งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงยุติธรรม  โดยทำหน้าที่ในการให้บริการ แก่ประชาชนตามบทบาทภารกิจ ของรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงยุติธรรม  โดยทำหน้าที่ในการให้บริการ แก่ประชาชนตามบทบาทภารกิจ ของรัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงยุติธรรม  โดยทำหน้าที่ในการให้บริการ แก่ประชาชนตามบทบาทภารกิจ ของรัฐ

4 วิสัยทัศน์ “ เป็นองค์กรที่โดดเด่น ด้านนวัตกรรม ในการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่ สังคม ”

5 งานสืบเสาะ และพินิจ งานควบคุม และสอดส่อง งานกิจกรรม ชุมชนฯ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพย์ติด

6 ประโยชน์ต่อ ตนเอง ประโยชน์ต่อ ตนเอง ประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัย ประโยชน์ต่อ สถาน ประกอบการ

7 1. ได้เรียนรู้และเข้าใจในระบบการทำงาน ภายในสำนักงานคุมประพฤติเป็นอย่างดี อาทิ เช่น เข้าใจในระบบการทำงานภายในองค์กร เรื่องการประสานงานระหว่างด้านงานต่างๆ 2. ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานสห กิจ ณ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนราธิวาส และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงใน ชีวิตประจำวัน 3. ได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงการดำเนินชีวิต จริงในการทำงาน ทำให้เราสามารถพัฒนา ศักยภาพที่มีอยู่ ให้มีมุมมองทัศนคติที่ดีขึ้น และพร้อมที่จะทำงานจริงในอนาคตอันใกล้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ต่อ ตนเอง ประโยชน์ต่อ ตนเอง

8 1. รายงานที่ได้จัดทำขึ้นนั้น สามารถ นำไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้าง ความสัมพันธ์อันดีของพนักงานได้จริง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาน ประกอบการ 2. นักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถลด ภาระของพนักงานได้ในระดับหนึ่ง ซึ่ง พนักงานสามารถที่จะปฏิบัติงานอื่นที่ สำคัญกว่าได้ ประโยชน์ต่อ สถาน ประกอบการ

9 1. นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษาได้ดี นักศึกษาจะได้รับคำชื่นชมจาก สถานประกอบการส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็น ที่ยอมรับของสถานประกอบการ 2. การถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้อง นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มาแล้วสามารถที่จะอธิบายให้คำแนะนำแก่รุ่น น้องได้ 3. ส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีให้แก่ มหาวิทยาลัย 4. เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้ บุคคลภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น ประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัย

10

11


ดาวน์โหลด ppt  เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงยุติธรรม  โดยทำหน้าที่ในการให้บริการ แก่ประชาชนตามบทบาทภารกิจ ของรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google