งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สุขภาพจิต Master of Science (Mental Health) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สุขภาพจิต Master of Science (Mental Health) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สุขภาพจิต Master of Science (Mental Health) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะด้านสุขภาพจิตอย่าง เพียงพอ สำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานด้านส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพจิตในชุมชน เพื่อ ผลิตบัณฑิต ที่มีความสามารถและ ประสบการณ์ในการทำวิจัย และ วิเคราะห์งานวิจัยทางสุขภาพจิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เวลาเรียน ภาคปกติ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. ภาคนอกเวลาราชการ วันศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.

2 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา รู้จัก และ เข้าใจ ตนเอง และ ผู้อื่น การมองโลกในแง่ดี รู้คุณค่าของตน นับถือตนเอง การปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น มีสุขภาพจิตที่ดี ใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุข พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม พัฒนาทักษะความรู้ในการให้คำปรึกษาอย่างถูกต้อง นำความรู้ไปพัฒนาองค์กรและหน่วยงาน เมื่อจบการศึกษา สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ตามความถนัด ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เช่น นักสุขภาพจิตประจำโรงเรียน ประจำจังหวัด ( สสจ.) สถานพินิจ มูลนิธิ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิต โรงพยาบาล สถานบำบัดฟื้นฟู เช่น โรคเอดส์ ยาเสพติด นักจิตบำบัด ประสานงานร่วมกับจิตแพทย์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ให้คำปรึกษาในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิจัยทางด้านสุขภาพจิต ครูอาจารย์ นักวิชาการ

3 หลักสูตรเน้น สุขภาพจิตครอบครัว ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและผู้ใหญ่ การพัฒนาตนเอง การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต บรรยากาศในการเรียน เป็นการเรียนทฤษฎีร่วมกับปฏิบัติ โดยคณาจารย์ภาควิชาจิต เวชศาสตร์ และวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ มีการดูงานใน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดกิจกรรมในชุมชน การ สัมมนาเพื่อรู้จักและพัฒนาตนเอง

4 รับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร จบปริญญาตรี ( ทุก สาขา ) รายละเอียดการสมัคร ภาคปกติ ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th www.grad.chula.ac.th ภาคพิเศษ ติดต่อ ธุรการภาควิชาฯ ห้อง 102 ตึก ธนาคารกรุงเทพ ร. พ. จุฬาลงกรณ์ โทร. 0- 22564298, 0-22564346, 086-8979108 E-mail : mentalhealth50@yahoo.com


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สุขภาพจิต Master of Science (Mental Health) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google