งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระทรวงการต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระทรวงการต่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระทรวงการต่างประเทศ

2 โครงสร้างกระทรวงการต่างประเทศ

3 โครงสร้างกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงขนาดเล็ก (ระดับที่ 3) ส่วนราชการในประเทศ 14 หน่วยงาน ส่วนราชการระดับกรม 12 กรม 2 สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดฯ สำนักงาน รมว. สำนักงานหนังสือเดินทางภูมิภาค เชียงใหม่ หาดใหญ่ ขอนแก่น (ROC) สำนักงานในต่างประเทศ 92 แห่ง คณะทูตถาวรฯ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ เป็นกระทรวงที่มีขนาดเล็กเป็นอันดับที่สาม รองจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกระทรวงพลังงาน แม้ในเชิงขนาด จะมีขนาดเล็ก คนน้อย แต่มีภารกิจครอบคลุมกว้างขวางมาก เนื่องจากต้องรับผิดชอบภาพรวมด้านการต่างประเทศทั้งหมดของไทย นอกจากนี้ ยังมีส่วนราชการภายใต้กระทรวงจำนวนมาก โดยมีสำนักงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ดังปรากฏตาม slide

4 กระทรวงการต่างประเทศ
โครงสร้างกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วย ปลัดกระทรวง กลุ่มอำนวยการ รองปลัดกลุ่มภารกิจ กลุ่มภารกิจความสัมพันธ์ ทวิภาคี รองปลัดกลุ่มภารกิจ กลุ่มภารกิจความร่วมมือ ระหว่างประเทศ รองปลัดกลุ่มภารกิจ กลุ่มภารกิจส่งเสริม กิจการต่างประเทศ รองปลัดกลุ่มภารกิจ กรมเอเชียใต้ตะวันออกกลาง และแอฟริกา สนง. ความ ร่วมมือเพื่อ การพัฒนา ระหว่างประเทศ กรมเอเชียตะวันออก กรมการกงสุล กรมเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ กรมสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กรมอเมริกาและ แปซิฟิกใต้ กรมองค์การ ระหว่างประเทศ กรม พิธีการทูต กรมสนธิสัญญา และกฎหมาย กรมยุโรป กรมอาเซียน

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 โครงสร้างสำนักงานในต่างประเทศ

20 สำนักงานในต่างประเทศ– 92 แห่ง
คณะทูตถาวร 2 แห่ง (เจนีวา นิวยอร์ก) สอท. 63 แห่ง (ล่าสุด คือ ลิมา อาบูจา) สกญ. 26 แห่ง สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย 1 แห่ง หมายเหตุ: สำนักงานที่กำลังจะเปิดเพิ่มเติม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สกญ. ณ เมืองเฉิ่นหยาง (จีน)/ สกญ. ณ เมืองชิงต่าว (จีน)/ สอท. ณ กรุงตริโปลี (ลิเบีย)/ สอท. ณ กรุงอัสตานา (คาซัคสถาน)

21 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ

22 อัตรากำลังข้าราชการ ประจำการในต่างประเทศ/ในประเทศ
ข้าราชการ 1,623 คน ประจำการในต่างประเทศ 536 คน ประจำการในประเทศ 1,087 คน

23 อัตรากำลังข้าราชการ ข้าราชการ 1,623 คน ชาย 696 คน หญิง 927 คน หญิง 58%
ข้าราชการ 1,623 คน สายการทูตระดับ 3-5 ชาย 93 คน หญิง 133 คน หญิง 58% ชาย 42%

24 การบริหารแบบรวมศูนย์
กอง/ สำนักต่างๆ ภายใต้กลุ่มภารกิจอำนวยการ สอท. กรมต่างๆ ภายใต้กลุ่มภารกิจความสัมพันธ์ทวิภาคี สำนักงาน ปลัดกระทรวง สกญ. กรมต่างๆ ภายใต้กลุ่มภารกิจ ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะทูตถาวรฯ กรมต่างๆ ภายใต้กลุ่มภารกิจ ส่งเสริมกิจการต่างประเทศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

25 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt กระทรวงการต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google