งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ไทยคอม ออฟฟิซ เซ็นเตอร์ จำกัด. จัดทำโดย นางสาวนุชนาถ คงทอง รหัส 5035511027 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ไทยคอม ออฟฟิซ เซ็นเตอร์ จำกัด. จัดทำโดย นางสาวนุชนาถ คงทอง รหัส 5035511027 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ไทยคอม ออฟฟิซ เซ็นเตอร์ จำกัด

2 จัดทำโดย นางสาวนุชนาถ คงทอง รหัส 5035511027 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่

3 บริษัท ไทยคอม ออฟฟิซ เซ็น เตอร์ จำกัด ศูนย์บริการไทยคอม ผู้ร่วมจัดตั้ง คือ คุณ สุรินทร์ นุ่นแก้ว ซึ่งดูแลใน ฝ่ายการตลาดและ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คุณสราวุธ เข็มเพ็ชร ได้ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย และช่างเทคนิค โดยร่วมทุนเปิดเป็น ศูนย์บริการไทยคอม จด ทะเบียนในนาม ร้าน เอส เทค เซ็นเตอร์ เซอร์วิส วันที่ 1 มิถุนายน พ. ศ. 2543 ได้ย้ายสำนักงาน ใหม่ และ จดทะเบียนใหม่เป็น บริษัท ไทย คอม ออฟฟิซ เซ็นเตอร์ จำกัด

4 “ ซื่อสัตย์ วางใจ ในบริการ ”

5 สถานที่ตั้ง 18 – 20 ถ. โชติวิทยะกุล 2 อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-429 029 โทรสาร 074-429 029 เวลาทำการวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 น.-17.30 น. และยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

6 .. ลักษณะธุรกิจ.. 1. ศูนย์บริการ - ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2. จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์พ่วงทุกชนิด 3. ออกแบบ – เขียนเว็บไซด์ แบบธุรกิจ คอมพิวเตอร์ครบวงจร 4. ศูนย์อบรม เชิงปฏิบัติการ และ บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

7 .. วัตถุประสงค์..  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ๆ จาก การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตการ ทำงาน การเป็นคนมีระเบียบวินัย มีความ รับผิดชอบในหน้าที่หรืองานที่ได้รับ มอบหมาย  เพื่อฝึกประสบการณ์ ทั้งในด้านการ ทำงาน และการอยู่ร่วมกันกับผู้ร่วมงาน

8 ระยะเวลาการฝึกงาน.... ระยะเวลาการฝึกงาน.. ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 08:30 - 17:00 น. ( ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ )

9 .. งานที่ได้รับมอบหมาย..

10  พัฒนา website รวมทั้งออกแบบ website ให้กับลูกค้า

11 Website ( ต่อ )

12  การเป็นผู้ช่วยวิทยากรหลักและเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ ของบริษัทในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับ การเรียนการสอน ของ สพท. สงขลา เขต 3

13 บรรยากาศในการอบรม

14  ช่วยในด้านการทำงานให้ลูกค้า โดยใช้ โปรแกรม E-book และตัดต่อวีดีโอ  ช่วยในเรื่องการลง window และลง Program ต่างๆให้กับเครื่องของลูกค้าที่เข้ามารับบริการ จากทางบริษัท  ช่วยในเรื่องการจัดทำและเรียบเรียงเอกสาร ประกอบการอบรม ในโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ.. งานที่ได้รับมอบหมาย..( ต่อ )

15 .. ประโยชน์ที่ได้รับ..  ได้รับประสบการณ์จากการทำงานจริง ๆ เหมือน เป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัท  ได้รับความรู้ในงานทางด้าน website มากขึ้น  รู้จักการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใน องค์กร  สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการ ฝึกงาน ไปใช้ในการทำงานใน อนาคต

16 ประโยชน์ที่ได้รับ ( ต่อ )  ฝึกให้รู้จักการวางแผนก่อนการทำงาน เพื่อให้งานเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด  ฝึกให้เป็นคนตรงต่อเวลา และมีความ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  ได้รับโอกาสที่ทางบริษัทยิบยื่นให้หลังจาก ฝึกงานแล้ว ทางบริษัทยังให้ไปรับงานต่อ อีก

17 .. ปัญหาในการทำงาน..  การไม่คุ้นเคยกับโปรแกรม ทำให้การ ทำงานเกิดความล่าช้า  ในช่วงแรกของการฝึกงาน ยังไม่คุ้นเคย กับสถานที่ทำงาน และอุปกรณ์ต่างๆจึง ต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควร  ไม่ได้เตรียมความพร้อมในการ ปฏิบัติงาน ณ สถาน ประกอบการ อย่างเต็มความสามารถ จึงทำให้เกิด ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง

18 ข้อเสนอแนะ  ควรศึกษาความรู้ไปล่วงหน้าทั้งโปรแกรมที่ เคยใช้ และไม่เคยใช้หรือทางด้านอื่นๆให้ ได้มากที่สุด  ควรศึกษาความรู้ต่างๆตามความต้องการ ของสถานที่ที่ไป ฝึกงาน ก่อนไปฝึกจริง  นักศึกษาฝึกงานควรศึกษาข้อมูลต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับสถานที่ ที่ไปศึกงานก่อนการ ฝึกจริง

19 .. ประมวลภาพ..

20 .. ประมวลภาพ ( ต่อ ).. ทีมงานผู้ช่วยวิทยากร

21 .. ประมวลภาพ ( ต่อ )..

22 ..Question..

23 Thank you


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ไทยคอม ออฟฟิซ เซ็นเตอร์ จำกัด. จัดทำโดย นางสาวนุชนาถ คงทอง รหัส 5035511027 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google