งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำความตกลง การค้าเสรี อาเซียน - สหภาพยุโรป เก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ กรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำความตกลง การค้าเสรี อาเซียน - สหภาพยุโรป เก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ กรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำความตกลง การค้าเสรี อาเซียน - สหภาพยุโรป เก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ กรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศ

2 2 หัวข้อการบรรยาย  ความเป็นมา  สถานะการเจรจา  ความคืบหน้าการเจรจา  ทิศทางการเจรจา

3 3 ความเป็นมา  การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและสหภาพยุโรป (AEM – EU Consultations) ครั้งที่ 6 เมื่อเดือนเมษายน 2005  Vision Group ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 11 คนจาก อาเซียน 10 ประเทศและ 1 คนจากสหภาพยุโรป  ทำหน้าที่เสนอแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป รวมทั้งศึกษาความเป็นไป ได้ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและ สหภาพยุโรป  Transregional Partnership for Shared and Sustainable Prosperity  2 แนวทางควบคู่กัน  การทำความตกลงการค้าเสรีและ  การเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือที่จะช่วยให้อาเซียน สามารถเจรจาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับตัวรับการ เปลี่ยนแปลงจากการเปิดเสรีและช่วยในการรวมตัวของ อาเซียน (ASEAN Integration)

4 4 ความเป็นมา  ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและสหภาพยุโรป ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2006 มีมติรับทราบ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสของทั้งสองฝ่ายหา แนวทางที่จะเริ่มการเจรจา  ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและสหภาพ ยุโรป ครั้งที่ 8 ณ ประเทศบรูไน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2007 ทั้งสองฝ่ายได้ประกาศเจตนารมณ์ ที่จะเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและ สหภาพยุโรปโดยเป็นการเจรจาระหว่างภูมิภาคต่อ ภูมิภาค  โดยได้จัดตั้ง Joint Committee เพื่อทำหน้าที่ กำหนดรูปแบบการเจรจา กรอบการเจรจา และ ระยะเวลาการเจรจา  สำหรับพม่าสามารถเข้าร่วมการเจรจาในฐานะหนึ่งใน ประเทศสมาชิกอาเซียนในการเจรจาความตกลง การค้าเสรีระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปได้

5 5 สถานะการเจรจา  คณะกรรมการร่วมจัดทำความตกลงการค้า เสรีอาเซียน – สหภาพยุโรป  ผู้แทนจากอาเซียน 10 ประเทศ  เวียดนามเป็นผู้ประสานงาน  ผู้แทนจากกรรมาธิการการค้ายุโรป  ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2550 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม  ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์  ครั้งที่ 3 มกราคม 2551 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม

6 6 ความคืบหน้าการเจรจา  ระยะเวลาการเจรจา : เจรจาปีละ 4 ครั้ง  กรอบการเจรจา  การเปิดตลาดการค้าสินค้า  การเปิดตลาดการค้าบริการ  การเปิดตลาดการลงทุน  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  เรื่องอื่น ๆ ตามแต่จะตกลงกัน เช่น ทรัพย์สินทาง ปัญญา การจัดซื้อโดยรัฐ การแข่งขัน การอำนวย ความสะดวกทางการค้า การพัฒนาที่ยั่งยืน  รูปแบบโครงสร้างการเจรจา  คณะกรรมการร่วม  คณะทำงาน

7 7 การดำเนินงานของภาครัฐ  จัดจ้างศึกษาผลดีผลเสียจากการทำความตกลง การค้าเสรีอาเซียน – สหภาพยุโรปต่อประเทศ ไทย  เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นและแจ้งความ คืบหน้าการเจรจา  กรุงเทพฯ  ต่างจังหวัด  จัดตั้งคณะเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน – สหภาพยุโรป  จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนด ท่าทีและแจ้งความคืบหน้าการเจรจา  เตรียมเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอ ความเห็นชอบ

8 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระ สอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2507 7405 โทรสาร 0 2547 5627 www.dtn.go.th www.thaifta.com ความเห็น ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำความตกลง การค้าเสรี อาเซียน - สหภาพยุโรป เก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ กรมเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google