งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน
ระยะเวลาการฝึกงาน วันที่ 8 มีนาคม 2553 – 7 พฤษภาคม 2553 รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน น.ส. พนิดา ฉายารจิตพงศ์ รหัส น.ส. มัชฌิมา ดีสกูล รหัส

3 บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แผนที่ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

4

5 วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าและสาธารณชนอย่างใกล้ชิดทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม พันธกิจ                ให้บริการโทรคมนาคมด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ความมั่นใจด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อความมั่นคงของชาติ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง           

6 ประวัติความเป็นมา เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2497 โดยแปลงสภาพมาจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ทีโอที นับเป็นองค์กรที่วางรากฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคมไทยมาเป็นระยะเวลา กว่า 56 ปี ทีโอทีพร้อมให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรตอบสนองความต้องการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

7 คุณสุนี บุญทวี เป็นผู้ดูแลการฝึกงาน
แผนกที่ฝึกงาน ส่วนงานการพัฒนาการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง (TOT-WiFi) ณ อาคาร 9 ชั้น 8 โซน C คุณสุนี บุญทวี เป็นผู้ดูแลการฝึกงาน

8 รายละเอียดของแผนก โดยในส่วนงานนี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ
ส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนงาน COMPUTER SERVER & APPLICATION ส่วนงานติดตั้งระบบอุปกรณ์ โดยแต่ละส่วนก็มีการทำงานที่แตกต่างกันออกไป

9 งานที่ได้รับมอบหมาย การลงโปรแกรมพื้นฐานในเครื่องคอมพิวเตอร์
การ Upgrade Router ของ Cisco รุ่น 1700 การทำคู่มือของระบบ AMS(Account Management System) การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Cent OS (CentOS Linux Server) การสกินเว็บไซต์ การตรวจสอบบัตรที่มีปัญหา ดูงานนอกสถานที่

10 งานที่ได้รับมอบหมาย (ต่อ)
เข้าฟังอบรมสินค้าที่บริษัททีโอที จัดซื้ออุปกรณ์ งานพัฒนาระบบบริหารจัดการกำหนด Account

11 ตัวอย่างงานที่ได้รับมอบหมาย
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการผู้ใช้เครือข่ายไร้สาย(Account Management System: AMS)

12 ออกแบบHead ของ TOT WiFi ชะอำ และ ออกแบบสกีนของTOT WiFi พัทยา

13 งานพัฒนาระบบบริหารจัดการกำหนด Account

14

15 ประโยชน์ที่ได้รับ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้เรียนรู้การทำงานจริง ได้รับความรู้เพิ่มเติม และการปฏิบัติงานจริง เกี่ยวกับ Network ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ ได้ฝึกกับการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ

16 ปัญหาและอุปสรรค ช่วงเวลาในการฝึกงานมีน้อย เนื่องจากมีช่วงวันหยุดสงกรานต์ หลายวัน และวันหยุดอีกมากมาย ทำให้ไม่มีความต่อเนื่องในการทำงาน ในการทำงานจริง ทำให้รู้ว่าความรู้ที่ได้ศึกษามายังไม่เพียงพอ กับการทำงาน เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ในบางครั้งไม่มีงานที่ได้รับมอบหมาย

17 ข้อเสนอแนะ ควรมีการศึกษาและทบทวนความรู้ที่เคยเรียนรู้มาตลอดเวลา
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของที่ฝึกงานให้มากกว่านี้

18 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google