งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งงานภายในของ ตม. จว. ภูเก็ต ตม. จว. ภูเก็ต งาน อำนวยการ งานธุรการ งานกำลัง พล งาน นโยบาย และแผน งานคดีวินัย งานการเงิน และพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งงานภายในของ ตม. จว. ภูเก็ต ตม. จว. ภูเก็ต งาน อำนวยการ งานธุรการ งานกำลัง พล งาน นโยบาย และแผน งานคดีวินัย งานการเงิน และพัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 การแบ่งงานภายในของ ตม. จว. ภูเก็ต ตม. จว. ภูเก็ต งาน อำนวยการ งานธุรการ งานกำลัง พล งาน นโยบาย และแผน งานคดีวินัย งานการเงิน และพัสดุ งานบริการ คนต่างด้าว งานเข้ามา มีถื่นที่อยู่ งานขอ อนุญาตอยู่ ต่อ งานสงวน สิทธิ วีซ่า งานตรวจ ลงตรา งานสืบสวน ปราบปราม จับกุม ส่งกลับ ควบคุม แรงงาน ต่างด้าว งาน เทคโนโลยี และสื่อสาร งานตรวจ บุคคบแบะ พาหนะ ตรวจบุคคล และ ยานพาหนะ งานตรวจ ลงตรา

11 งานขอยู่ต่อระยะสั้น ต่อวีซ่านักท่องเที่ยวประเภท ผ.30 Tr.15 ผผ.30 ผผ.90 รับคำร้องเพื่อนขออนุญาตกลับเข้ามาใน ราชอาณาจักรอีก (RE-ENTRYPERMIT) รับคำร้องและออก ใบรับรองถิ่นที่อยู่ของ บุคคลต่างด้าวในราชอาณาจักร ต่อวีซ่าประเภท แรงงานต่างด้าว (NON-LA) บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์

12  งานขอยู่ต่อระยะสั้น  ต่อวีซ่านักท่องเที่ยวประเภท ผ.30 Tr.15 ผผ.30 ผผ.90  รับคำร้องเพื่อนขออนุญาตกลับเข้ามาใน ราชอาณาจักรอีก (RE-ENTRYPERMIT)  รับคำร้องและออก ใบรับรองถิ่นที่อยู่ของบุคคลต่าง ด้าวในราชอาณาจักร  ต่อวีซ่าประเภท แรงงานต่างด้าว (NON-LA)  บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ ภาระหน้าที่และความ รับผิดชอบ

13  งานขอยู่ต่อระยะยาว  ต่อวีซ่าคนต่างด้าวประเภท NON ทั้งหมด ได้แก่  NON-O  NON-ED  NON-RE  อื่นๆ  บันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง PIBICS*** ภาระหน้าที่และความ รับผิดชอบ

14  งานอำนวยงาน  จดบันทึกหนังสือรับ – ส่ง  เดินหนังสือระหว่างหน่วยงานราชการและภายในหน่วยงาน ภาระหน้าที่และความ รับผิดชอบ

15  ระยะทางระหว่างที่พักและที่ทำงาน  สิ่งแวดล้อมในการทำงาน  การมอบหมายหน้าที่การทำงานไม่ชัดเจน  ไม่เข้าระบบในการทำงานของหน่วยงานในระยะ เริ่มต้น  สภาพอากาศ ( ฝนตก )  ปัญหาด้านสุขภาพ

16  ควรที่จะทำความเข้าใจกับหน่วยที่จะส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจ ให้เข้าใจ  ก่อนที่จะให้นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจควรชี้แจงในรายละเอียดการ ทำงานให้นักศึกษาได้เข้าใจอย่างชัดเจน  ควรมีการบังคับให้นักศึกษาได้เรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษให้มากกว่าที่ เป็นอยู่ โดยเฉพาะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีโอกาสต้องใช้ ภาษาอังกฤษในการประกอบงานในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษา และการ ปฏิบัติงานในอนาคต  ควรเพิ่มบุคลากรที่ดูแลเรื่องสหกิจศึกษาเพื่อให้การติดต่อในทุกภาค ส่วนมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งงานภายในของ ตม. จว. ภูเก็ต ตม. จว. ภูเก็ต งาน อำนวยการ งานธุรการ งานกำลัง พล งาน นโยบาย และแผน งานคดีวินัย งานการเงิน และพัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google