งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด่านศุลกากรสตูล. 1. ประวัติและความเป็นมา ตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 81 ตั้งอยู่ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ด่านศุลกากรเกาะนก ด่านศุลกากรเกาะยาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด่านศุลกากรสตูล. 1. ประวัติและความเป็นมา ตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 81 ตั้งอยู่ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ด่านศุลกากรเกาะนก ด่านศุลกากรเกาะยาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด่านศุลกากรสตูล

2 1. ประวัติและความเป็นมา ตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 81 ตั้งอยู่ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ด่านศุลกากรเกาะนก ด่านศุลกากรเกาะยาว ปี 2542 กรมศุลกากร ได้มีการยุบด่านศุลกากร ปากบารา

3 2. หน้าที่และความรับผิดชอบ ของด่านฯสตูล งานพิธีการ งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานสืบสวนและปราบปราม งานคดีและของกลาง

4 3. รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ ปฏิบัติ ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย – ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ชื่อและตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา – นางสาวเทพารถ แย้มยิน เจ้าหน้าการเงินและ บัญชี ปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน – ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

5 รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ( ต่อ ) งานการเงินและบัญชี – ออกใบเสร็จ พิมพ์ชื่อรับเงินสินบนรางวัล ฯ งานพิธีการ – พิมพ์ใบขนสินค้า ลงเรือเข้า - ออก สรุปยอด นักท่องเที่ยว ฯ งานคดี – ลงบันทึกการจับกุม ประเมินราคาของกลาง ฯ งานธุรการ – ลงรับ - ส่งหนังสือ พิมพ์เอกสาร ฯ

6 4. สรุปผลการปฏิบัติงาน สิ่งที่คาดหวัง – การได้นำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติสหกิจ เพื่อจะได้ปฏิบัติสหกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ – นำประสบการณ์ต่างๆ และความรู้ใหม่ๆจากสถาน ประกอบการที่ได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ไประยุกต์ใช้ ในการทำงานและชีวิตประจำวันต่อไป

7 5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ปฏิบัติงาน นักศึกษา – ได้เรียนรู้ระบบงานราชการ และหน่วยงานต่างๆที่ เกี่ยวข้อง – ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของศุลกากร มากกว่าเดิม ที่รู้เฉพาะงานด้านการเก็บภาษีอากรเท่านั้น – มีความรับผิดชอบในหน้าที่ / ต่องานที่ได้รับ มอบหมาย ฯลฯ

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ปฏิบัติงาน ( ต่อ ) สถานประกอบการ – ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของพี่เลี้ยงในแต่ละฝ่ายที่ ไปปฏิบัติสหกิจ – การมีนักศึกษามาปฏิบัติสหกิจศึกษาทำให้งานเสร็จ อย่างรวดเร็ว – สถานประกอบการมีโอกาสได้คัดเลือกพนักงานจริง ฯลฯ

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ปฏิบัติงาน ( ต่อ ) มหาวิทยาลัย – เป็นการสร้างโอกาสในการให้ความร่วมมือทาง วิชาการและด้านอื่นๆกับมหาวิทยาลัยในอนาคต – ถ้านักศึกษาที่มาปฏิบัติสหกิจศึกษามีความสามารถ ในการปฏิบัติงาน และสร้างความพึงพอใจแก่สถาน ประกอบการก็จะสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย ฯลฯ

10 6. ปัญหาและข้อเสนอแนะ นักศึกษา ปัญหา – ขาดความรอบคอบ ขาดความรู้ในบางขั้นตอน เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ – ทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพที่มีอยู่ – ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการ ทำให้ไม่ เข้าใจในระบบงานของสถานประกอบการ ฯลฯ

11 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ( ต่อ ) นักศึกษา ข้อเสนอแนะ – ควรมีความตั้งใจให้มากกว่านี้ และควรศึกษา ทำ ความเข้าใจกับงานที่ได้รับมอบหมายก่อนลงมือ ปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง – ควรฝึกฝนทุกวันเพื่อให้มีความชำนาญมากขึ้น – ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการก่อนการ ไปปฏิบัติสหกิจ ฯลฯ

12 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ( ต่อ ) สถานประกอบการ ปัญหา – สถานประกอบการไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับสห กิจศึกษา ข้อเสนอแนะ – มหาวิทยาลัยควรอธิบาย ให้ความรู้ในเรื่องสหกิจ ศึกษาแก่สถานประกอบการให้ชัดเจน – สถานประกอบการควรเพิ่มระยะเวลาให้นักศึกษา ปฏิบัติงานนอกสถานที่

13 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ( ต่อ ) มหาวิทยาลัย ปัญหา – การดำเนินงานของฝ่ายสหกิจศึกษายังขาดการ ประชาสัมพันธ์ / การประสานงานที่ยังไม่ชัดเจน ทำให้ นักศึกษาเกิดความสงสัยและสับสน เช่น ปัญหา รูปแบบในการทำโครงงาน – การอบรมก่อนการปฏิบัติสหกิจยังไม่เพียงพอ ฯลฯ

14 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ( ต่อ ) มหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะ – ฝ่ายสหกิจศึกษาควรมีการประสานงานที่ชัดเจน ความเห็นที่เป็นเอกฉันท์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำตาม คำสั่งได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดข้อสงสัย – ควรเปิดวิชาก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาเรียนก่อนการไปปฏิบัติจริง หรือเพิ่มเวลา ในการอบรมให้มากขึ้น ฯลฯ

15 ขอบคุณค่ะ นางวสาวอภิญญา องศารา รหัส 5120710224 คณะรัฐสาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ


ดาวน์โหลด ppt ด่านศุลกากรสตูล. 1. ประวัติและความเป็นมา ตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 81 ตั้งอยู่ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ด่านศุลกากรเกาะนก ด่านศุลกากรเกาะยาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google