งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัด ปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัด ปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัด ปัตตานี

2 ชื่อ นายอิสมาแอ สาแม คณะรัฐศาสตร์ เอกการปกครองท้องถิ่นฯ พนักงานที่ปรึกษา นายกำธร ทองขุนดำ ตำแหน่ง ผอ. กต. จว. ปน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-11-55 ถึง 28-02- 56 การปฏิบัติงาน

3 ทำเนียบ กกต. ปัตตานี

4 รับผิดชอบในตำแหน่งงาน งานการเลือกตั้ง งานการมีส่วนร่วม งาน บริการ และงานพรรคการเมือง

5 ทำอะไรบ้าง งานการเลือกตั้ง o เริ่มตั้งแต่การจัดเอกสาร ส. ถ./ ผ. ถ. ๒๗ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัคร รับเลือกตั้ง ส. ถ./ ผ. ถ. ๒๖ ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง ส. ถ./ ผ. ถ. ๒๘ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับ เลือกตั้ง พิมพ์รายชื่อหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น และคะแนนการ เลือกตั้งท้องถิ่นหรือคีย์ข้อมูลเลือกตั้งลงใน ฐานข้อมูล รายละเอียดการปฏิบัติงาน

6 ต่อ... o ลงพื้นที่ สังเกตการณ์การเลือกตั้ง สาธิตเครื่องลงคะแนน เป็นผู้ช่วยวิทยากร เป็นผู้สาธิตเครื่อง ลงคะแนน ถ่ายรูป

7 งานการมีส่วนร่วม o เริ่มตั้งแต่พิมพ์งาน หรือสรุปโครงการต่างๆ เช่น โครงการพลเมืองพัฒนา ประชาธิปไตย พิมพ์วารสาร กกต. ตานี o ลงพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ โครงการสอบแข่งขันประชาธิปไตยวัยทีน จัดรายการวิทยุ เส้นทางประชาธิปไตย และรายการรัฐสภาของเรา

8 งานธุรการ และบริการ o ถ่ายเอกสาร o จัดเอกสารวาระการประชุม o ส่งเอกสาร o รับสมัครเจ้าหน้าที่บุคลากรจ้าง เหมาบันทึกข้อมูล o เสริฟการแฟ

9 งานพรรคการเมือง o จัดเอกสาร และส่งเอกสาร เรื่อง รายการค่าใช้จ่ายการ เลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้ง ผถ./ สถ.30 ส่งเอกสารประกาศค่าใช้จ่าย

10 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ได้เรียนรู้และเข้าใจในระบบการทำงาน ภายของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดปัตตานี 2. ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานสห กิจ 3. ได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตจริง ในการทำงาน 4. ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรอิสระตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

11 ประสบการณ์ที่ประทับใจ / ประสบการณ์พิเศษ ประสบการที่ประทับใจ ประการแรก ประสบการณ์จริงที่หาซื้อที่ ไหนไม่ได้ คือ ได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริง ประการที่สอง การถ่ายทอความรู้ของพี่ๆใน สำนักงานมีความเต็มใจ ประการที่สาม การได้มีโอกาสศึกษาในเชิง ทฤษฎี

12 ต่อ.... ประสบการณ์พิเศษ o จัดรายการวิทยุ เส้นทางประชาธิปไตย รัฐสภาของเรา

13 ปัญหาและอุปสรรค การทำงาน – การปรับตัว – การสื่อสาร – ความรู้ความเข้าใจของงาน

14 สิ่งที่คาดหวัง o ความเข้าใจถึงระบบการทำงานภายของ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ปัตตานีในเชิงลึกทั่งในด้านงานต่างๆ ซึ่ง ได้แก่ กระบวนการทำงานขององค์กร อิสระ หรือโครงสร้างในการทำงาน อย่าง การประสานของหน่วยราชการ กระบวนการทำงาน หรือบทบาท หรืออำนาจหน้าที่โดยแท้จริงของ สำนักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้งว่ามีการปฏิบัติหน้าที่

15


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัด ปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google