งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
สาขาวิชาเอกการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะรัฐศาสตร์ โดย นายนิวิรุตม์ นิแม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2554

2 สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนราธิวาส สังกัดกระทรวงยุติธรรม
จังหวัดนราธิวาส สังกัดกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 156 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

3 สำนักงานคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงยุติธรรม
โดยทำหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนตามบทบาทภารกิจของรัฐ

4 ในการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิดในชุมชน
วิสัยทัศน์ “ เป็นองค์กรที่โดดเด่นด้านนวัตกรรม ในการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม”

5 โครงสร้างสำนักงานคุมประพฤติ
งานสืบเสาะและพินิจ งานควบคุมและสอดส่อง งานกิจกรรมชุมชนฯ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพย์ติด

6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจฯ
ประโยชน์ต่อ ตนเอง ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

7 ประโยชน์ต่อ ตนเอง 1. ได้เรียนรู้และเข้าใจในระบบการทำงานภายในสำนักงานคุมประพฤติเป็นอย่างดี อาทิเช่น เข้าใจในระบบการทำงานภายในองค์กร เรื่องการประสานงานระหว่างด้านงานต่างๆ 2. ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานสหกิจ ณ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนราธิวาสและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 3. ได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตจริงในการทำงาน ทำให้เราสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ ให้มีมุมมองทัศนคติที่ดีขึ้น และพร้อมที่จะทำงานจริงในอนาคตอันใกล้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8 ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
1.รายงานที่ได้จัดทำขึ้นนั้น สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงานได้จริง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 2.นักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถลดภาระของพนักงานได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งพนักงานสามารถที่จะปฏิบัติงานอื่นที่สำคัญกว่าได้

9 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
1. นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ดี นักศึกษาจะได้รับคำชื่นชมจากสถานประกอบการส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ 2. การถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้อง นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาแล้วสามารถที่จะอธิบายให้คำแนะนำแก่รุ่นน้องได้ 3. ส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย 4. เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้บุคคลภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น

10 วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google