งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต Master of Science (Mental Health) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต Master of Science (Mental Health) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต Master of Science (Mental Health) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะด้านสุขภาพจิตอย่างเพียงพอ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพจิตในชุมชน เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำวิจัย และวิเคราะห์งานวิจัยทางสุขภาพจิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เวลาเรียน ภาคปกติ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา น. ภาคนอกเวลาราชการ วันศุกร์ เวลา น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา น.

2 รู้จัก และ เข้าใจ ตนเอง และ ผู้อื่น
ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา รู้จัก และ เข้าใจ ตนเอง และ ผู้อื่น การมองโลกในแง่ดี รู้คุณค่าของตน นับถือตนเอง การปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น มีสุขภาพจิตที่ดี ใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุข พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม พัฒนาทักษะความรู้ในการให้คำปรึกษาอย่างถูกต้อง นำความรู้ไปพัฒนาองค์กรและหน่วยงาน เมื่อจบการศึกษา สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามความถนัด ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น นักสุขภาพจิตประจำโรงเรียน ประจำจังหวัด (สสจ.) สถานพินิจ มูลนิธิ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิต โรงพยาบาล สถานบำบัดฟื้นฟู เช่น โรคเอดส์ ยาเสพติด นักจิตบำบัด ประสานงานร่วมกับจิตแพทย์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ให้คำปรึกษาในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิจัยทางด้านสุขภาพจิต ครูอาจารย์ นักวิชาการ

3 หลักสูตรเน้น สุขภาพจิตครอบครัว ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและผู้ใหญ่
การพัฒนาตนเอง การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต บรรยากาศในการเรียน เป็นการเรียนทฤษฎีร่วมกับปฏิบัติ โดยคณาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ มีการดูงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดกิจกรรมในชุมชน การสัมมนาเพื่อรู้จักและพัฒนาตนเอง

4 รับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร จบปริญญาตรี (ทุกสาขา) รายละเอียดการสมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร จบปริญญาตรี (ทุกสาขา) รายละเอียดการสมัคร ภาคปกติ ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย ภาคพิเศษ ติดต่อ ธุรการภาควิชาฯ ห้อง 102 ตึกธนาคารกรุงเทพ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ โทร , ,


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต Master of Science (Mental Health) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google