งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อสถาน ประกอบการ ชื่อ - นามสกุลนักศึกษา รหัสนักศึกษา เลขที่ CS99.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อสถาน ประกอบการ ชื่อ - นามสกุลนักศึกษา รหัสนักศึกษา เลขที่ CS99."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อสถาน ประกอบการ ชื่อ - นามสกุลนักศึกษา รหัสนักศึกษา เลขที่ CS99

2 แนะนำสถานประกอบการ ประวัติ ข้อมูลทั่วไป ลักษณะการดำเนินงานของทางสถาน ประกอบการ หัวหน้างาน พี่เลี้ยง ( ที่คอยให้คำปรึกษาหรือ ดูแล ) รูปภาพบรรยากาศ กำหนดเวลาในการนำเสนอ ไม่เกิน 15 นาที 2

3 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย งานในแต่ละวัน งานที่ได้มอบหมายมีระยะเวลากำหนด ผลงานที่ได้ทำ รูปผลงาน ปล. งานที่ได้รับมอบหมายให้อธิบายอย่าง ละเอียด กำหนดเวลาในการนำเสนอ ไม่เกิน 15 นาที 3

4 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรคใน การทำงาน (Swot Analysis) ( ของตัว นักศึกษาสหกิจศึกษาเอง ) ประสบการณ์ที่ประทับใจ กำหนดเวลาในการนำเสนอ ไม่เกิน 15 นาที 4

5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ข้อแนะนำในการปรับปรุงหลักสูตรวิชาสห กิจศึกษา กำหนดเวลาในการนำเสนอ ไม่เกิน 15 นาที 5


ดาวน์โหลด ppt ชื่อสถาน ประกอบการ ชื่อ - นามสกุลนักศึกษา รหัสนักศึกษา เลขที่ CS99.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google