งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โดย นายสิทธิพงษ์ เหล่าโก้ก นางสาวพิชญาภา สีนามะ นางสาวหยาดพิรุณ ตระกูลรัมย์

2 รายละเอียดสถานประกอบการ
ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ที่ตั้ง :112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : ต่อ เว็บไซด์ : อีเมล์ :

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นการทำงานในอนาคต เพื่อนำความรู้ที่ร่ำเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การปรับตัวเข้าสู่สังคม

4 ระบบต้นแบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แบบมั่งคง
อีเมล์เป็นการสื่อสารที่รวดเร็ว สะดวก และประหยัด ใช้งานได้ทุกที่ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม (หากมีเว็บเบราเซอร์อยู่แล้ว) ต้องการเว็บเมลที่เชื่อถือได้ (มีความปลอดภัย) สามารถนำมาใช้งานร่วมกับบัตรสมาร์ตการ์ดได้

5 คัดเลือกซอฟต์แวร์ต้นแบบ
จากการคัดเลือกซอฟต์แวร์ต้นแบบที่เป็นลักษณะของ open source และมีคุณสมบัติที่จะนำมาพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์ต้นแบบได้ 3 โปรแกรม ดังนี้ Open Webmail – Windows, Unix : Perl SquirrelMail – Windows, Unix : PHP Open-Xchange – Independent : JAVA(Servlet)

6 ศึกษาการ และติดตั้งซอฟต์แวร์ต้นแบบ
ซอฟต์แวร์ต้นแบบที่คัดเลือกมานี้ ต้องการซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน ดังนี้ JAVA(JDK 1.5) Open-Xchange Apache Tomcat PostgreSQL Apache Ant OpenLDAP JavaMail Apache JAF Tomcat Connectors Xerces-J Berkley DB JDOM fakeroot

7 สรุปผลการดำเนินงาน ในช่วงแรกที่ทำการปฏิบัติงานค่อนข้างที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการศึกษาการติดตั้งซอฟต์แวร์ต้นแบบบนระบบปฏิบัติการ ลินุกซ์ (Linux) เนื่องจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ต้นแบบนั้นมีซอฟต์แวร์ที่ใช้งานค่อนข้างมากจึงทำให้มีขั้นตอนในการติดตั้งที่หลายขั้นตอน เมื่อใช้เวลาทำการศึกษา และทดลองติดตั้ง ซอฟต์แวร์ต้นแบบ ทำให้ได้ขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสม และสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ตั้นแบบให้สามารถทำงานได้โดยปกติ

8 ระบบต้นแบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์แบบมั่นคง
การเข้ามามีบทบาทสำคัญของระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นใบลา เพื่อเพิ่มความเข้าใจในกระบวนการทำงานของระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดระบบเอกสารประกอบโปรแกรมให้เป็นระเบียบ เข้าใจง่าย

9 ตัวอย่างหน้าเว็บเพจ

10 การสร้างใบลา

11 การอนุมัติใบลา

12 ผลการดำเนินงาน แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนการทำงานทางฝั่งไคลเอนท์ และทางฝั่งเชิร์ฟเวอร์ มีการเก็บข้อมูลและการสร้างเอกสาร XML เรียกใช้งาน Java Applet ในการ Sign และ Verify ลายมือชื่อดิจิตอล ใช้มาตรฐาน XML Signature สามารถใช้งานระบบในเครือข่ายอินทราเน็ตขององค์กรได้

13 หัวข้องานที่ได้รับมอบหมาย
ร่างโครงการการสำรวจข้อมุลนักเรียนทุน และการแก้ไขปัญหา (Proposal : Thai Scholar Statistic Analysis)

14 งานที่ได้รับมอบหมาย สำรวจข้อมูลข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักเรียนทุน
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์นักเรียนทุน ศึกษาวิธีและหลักการในการวิจัย ออกแบบการวิจัย ออกแบบสอบถาม

15 ผลการสำรวจข้อมูล ปัญหา ความคุ้มค่า รูปภาพแสดงความสัมพันธ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการส่งคนไปศึกษาต่อต่างประเทศ

16 สรุปผลการดำเนินการ โครงร่างงานวิจัยเกี่ยวกับนักเรียนทุน (Proposal)
ตัวอย่างแนวทางแบบสอบถาม

17 ประโยชน์ที่ได้รับ ได้รับประสบการณ์ที่มีค่าจากการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่
ได้นำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียน ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการเข้าสังคม ได้ฝึกการรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ได้เพื่อนใหม่

18 ข้อเสนอแนะ ควรสอบถามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ
ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับมอบหมายในเบื้องต้น ก่อนที่จะเริ่มการปฏิบัติงาน ต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นที่จะหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ต้องรู้จักปรับตัวให้เป็นคนตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

19 จบการนำเสนอ THANK YOU…


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google