม พันธกิจ ให้บริการโทรคมนาคมด้วย นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า ให้ความมั่นใจด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อ ความมั่นคงของชาติ ให้ประชาชนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารรวมถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

6 ประวัติความเป็นมา เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2497 โดยแปลงสภาพมาจากองค์การโทรศัพท์แห่ง ประเทศไทย ทีโอที นับเป็นองค์กรที่วางรากฐาน ระบบสื่อสารโทรคมนาคมไทยมาเป็น ระยะเวลา กว่า 56 ปี ทีโอทีพร้อมให้บริการ สื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรตอบสนอง ความต้องการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายให้ ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

7 แผนกที่ฝึกงาน ส่วนงานการพัฒนาการสื่อสารไร้สาย ความเร็วสูง (TOT-WiFi) ณ อาคาร 9 ชั้น 8 โซน C คุณสุนี บุญทวี เป็นผู้ดูแลการฝึกงาน

8 รายละเอียด ของแผนก โดยในส่วนงานนี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ใหญ่ๆ คือ  ส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์  ส่วนงาน COMPUTER SERVER & APPLICATION  ส่วนงานติดตั้งระบบอุปกรณ์ โดยแต่ละส่วนก็มีการทำงานที่แตกต่างกัน ออกไป

9 งานที่ได้รับมอบหมาย  การลงโปรแกรมพื้นฐานในเครื่อง คอมพิวเตอร์  การ Upgrade Router ของ Cisco รุ่น 1700  การทำคู่มือของระบบ AMS(Account Management System)  การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Cent OS (CentOS Linux Server)  การสกินเว็บไซต์  การตรวจสอบบัตรที่มีปัญหา  ดูงานนอกสถานที่

10 งานที่ได้รับมอบหมาย ( ต่อ )  เข้าฟังอบรมสินค้าที่บริษัททีโอที จัดซื้อ อุปกรณ์  งานพัฒนาระบบบริหารจัดการกำหนด Account

11 ตัวอย่างงานที่ได้รับ มอบหมาย คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการผู้ใช้เครือข่ายไร้สาย (Account Management System: AMS)

12 ออกแบบ Head ของ TOT WiFi ชะอำ และ ออกแบบสกีนของ TOT WiFi พัทยา

13 งานพัฒนาระบบบริหารจัดการกำหนด Account

14

15 ประโยชน์ที่ ได้รับ  ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น  ได้เรียนรู้การทำงานจริง  ได้รับความรู้เพิ่มเติม และการปฏิบัติงานจริง เกี่ยวกับ Network  ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ  ได้ฝึกกับการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ

16 ปัญหาและอุปสรรค  ช่วงเวลาในการฝึกงานมีน้อย เนื่องจากมี ช่วงวันหยุดสงกรานต์ หลายวัน และวันหยุดอีกมากมาย ทำให้ไม่ มีความต่อเนื่องในการทำงาน  ในการทำงานจริง ทำให้รู้ว่าความรู้ที่ได้ ศึกษามายังไม่เพียงพอ กับการทำงาน  เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง  ในบางครั้งไม่มีงานที่ได้รับมอบหมาย

17 ข้อเสนอแนะ  ควรมีการศึกษาและทบทวนความรู้ที่เคย เรียนรู้มาตลอดเวลา  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของที่ฝึกงาน ให้มากกว่านี้

18 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน น. ส. พนิดา ฉายารจิตพงศ์ รหัส 5010210331 น. ส. มัชฌิมา ดีสกูล รหัส 5010210408 วันที่ 8 มีนาคม 2553 – 7 พฤษภาคม 2553 ระยะเวลาการฝึกงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google