งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระทรวงการต่างประเทศ. โครงสร้างกระทรวงการ ต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระทรวงการต่างประเทศ. โครงสร้างกระทรวงการ ต่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระทรวงการต่างประเทศ

2 โครงสร้างกระทรวงการ ต่างประเทศ

3 - กระทรวงขนาดเล็ก ( ระดับที่ 3) - ส่วนราชการในประเทศ 14 หน่วยงาน  ส่วนราชการระดับกรม 12 กรม  2 สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดฯ สำนักงาน รมว. สำนักงานหนังสือเดินทางภูมิภาค  เชียงใหม่ หาดใหญ่ ขอนแก่น (ROC) - สำนักงานในต่างประเทศ 92 แห่ง  คณะทูตถาวรฯ  สถานเอกอัครราชทูต  สถานกงสุลใหญ่ โครงสร้างกระทรวงการต่างประเทศ

4 รัฐมนตรี ปลัดกระทรว ง กลุ่ม อำนวยการ รองปลัดกลุ่ม ภารกิจ กลุ่มภารกิจ ความสัมพันธ์ ทวิภาคี รองปลัดกลุ่มภารกิจ รัฐมนตรีช่วย สำนักงาน ปลัดกระทร วง กรมเอเชีย ใต้ ตะวันออก กลาง และ แอฟริกา กรม อเมริกา และ แปซิฟิก ใต้ กรมยุโรป กรม เศรษฐกิจ ระหว่าง ประเทศ สนง. ความ ร่วมมือ เพื่อ การ พัฒนา ระหว่าง ประเทศ กรม องค์การ ระหว่าง ประเทศ กรมอาเซียน กรม สารนิเทศ กรมการ กงสุล กรม พิธีการ ทูต กรมสนธิสัญญา และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มภารกิจความร่วมมือ ระหว่างประเทศ รองปลัดกลุ่มภารกิจ กลุ่มภารกิจส่งเสริม กิจการต่างประเทศ รองปลัดกลุ่ม ภารกิจ กรม เอเชีย ตะวันออก

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 โครงสร้างสำนักงานใน ต่างประเทศ

20 คณะทูตถาวร 2 แห่ง ( เจนีวา นิวยอร์ก ) สอท. 63 แห่ง ( ล่าสุด คือ ลิมา อาบูจา ) สกญ. 26 แห่ง สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย 1 แห่ง หมายเหตุ : สำนักงานที่กำลังจะเปิดเพิ่มเติม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สกญ. ณ เมืองเฉิ่นหยาง ( จีน )/ สกญ. ณ เมืองชิงต่าว ( จีน )/ สอท. ณ กรุงตริโปลี ( ลิเบีย )/ สอท. ณ กรุงอัส ตานา ( คาซัคสถาน ) สำนักงานในต่างประเทศ – 92 แห่ง

21 โครงสร้างอัตรากำลัง ข้าราชการ

22 ข้าราชการ 1,623 คน ประจำการในประเทศ 1,087 คน ประจำการในต่างประเทศ 536 คน อัตรากำลังข้าราชการ ประจำการในต่างประเทศ / ใน ประเทศ

23 ข้าราชการ 1,623 คน อัตรากำลังข้าราชการ ชาย 696 คน หญิง 927 คน หญิง 58% ชาย 42% สายการทูตระดับ 3-5 ชาย 93 คน หญิง 133 คน

24 สำนักงาน ปลัดกระท รวง สอท. คณะทูตถาวรฯ สำนักงานการค้าและ เศรษฐกิจไทย กรมต่างๆ ภายใต้กลุ่มภารกิจ ส่งเสริมกิจการ ต่างประเทศ กรมต่างๆ ภายใต้กลุ่ม ภารกิจ ความสัมพันธ์ ทวิภาคี การบริหารแบบรวมศูนย์ สกญ. กรมต่างๆ ภายใต้กลุ่มภารกิจ ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ กอง / สำนัก ต่างๆ ภายใต้กลุ่ม ภารกิจ อำนวยการ

25 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt กระทรวงการต่างประเทศ. โครงสร้างกระทรวงการ ต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google