งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้เข้าร่วมการอบรม Orientation หลักสูตร “กัมพูชาศึกษา”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้เข้าร่วมการอบรม Orientation หลักสูตร “กัมพูชาศึกษา”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้เข้าร่วมการอบรม Orientation หลักสูตร “กัมพูชาศึกษา”
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม (Regional Operation Center : ROC) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการอบรม Orientation หลักสูตร “กัมพูชาศึกษา” ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ , ต่อ 11572 โทรสาร Website :

2 Internal Management of External Relations Global link – local reach
แนะนำศูนย์ ROC 3 ร่วม 1.จัดประชุมร่วม ออท.-ผวจ. 2. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม 3. จัดฝึกอบรมสัมมนาร่วม ปี 2547 ปี 2549 รูปแบบการ บริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่ สนับสนุนด้านวิชาการ Dual track policy Internal Management of External Relations Global link – local reach

3 โครงสร้างศูนย์ ROC คณะกรรมการบริหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
รองผวจ. 19 จังหวัด ภาคอีสาน ผู้แทน มท. ม.ขอนแก่น สนง. ก.พ.ร. ผู้แทน กต. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการบริหาร ผู้แทน มท. ระดับปฏิบัติงาน เลขานุการ ผู้ประสานงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น Organization Chart ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีการจัดประชุมต่าง ๆ ภายในกรอบของ ROC - ผอ.สถาบันยุทธศาสตร์ กก.และเลขานุการ - หน.สนง.จว.ขก. กก.และผช.เลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษา 1.ปลัด มท.หรือผู้แทน 2.ปลัด กต. หรือผู้แทน 3. เลขาฯสศช. หรือผู้แทน 4. ผอ.สงป. หรือผู้แทน 5. เลขาฯ ก.พ.ร. หรือผู้แทน ผู้แทน สศช. ผู้แทน สน.งบประมาณ ผู้แทนหอการค้าไทย ผู้แทนสมาคม ธนาคารไทย สภาอุตฯปทท. คณะทำงาน

4 บทบาทของROC มณฑลยูนนานและมลฑลกวางสี เชื่อมโยงการทำงานระหว่าง ออท.ไทยในประเทศเพื่อนบ้านกับ ผวจ. (กิจการภายใน ปท. และกิจการภายนอก ปท.)เพื่อให้การพัฒนากลุ่มจังหวัดในภาค ตอ.น. สอดคล้องกับนโยบาย/ทิศทางการพัฒนาประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน พม่า สปป.ลาว เวียดนาม การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (ผวจ.-ออท.) การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กัมพูชา

5 และการสร้างเครือข่าย การพัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศ
กิจกรรมใน 3 แกนหลักที่สำคัญ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ROC ในด้านวิเทศสัมพันธ์และความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน บูรณาการ กระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือ ระหว่าง ออท.และ ผวจ. และการสร้างเครือข่าย การพัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ และงานวิจัย เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กับ ตปท.

6 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้ แหล่งทุนสนับสนุน ผลที่ได้ กระทรวงการต่างประเทศ การทำงานเชิงรุกมิติต่างประเทศในท้องถิ่น Preventive Diplomacy กระทรวงมหาดไทย การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในท้องถิ่น ฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ก.พ.ร. รูปแบบการจัดการภาครัฐยุคใหม่ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เครือข่าย/ท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น (Human Resource Development: HRD) ความเข้าใจด้านต่างประเทศ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ ROC บุคลากรท้องถิ่นที่ทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์ การทำงานด้านยุทธศาสตร์ นักสารสนเทศให้กลุ่มจังหวัด

7 หลักสูตร“กัมพูชาศึกษา”

8 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับประเทศกัมพูชาได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้ร่วมกันในมิติที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ สร้างความเตรียมพร้อมและสมรรถนะของบุคลากรในพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับการแข่งขันด้านต่างประเทศ และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ระเบียงเศรษฐกิจร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน สร้างวิสัยทัศน์ บูรณาการทำงานร่วมกัน

9 รูปแบบการอบรม การบรรยาย เสวนาร่วมกับวิทยากร การทำงานกลุ่ม
การศึกษาดูงาน

10 การศึกษาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ

11 ความคาดหวัง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และปรับฐานข้อมูลความรู้ใหม่ ให้มีความเข้าใจในประเทศกัมพูชามากยิ่งขึ้น ทั้งด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคมจิตวิทยา กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติในการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จะช่วยเสริมสร้างความเตรียมพร้อมและสมรรถนะของบุคลากรในพื้นที่ชายแดน และสามารถขยายผลนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นรองรับการใช้ประโยชน์ระเบียงเศรษฐกิจร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน

12 กิจกรรมในปีนี้ หลักสูตรอบรมและสำรวจเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (จีน-เวียดนาม-ลาว-ไทย) ในการเตรียมความพร้อมที่จะเสริมสร้างสมรรถนะด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ เมษายน 2551 Orientation หลักสูตร “ลาวศึกษา” และศึกษาดูงานศักยภาพด้านต่าง ๆ ตามเส้นทางหมายเลข 12 ในสปป.ลาว ระหว่างวันที่ พฤษภาคม 2551 ณ จ.นครพนม-สปป.ลาว โครงการจัดทำคลังข้อมูลความรู้จากบุคคลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (ด้านลาว และกัมพูชา)

13 ROC team ศรีรัตน์ วาทีสาธกกิจ หน.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่น และ
ภูมิสิริ เขียวสด สุทธวรรณ อินทรพาณิช อัญชลี สุขบุญญสถิตย์ เอกพล นามลึก ฤทัยชนก อดทน เกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม

14 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ผู้เข้าร่วมการอบรม Orientation หลักสูตร “กัมพูชาศึกษา”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google