งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดย นายสิทธิพงษ์ เหล่าโก้ก นางสาวพิชญาภา สีนามะ นางสาวหยาดพิรุณ ตระกูลรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดย นายสิทธิพงษ์ เหล่าโก้ก นางสาวพิชญาภา สีนามะ นางสาวหยาดพิรุณ ตระกูลรัมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดย นายสิทธิพงษ์ เหล่าโก้ก นางสาวพิชญาภา สีนามะ นางสาวหยาดพิรุณ ตระกูลรัมย์

2 รายละเอียดสถานประกอบการ ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ที่ตั้ง :112 อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 0 256 46900 ต่อ 2353 - 2354 เว็บไซด์ : www.nectec.or.th อีเมล์ : info@nectec.or.th

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นการ ทำงานในอนาคต เพื่อนำความรู้ที่ร่ำเรียนมาประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์ เพื่อฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การปรับตัวเข้าสู่สังคม

4 ระบบต้นแบบไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์แบบมั่งคง อีเมล์เป็นการสื่อสารที่รวดเร็ว สะดวก และประหยัด ใช้งานได้ทุกที่ที่สามารถเข้าถึง อินเทอร์เน็ตได้ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม ( หากมี เว็บเบราเซอร์อยู่แล้ว ) ต้องการเว็บเมลที่เชื่อถือได้ ( มีความ ปลอดภัย ) สามารถนำมาใช้งานร่วมกับบัตร สมาร์ตการ์ดได้

5 คัดเลือกซอฟต์แวร์ต้นแบบ จากการคัดเลือกซอฟต์แวร์ต้นแบบที่ เป็นลักษณะของ open source และมี คุณสมบัติที่จะนำมาพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์ ต้นแบบได้ 3 โปรแกรม ดังนี้ Open Webmail – Windows, Unix : Perl SquirrelMail – Windows, Unix : PHP Open-Xchange – Independent : JAVA(Servlet)

6 ศึกษาการ และติดตั้งซอฟต์แวร์ ต้นแบบ ซอฟต์แวร์ต้นแบบที่คัดเลือกมานี้ ต้องการซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ใช้ในการ ทำงาน ดังนี้ JAVA(JDK 1.5) Open-Xchange Apache Tomcat PostgreSQL Apache Ant OpenLDAP JavaMail Apache JAF Tomcat Connectors Xerces-J Berkley DB JDOM fakeroot

7 สรุปผลการดำเนินงาน ในช่วงแรกที่ทำการปฏิบัติงาน ค่อนข้างที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับ การศึกษาการติดตั้งซอฟต์แวร์ต้นแบบ บนระบบปฏิบัติการ ลินุกซ์ (Linux) เนื่องจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ต้นแบบนั้น มีซอฟต์แวร์ที่ใช้งานค่อนข้างมากจึงทำ ให้มีขั้นตอนในการติดตั้งที่หลายขั้นตอน เมื่อใช้เวลาทำการศึกษา และทดลอง ติดตั้ง ซอฟต์แวร์ต้นแบบ ทำให้ได้ ขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสม และ สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ตั้นแบบให้ สามารถทำงานได้โดยปกติ

8 ระบบต้นแบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ แบบมั่นคง การเข้ามามีบทบาทสำคัญของระบบ อินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการ ยื่นใบลา เพื่อเพิ่มความเข้าใจในกระบวนการ ทำงานของระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดระบบเอกสารประกอบโปรแกรม ให้เป็นระเบียบ เข้าใจง่าย

9 ตัวอย่างหน้าเว็บเพจ

10 การสร้างใบลา

11 การอนุมัติใบลา

12 ผลการดำเนินงาน แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วน การทำงานทางฝั่งไคลเอนท์ และทาง ฝั่งเชิร์ฟเวอร์ มีการเก็บข้อมูลและการสร้างเอกสาร XML เรียกใช้งาน Java Applet ในการ Sign และ Verify ลายมือชื่อดิจิตอล ใช้มาตรฐาน XML Signature สามารถใช้งานระบบในเครือข่าย อินทราเน็ตขององค์กรได้

13 หัวข้องานที่ได้รับมอบหมาย ร่างโครงการการสำรวจข้อมุล นักเรียนทุน และการแก้ไขปัญหา (Proposal : Thai Scholar Statistic Analysis)

14 งานที่ได้รับมอบหมาย สำรวจข้อมูลข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ นักเรียนทุน ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์นักเรียนทุน ศึกษาวิธีและหลักการในการวิจัย ออกแบบการวิจัย ออกแบบสอบถาม

15 ผลการสำรวจข้อมูล ปัญหา ความคุ้มค่า รูปภาพแสดงความสัมพันธ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการส่ง คนไปศึกษาต่อต่างประเทศ

16 สรุปผลการดำเนินการ โครงร่างงานวิจัยเกี่ยวกับนักเรียน ทุน (Proposal) ตัวอย่างแนวทางแบบสอบถาม

17 ประโยชน์ที่ได้รับ ได้รับประสบการณ์ที่มีค่าจากการทำงาน ในองค์กรขนาดใหญ่ ได้นำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการ ทำงาน ได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากการ เรียน ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และ ทักษะการเข้าสังคม ได้ฝึกการรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ ได้รับมอบหมาย ได้เพื่อนใหม่

18 ข้อเสนอแนะ ควรสอบถามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้าโครงการ ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่ ได้รับมอบหมายในเบื้องต้น ก่อนที่จะ เริ่มการปฏิบัติงาน ต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นที่จะ หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ต้องรู้จักปรับตัวให้เป็นคนตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ มอบหมาย

19 จบการนำเสนอ THANK YOU…


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดย นายสิทธิพงษ์ เหล่าโก้ก นางสาวพิชญาภา สีนามะ นางสาวหยาดพิรุณ ตระกูลรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google