งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชี้แจงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) เรื่อง กรอบอัตรากำลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชี้แจงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) เรื่อง กรอบอัตรากำลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชี้แจงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) เรื่อง กรอบอัตรากำลัง
การชี้แจงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) เรื่อง กรอบอัตรากำลัง บรรยายโดย: นายสุทธิพร ไชยพิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม ธนาภูมิ สพม.29 1

2 กรอบการชี้แจง 1. หนังสือสั่งการ 2. กรอบอัตรากำลัง สพม แนวทางการบริหาร กรอบอัตรากำลัง 4. การประเมินตำแหน่ง เชี่ยวชาญ 2

3 1. หนังสือสั่งการ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ว.17 ลงวันที่ 5 กันยายน แจ้ง เลขา กพฐ./ผอ.สำนักงานเขต ดำเนินการ 5 ข้อ ดังนี้ 3

4 1.1 จัดให้ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ไป กำหนดตำแหน่งเดิม ระดับ เดิม เขตเดิม ในกรอบ อัตรากำลังใหม่ ภายใน วัน (5 พฤศจิกายน ) 4

5 1. 2 ปรับเลขที่ตำแหน่งใน สถานศึกษา ต่อจากเลขสุดท้ายใน สำนักงานเขต (อ
1.2 ปรับเลขที่ตำแหน่งใน สถานศึกษา ต่อจากเลขสุดท้ายใน สำนักงานเขต (อ.62,อ.63 และ อ.64) 1.3 การกำหนดตำแหน่งเป็น ระดับสูงขึ้นต้องผ่านการ ประเมินค่างาน ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 5

6 1. 4 การกำหนดตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตามกฎ ก. ค. ศ
1.4 การกำหนดตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตามกฎ ก.ค. ศ. 4 สายงานคือ 1) สายงานนิติการ 2) สายงานวิเคราะห์ นโยบายและแผน 3) สายงานวิชาการศึกษา 4) สายงานทรัพยากรบุคคล ต้องผ่านการประเมินค่างาน 6

7 1.5 การกำหนด ตำแหน่ง/ปรับระดับ ตำแหน่งสูงขึ้น ต้องอยู่ ภายใต้งบประมาณ รายจ่ายด้านบุคคล
7

8 2. กรอบอัตรากำลัง สพม.29 2.1 กลุ่มอำนวยการ 8 ตำแหน่ง 2.2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 10 ตำแหน่ง 2.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ตำแหน่ง 2.4 กลุ่มนโยบายและแผน 9 ตำแหน่ง 2.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ตำแหน่ง 2.6 กลุ่มนิเทศ ฯ 2 ตำแหน่ง 2.7 กลุ่มตรวจสอบภายใน 3 ตำแหน่ง 8

9 3. แนวการบริหารกรอบอัตรากำลัง
3.1 ตัดโอนตำแหน่งและอัตรา เงินเดือนที่มีผู้ดำรงตำแหน่งไป กำหนดในกรอบ 1) กรอบกำหนดมากกว่า 1 ระดับ โดยไม่มีเงื่อนไขแนบท้าย 2) กรอบกำหนดมากกว่า 1 ระดับ โดยมีเงื่อนไขแนบท้าย ต้องพิจารณาประเมินคุณภาพงาน 9

10 3) กรอบกำหนดมากกว่า 1 ชื่อตำแหน่งโดยมีเงื่อนไข ทั้งประเภททั่วไปและประเภท วิชาการ 4) กรอบกำหนดมากกว่า 1 ชื่อตำแหน่งโดยมีเงื่อนไข หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) กรอบกำหนดมากกว่า 1 ชื่อตำแหน่งประเภท วิชาการด้วยกัน 10

11 3.2 ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนว่าง ไปกำหนดในกรอบ
1) เขตที่มีอัตรากำลังเดิมต่ำ กว่ากรอบให้ตัดโอน ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ที่ว่าง ไปกำหนดเขตเดิม หรือเขต ที่ต่ำกว่ากรอบตามความ เหมาะสม 11

12 2) เขตที่มีอัตรากำลังเกินกว่า กรอบใหม่ให้ ตัดโอนตำแหน่งและอัตรา เงินเดือนไปกำหนด ในเขตที่มีอัตรากำลังต่ำกว่า กรอบตามความเหมาะสม 3) ตัดโอนตำแหน่ง และอัตรา เงินเดือนทั้งหมดตามความจำเป็น เช่น รอง ผอ.สพท.ที่มีเงื่อนไข ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา กำหนด 12

13 3.3 ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เดิม ระดับเดิม แล้วส่ง ก.ค.ศ.ภายใน 7 วัน
13

14 4. การประเมินตำแหน่งเชี่ยวชาญ
หลักเกณฑ์/วิธีการ 4.1 แบบขอกำหนดตำแหน่ง (เอกสารหมายเลข 1) 4.2 บัญชีรายละเอียดขอกำหนด ตำแหน่งเชี่ยวชาญ (เอกสารหมายเลข 2) 4.3 บัญชีกรอบอัตรากำลัง (เอกสารหมายเลข 3) 4.4 แบบประเมินค่างาน (เอกสาร หมายเลข 4) 4.5 รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. (เอกสารหมายเลข 5)

15 ขอให้ทุกคนก้าวหน้าและ โชคดี สวัสดีครับ สุทธิพร ไชยพิเดช
ขอให้ทุกคนก้าวหน้าและ โชคดี สวัสดีครับ สุทธิพร ไชยพิเดช 14


ดาวน์โหลด ppt การชี้แจงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) เรื่อง กรอบอัตรากำลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google