งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม (Regional Operation Center : ROC) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ปฏิบัติการร่วม (Regional Operation Center : ROC) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ปฏิบัติการร่วม (Regional Operation Center : ROC) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0 4320 4206, 0 4320 2222 ต่อ 11572 โทรสาร 0 4320 4406 Website : http://neroc.kku.ac.th Email : roc@kku.ac.th ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการอบรม Orientation หลักสูตร “กัมพูชาศึกษา”

2 Dual track policy Internal Management of External Relations Global link – local reach 3 ร่วม 1.จัดประชุมร่วม ออท.-ผวจ. 2. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม 3. จัดฝึกอบรมสัมมนาร่วม สนับสนุน ด้านวิชาการ รูปแบบการ บริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่ ปี 2547 ปี 2549 แนะนำศูนย์ ROC

3 รองผวจ. 19 จังหวัด ภาคอีสาน ผู้แทน มท. ผู้แทน ม.ขอนแก่น ผู้แทน สนง. ก.พ.ร. ผู้แทน กต. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการบริหาร ผู้แทน มท. ระดับปฏิบัติงาน ผู้แทน กต. ระดับปฏิบัติงาน ม.ขอนแก่น เลขานุการ ผู้ประสานงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น Organization Chart ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีการจัดประชุมต่าง ๆ ภายในกรอบของ ROC - ผอ.สถาบันยุทธศาสตร์ กก.และเลขานุการ - หน.สนง.จว.ขก. กก.และผช.เลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษา 1.ปลัด มท.หรือผู้แทน 2.ปลัด กต. หรือผู้แทน 3. เลขาฯสศช. หรือผู้แทน 4. ผอ.สงป. หรือผู้แทน 5. เลขาฯ ก.พ.ร. หรือผู้แทน ผู้แทน สศช.ผู้แทน สน.งบประมาณผู้แทนหอการค้าไทย ผู้แทนสมาคม ธนาคารไทย ผู้แทน สภาอุตฯปทท. คณะทำงาน โครงสร้างศูนย์ ROC

4 บทบาทของROC  เชื่อมโยงการทำงาน ระหว่าง ออท.ไทยใน ประเทศเพื่อนบ้านกับ ผวจ. (กิจการภายใน ปท. และกิจการภายนอก ปท.) เพื่อให้การพัฒนากลุ่มจังหวัด ในภาค ตอ.น. สอดคล้องกับ นโยบาย/ทิศทางการพัฒนา ประเทศและเชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อนบ้าน  การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร (ผวจ.-ออท.)  การพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร มณฑลยูนนานและมลฑลกวางสี สปป. ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม

5 กิจกรรมใน 3 แกนหลักที่สำคัญ การพัฒนา ฐานข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ และ งานวิจัย เชื่อมโยง ข้อมูลระหว่าง จังหวัด/กลุ่ม จังหวัด กับ ตปท. บูรณาการ กระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือ ระหว่าง ออท.และ ผวจ. และการสร้างเครือข่าย การพัฒนา สมรรถนะบุคลากร จังหวัด/กลุ่ม จังหวัด/ROC ใน ด้านวิเทศสัมพันธ์ และความรู้เกี่ยวกับ ประเทศเพื่อนบ้าน

6 แหล่งทุนสนับสนุนผลที่ได้ กระทรวงการต่างประเทศการทำงานเชิงรุกมิติต่างประเทศในท้องถิ่น Preventive Diplomacy กระทรวงมหาดไทยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในท้องถิ่น ฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่นการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ก.พ.ร.รูปแบบการจัดการภาครัฐยุคใหม่ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผลที่ได้ เครือข่าย/ท้องถิ่นการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น (Human Resource Development: HRD) ความเข้าใจด้านต่างประเทศ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ ROCการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น (Human Resource Development: HRD) บุคลากรท้องถิ่นที่ทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์ การทำงานด้านยุทธศาสตร์ นักสารสนเทศให้กลุ่มจังหวัด ผลที่ได้

7 หลักสูตร“กัมพูชาศึกษา”

8 วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับประเทศกัมพูชาได้ แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้ร่วมกันในมิติที่ เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ  สร้างความเตรียมพร้อมและสมรรถนะของบุคลากรใน พื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับการแข่งขันด้านต่างประเทศ และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ ระเบียงเศรษฐกิจร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และเอกชน สร้างวิสัยทัศน์ บูรณาการทำงานร่วมกัน

9 รูปแบบการอบรม  การบรรยาย  เสวนาร่วมกับวิทยากร  การทำงานกลุ่ม  การศึกษาดูงาน

10 การศึกษาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ

11 ความคาดหวัง  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และปรับฐานข้อมูล ความรู้ใหม่ ให้มีความเข้าใจในประเทศกัมพูชา มากยิ่งขึ้น ทั้งด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคมจิตวิทยา กฎระเบียบ แนวทาง ปฏิบัติในการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน  จะช่วยเสริมสร้างความเตรียมพร้อมและสมรรถนะ ของบุคลากรในพื้นที่ชายแดน และสามารถขยาย ผลนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นรองรับ การใช้ประโยชน์ระเบียงเศรษฐกิจร่วมกันกับ ประเทศเพื่อนบ้าน

12 •Orientation หลักสูตร “ลาวศึกษา” และศึกษาดูงานศักยภาพด้านต่าง ๆ ตามเส้นทางหมายเลข 12 ในสปป.ลาว ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2551 ณ จ.นครพนม-สปป.ลาว •หลักสูตรอบรมและสำรวจเส้นทางระเบียง เศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (จีน-เวียดนาม- ลาว-ไทย) ในการเตรียมความพร้อมที่จะ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการแข่งขัน ระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 18-25 เมษายน 2551 กิจกรรมในปีนี้ •โครงการจัดทำคลังข้อมูลความรู้จาก บุคคลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้าน ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (ด้านลาว และกัมพูชา)

13 ศรีรัตน์ วาทีสาธกกิจ หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่น และ หน.ผู้ประสานภารกิจ กต. ประจำ ROC ROC team สุทธวรรณ อินทรพาณิช เอกพล นามลึก เกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม ฤทัยชนก อดทน ภูมิสิริ เขียวสด อัญชลี สุขบุญญสถิตย์

14 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ปฏิบัติการร่วม (Regional Operation Center : ROC) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google