งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 2 สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ การค้าระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 2 สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ การค้าระหว่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 2 สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ การค้าระหว่างประเทศ

2 2

3 3 สภาพแวดล้อม ทางกายภาพ สภาพ ภูมิประเทศ สภาพ ภูมิอากาศ ทรัพยากร ธรรมชาติ ระบบ สาธารณูปโภค ระบบ การขนส่ง

4 4 สภาพภูมิประเทศ เรื่องประเด็น ที่ตั้ง / ขนาด ประเทศ การขนส่ง / กระจายสินค้า / การเทียบเวลา สภาพพื้นที่ o พื้นที่อุดมสมบรูณ์ o พื้นที่แห้งแล้ง กันดาร o พื้นที่ราบกว้างใหญ่ o พื้นที่ชายฝั่ง o พื้นที่ภูเขา o พื้นที่ป่าทึบ o พื้นที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว o พื้นที่จำกัด การจัดสรรพื้นที่ o พื้นที่เกษตรกรรม o พื้นที่อุตสาหกรรม o พื้นที่ป่า o พื้นที่เมืองกับชนบท อาณาเขตติดต่อ กับประเทศต่างๆ การขนส่ง / กระจายสินค้า / การค้าชายแดน เช่นแอฟริกา อินเดีย สาธารณรัฐเชค ไทย

5 5 สภาพ ภูมิอากาศ สภาพ อากาศ ภัย ธรรมชาติ

6 6 ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ที่ดิน น้ำมัน แร่ธาตุและแหล่ง เหมืองแร่ อัญมณีต่างๆ ผลผลิตทาง การเกษตร ผลผลิตทางน้ำ แหล่งพลังงาน ทดแทน มีความอุดมสมบรูณ์ เพียงใด ทั้งในแง่เชิงปริมาณและ คุณภาพ รวมถึงการพัฒนาและใช้ ประโยชน์

7 7 โทรคมนาคม ประปา ไฟฟ้า ระบบ สาธารณูปโภค

8 8 เส้นทาง การ เดินทาง และขนส่ง ระบบขนส่ง ทางบก ทางน้ำทางอากาศ ยานพาหน ะ + Logistics

9 9 ทาง บก - เส้นทางบกทั้งในประเทศและ ระหว่างประเทศ - การขนส่งใช้รถบรรทุก / รถไฟ - สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือสภาพ และเส้นทางคมนาคม - สภาพถนนหรือระบบรถไฟ -- เส้นทางคมนาคม - เป็นการคมนาคมที่เหมาะแก่ การค้าชายแดนกับประเทศ เพื่อนบ้านและการค้าใน ประเทศ

10 10 ทาง น้ำ - การค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นทางน้ำ - ข้อดี / ข้อเสีย - การพิจารณาความพร้อมของท่าเรือ - โดยดูจากเส้นทางการเดินเรือของท่าเรือกับทำเลที่ตั้งของโรงงาน / จุกกระจายสินค้ารวมถึงขนาดท่าเรือ - ท่าเรือของไทย มี 4 ท่าเรือคือ (1) ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือใหญ่ที่สุดในฐานะประตูสู่ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิกเช่น แถบเอเชีย ตะวันออก ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา (2) ท่าเรือกรุงเทพ (3) ท่าเรือเชียงแสน อยู่ทางภาคเหนือเป็นประตูสู่จีนตอนใต้ มีเส้นทางเดินเรือตามลำ น้ำโขง อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายไปยังมณฑลยูนนานของจีน (4) ท่าเรือระนอง เป็นฐานประตูสู่ประเทศแถบเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง ทวีป แอฟริกา ทวีปยุโรป

11 11 ทา ง น้ำ - อุตสาหกรรมท่าเรือ - สภาวะการแข่งขัน - เมืองท่าเรือหลักของโลก (1) ฮ่องกง (2) สิงค์โปร์ (3) จีน น่าจับตามอง  มาเลเซีย  เวียดนาม - เส้นทางเรือมีการขนส่งสินค้า มากที่สุดในโลก คือคลองสุเอช ขนส่งน้ำมันจากประเทศ ตะวันออกกลางไปยังภูมิภาคอื่นๆ

12 12 ทาง อา กา ศ - สายการบินใน ประเทศและระหว่าง ประเทศ - ไทยมีสนามบิน สุวรรณภูมิและ สนามบินอู่ตะเพา


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 2 สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ การค้าระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google