งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน = สถาบันทางสุขภาพที่สำคัญที่สุด ประเวศ วะสี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน = สถาบันทางสุขภาพที่สำคัญที่สุด ประเวศ วะสี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน = สถาบันทางสุขภาพที่สำคัญที่สุด ประเวศ วะสี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

2 รพช. บริบาล บริบาล บ่มเพาะ บ่มเพาะ คนที่มีหัวใจเพื่อเพื่อน มนุษย์ คนที่รู้จักแผ่นดินไทย คนที่เข้าใจระบบ เหมาะเป็นที่พัฒนาคน เหมาะเป็นที่พัฒนาคน

3 รพช. กับ มหาวิทยาลัย ฝึกอบรมคนตามที่ รพช. รพ. สต. ต้องการ ฝึกอบรมคนตามที่ รพช. รพ. สต. ต้องการ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสม วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสม ส่งนักศึกษาไปฝึกงานภาคปฏิบัติ ที่ รพช. ส่งนักศึกษาไปฝึกงานภาคปฏิบัติ ที่ รพช.

4 สนับสนุนความคิดริเริ่มอย่างหลากหลาย ของ รพช. สปสช. สปสช. สสส. สวรส. สถาบันวิจัยระบบสุขภาพของ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยระบบสุขภาพของ มหาวิทยาลัย มูลนิธิแพทย์ชนบท ชมรมแพทย์ชนบท

5 การประชุมเครือข่าย รพช. กับการพัฒนา ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ผู้บริหารและนโยบาย ฝ่ายสนับสนุนการเงิน มหาวิทยาลัย สปสช. สสส. ข้อมูล จัดประชุม สื่อสาร... Newsletter รายเดือน ผู้ ปฏิบั ติ รพช. สสจ. ผู้ตรวจ, รองปลัด คณะกรรมการพัฒนา กำลังคน เพื่อพัฒนานโยบาย


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน = สถาบันทางสุขภาพที่สำคัญที่สุด ประเวศ วะสี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google