งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ไทยคอม ออฟฟิซ เซ็นเตอร์ จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ไทยคอม ออฟฟิซ เซ็นเตอร์ จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ไทยคอม ออฟฟิซ เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท ไทยคอม ออฟฟิซ เซ็นเตอร์ จำกัด

2 จัดทำโดย นางสาวนุชนาถ คงทอง รหัส 5035511027
นางสาวนุชนาถ คงทอง รหัส คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

3 บริษัท ไทยคอม ออฟฟิซ เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท ไทยคอม ออฟฟิซ เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์บริการไทยคอม ผู้ร่วมจัดตั้ง คือ คุณสุรินทร์ นุ่นแก้ว ซึ่งดูแลใน ฝ่ายการตลาดและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คุณสราวุธ เข็มเพ็ชร ได้ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย และช่างเทคนิค โดยร่วมทุนเปิดเป็น ศูนย์บริการไทยคอม จดทะเบียนในนาม ร้าน เอส เทค เซ็นเตอร์ เซอร์วิส วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ ได้ย้ายสำนักงานใหม่ และ จดทะเบียนใหม่เป็น บริษัท ไทยคอม ออฟฟิซ เซ็นเตอร์ จำกัด

4 “ ซื่อสัตย์ วางใจ ในบริการ ”

5 สถานที่ตั้ง 18 – 20 ถ. โชติวิทยะกุล 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์ โทรสาร เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.30 น น. และยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

6 .. ลักษณะธุรกิจ .. 1.ศูนย์บริการ - ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2.จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วงทุกชนิด 3.ออกแบบ – เขียนเว็บไซด์ แบบธุรกิจคอมพิวเตอร์ครบวงจร 4.ศูนย์อบรม เชิงปฏิบัติการ และ บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

7 ..วัตถุประสงค์.. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ๆ จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตการทำงาน การเป็นคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อฝึกประสบการณ์ ทั้งในด้านการทำงาน และการอยู่ร่วมกัน กับผู้ร่วมงาน

8 ..ระยะเวลาการฝึกงาน.. ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 08: :00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

9 ..งานที่ได้รับมอบหมาย..

10 พัฒนา website รวมทั้งออกแบบ website ให้กับลูกค้า

11 Website (ต่อ)

12 การเป็นผู้ช่วยวิทยากรหลักและเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของบริษัทในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ของ สพท.สงขลา เขต 3

13 บรรยากาศในการอบรม

14 ..งานที่ได้รับมอบหมาย..(ต่อ)
ช่วยในด้านการทำงานให้ลูกค้า โดยใช้โปรแกรม E-book และตัดต่อวีดีโอ ช่วยในเรื่องการลง window และลง Program ต่างๆให้กับเครื่องของลูกค้าที่เข้ามารับบริการจากทางบริษัท ช่วยในเรื่องการจัดทำและเรียบเรียงเอกสารประกอบการอบรม ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

15 ..ประโยชน์ที่ได้รับ.. ได้รับประสบการณ์จากการทำงานจริง ๆ เหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัท ได้รับความรู้ในงานทางด้าน website มากขึ้น รู้จักการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นภายในองค์กร สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกงาน ไปใช้ในการทำงานใน อนาคต

16 ประโยชน์ที่ได้รับ(ต่อ)
ฝึกให้รู้จักการวางแผนก่อนการทำงาน เพื่อให้งานเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด ฝึกให้เป็นคนตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ได้รับโอกาสที่ทางบริษัทยิบยื่นให้หลังจากฝึกงานแล้ว ทางบริษัทยังให้ไปรับงานต่ออีก

17 ..ปัญหาในการทำงาน.. การไม่คุ้นเคยกับโปรแกรม ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า ในช่วงแรกของการฝึกงาน ยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่ทำงาน และอุปกรณ์ต่างๆจึงต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควร ไม่ได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ สถาน ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง

18 ข้อเสนอแนะ ควรศึกษาความรู้ไปล่วงหน้าทั้งโปรแกรมที่เคยใช้ และไม่เคยใช้หรือทางด้านอื่นๆให้ได้มากที่สุด ควรศึกษาความรู้ต่างๆตามความต้องการของสถานที่ที่ไป ฝึกงาน ก่อนไปฝึกจริง นักศึกษาฝึกงานควรศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ที่ไปศึกงานก่อนการฝึกจริง

19 ..ประมวลภาพ..

20 ..ประมวลภาพ(ต่อ).. ทีมงานผู้ช่วยวิทยากร

21 ..ประมวลภาพ(ต่อ)..

22 ..Question..

23 Thank you


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ไทยคอม ออฟฟิซ เซ็นเตอร์ จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google