งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย สุวิทย์ สะรีเดะ 5120710213 สาขาวิชา การ ปกครอง ซึ่งได้ทำการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถาน ประกอบการเทศบาลตำบลรูสะมิแล อ. เมือง จ. ปัตตานี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย สุวิทย์ สะรีเดะ 5120710213 สาขาวิชา การ ปกครอง ซึ่งได้ทำการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถาน ประกอบการเทศบาลตำบลรูสะมิแล อ. เมือง จ. ปัตตานี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย สุวิทย์ สะรีเดะ 5120710213 สาขาวิชา การ ปกครอง ซึ่งได้ทำการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถาน ประกอบการเทศบาลตำบลรูสะมิแล อ. เมือง จ. ปัตตานี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อ. ณภัทร รัตนมา อาจารย์ นิเทศสหกิจศึกษา อ. สามารถ ทองเฝือ พนักงานที่ปรึกษา นายวิทยา เชยชื่นกลิ่น

2 ตำแหน่งหน้าที่ในการ ปฎิบัติงาน ในส่วนสำนักปลัด หัวหน้าส่วน นายบันเทิง ล่องจันทร์ ( ปลัดแสง ) ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลรูสะมิแล น. ส. เนตรชนก ดำล่อง ( รองนก ) รองปลัดฝ่าย บริหารงานทั่วไป ลักษณะของงานในส่วนที่ 1 ที่ปฏิบัติงานธุรการ เช่น พิมพ์เอกสารต่างๆ ควบคุมการ รับ ส่ง จัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ติดต่อประสานงานควบคุมดูแลการ จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ใน การจัดการงานต่างๆ

3 ลักษณะของงานในส่วนที่ 2 ส่วนงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ได้มีโอกาสลงพื้นทีร่วมกับงานป้องกันในการช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบภัยปัญหาภัยน้ำท่วม รายละเอียดของงานที่ได้ปฎิบัติ - นำเรือท้องแบนไปช่วยชาวบ้าน หมู่ 3 บ้านดอนรัก หมู่ 5 บ้านพยาเมือง - ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ชาวบ้านที่ประสบภัย - ออกตรวจการณ์สำรวจน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - รับโทรศัพท์แจ้งเหตุ ของงานป้องกัน

4

5 ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ และมีโอกาสนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน ทำให้นักศึกษามี ศักยภาพพร้อมที่จะปฎิบัติงานได้ทันที ที่สำเร็จการศึกษา  เกิดการพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความ รับผิดชอบการจัดการ และความมั่นใจ  เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูล  มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนจบการศึกษา  ทำให้รู้ถึงความถนัดของตนเอง เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ต่อ การเลือกสายงานอาชีพในอนาคตได้อย่างถูกต้อง  จบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานที่ดีกว่า บัณฑิตทั่วไป เพราะได้ผ่านประสบการณ์การทำงานที่มี ประสิทธิภาพ

6 ประโยชน์ทางเทศบาลตำบลรูสะมิแลจะ ได้รับ  เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง สถานประกอบการและสถาบันการศึกษา  เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กรในด้านการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ  ทำให้มีนักศึกษาที่มีความกระตือรือร้น และความพร้อมทางด้าน วิชาการระดับหนึ่งมาช่วยปฏิบัติงาน  พนักงานประจำมีเวลามากขึ้นในการปฎิบัติงานในหน้าที่อื่นที่มี ความสำคัญมากกว่า หรือสร้างสรรค์งานให้กับองค์กร

7 จุดเด่นของสถาน ประกอบการ บุคคลากรของหน่วยงานเทศบาล มีความสัมพันธ์ที่ดี มีความใกล้ชิดกันมาก เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มี ขนาดเล็ก มีความเป็นกันเอง จุดด้อยของสถานประกอบการ หน่วยงานเล็ก ส่งผลให้ปริมาณงานมีน้อย

8 กิจกรรมหรือโครงการ ที่นักศึกษาปฏิบัติ สหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมกับเทศบาลตำบลรู สะมิแล มีดังนี้  โครงการขยะแลกไข่  โครงการรูสะมิแลร่วมใจห่างไกลโรคติดต่อประจำปี 54  เข้าร่วมฟังเวทีประชาคม ของ หมู่ 2, 3, 5  โครงการขับมอเตอร์ไซต์ พร้อมประชาสัมพันธ์ ไป เลือกตั้ง ร่วมมือกับน. ศ. คระรัฐศาสตร์  กิจกรรมวันเด็กภายในเทศบาลตำบลรุสะมิแล  กิจกรรมต้อนรับนายกเทศบาลและสมาชิกเทศบาล  กิจกรรมกีฬาสีภายในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

9

10


ดาวน์โหลด ppt นาย สุวิทย์ สะรีเดะ 5120710213 สาขาวิชา การ ปกครอง ซึ่งได้ทำการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถาน ประกอบการเทศบาลตำบลรูสะมิแล อ. เมือง จ. ปัตตานี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google