งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชี้แจงบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เรื่อง กรอบอัตรากำลัง บรรยายโดย : นายสุทธิพร ไชยพิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน บุคคล เมื่อวันที่ 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชี้แจงบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เรื่อง กรอบอัตรากำลัง บรรยายโดย : นายสุทธิพร ไชยพิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน บุคคล เมื่อวันที่ 18."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชี้แจงบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เรื่อง กรอบอัตรากำลัง บรรยายโดย : นายสุทธิพร ไชยพิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน บุคคล เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม ธนาภูมิ สพ ม.29 1

2 กรอบการชี้แจง 1. หนังสือสั่งการ 2. กรอบอัตรากำลัง สพม.29 3. แนวทางการ บริหาร กรอบอัตรากำลัง 4. การประเมิน ตำแหน่งเชี่ยวชาญ 2

3 1. หนังสือสั่งการ ของสำนักงาน ก. ค. ศ. ว.17 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556 แจ้ง เลขา กพฐ./ ผอ. สำนักงานเขต ดำเนินการ 5 ข้อ ดังนี้ 3

4 1.1 จัดให้ดำรงตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลังใหม่ โดยตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ไป กำหนดตำแหน่งเดิม ระดับเดิม เขตเดิม ใน กรอบอัตรากำลังใหม่ ภายใน 60 วัน (5 พฤศจิกายน 2556) 4

5 1.2 ปรับเลขที่ตำแหน่งใน สถานศึกษา ต่อจากเลขสุดท้ายใน สำนักงานเขต ( อ.62, อ.63 และ อ.64) 1.3 การกำหนดตำแหน่ง เป็นระดับสูงขึ้นต้องผ่าน การประเมินค่างาน ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก. ค. ศ. กำหนด 5

6 1.4 การกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตามกฎ ก. ค. ศ. 4 สายงานคือ 1) สายงานนิติการ 2) สายงานวิเคราะห์ นโยบายและแผน 3) สายงานวิชาการศึกษา 4) สายงานทรัพยากร บุคคล ต้องผ่านการประเมินค่า งาน 6

7 1.5 การกำหนด ตำแหน่ง / ปรับระดับ ตำแหน่งสูงขึ้น ต้อง อยู่ภายใต้งบประมาณ รายจ่ายด้านบุคคล 7

8 2. กรอบอัตรากำลัง สพม.29 2.1 กลุ่มอำนวยการ 8 ตำแหน่ง 2.2 กลุ่มบริหารงานการเงินและ สินทรัพย์ 10 ตำแหน่ง 2.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 16 ตำแหน่ง 2.4 กลุ่มนโยบายและแผน 9 ตำแหน่ง 2.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 13 ตำแหน่ง 2.6 กลุ่มนิเทศ ฯ 2 ตำแหน่ง 2.7 กลุ่มตรวจสอบภายใน 3 ตำแหน่ง 8

9 3. แนวการบริหาร กรอบอัตรากำลัง 3.1 ตัดโอนตำแหน่งและอัตรา เงินเดือนที่มีผู้ดำรงตำแหน่งไป กำหนดในกรอบ 1) กรอบกำหนดมากกว่า 1 ระดับ โดยไม่มีเงื่อนไขแนบ ท้าย 2) กรอบกำหนดมากกว่า 1 ระดับ โดยมีเงื่อนไขแนบท้าย ต้องพิจารณาประเมินคุณภาพ งาน 9

10 3) กรอบกำหนดมากกว่า 1 ชื่อตำแหน่งโดยมี เงื่อนไขทั้งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ 4) กรอบกำหนดมากกว่า 1 ชื่อตำแหน่งโดยมี เงื่อนไขหน้าที่ความ รับผิดชอบ 5) กรอบกำหนดมากกว่า 1 ชื่อตำแหน่งประเภท วิชาการด้วยกัน 10

11 3.2 ตัดโอนตำแหน่งและ อัตราเงินเดือนว่าง ไปกำหนดในกรอบ 1) เขตที่มีอัตรากำลังเดิม ต่ำกว่ากรอบให้ตัดโอน ตำแหน่งและอัตรา เงินเดือนที่ว่าง ไปกำหนดเขตเดิม หรือ เขตที่ต่ำกว่ากรอบตาม ความเหมาะสม 11

12 2) เขตที่มีอัตรากำลังเกินกว่า กรอบใหม่ให้ ตัดโอนตำแหน่งและอัตรา เงินเดือนไปกำหนด ในเขตที่มีอัตรากำลังต่ำกว่า กรอบตามความเหมาะสม 3) ตัดโอนตำแหน่ง และอัตรา เงินเดือนทั้งหมดตามความ จำเป็น เช่น รอง ผอ. สพท. ที่มี เงื่อนไข ให้เสนอ ก. ค. ศ. พิจารณา กำหนด 12

13 3.3 ให้ผู้มีอำนาจสั่ง บรรจุ สั่งแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งเดิม ระดับ เดิม แล้วส่ง ก. ค. ศ. ภายใน 7 วัน 13

14 4. การประเมิน ตำแหน่งเชี่ยวชาญ หลักเกณฑ์ / วิธีการ 4.1 แบบขอกำหนดตำแหน่ง ( เอกสารหมายเลข 1) 4.2 บัญชีรายละเอียดขอกำหนด ตำแหน่งเชี่ยวชาญ ( เอกสารหมายเลข 2) 4.3 บัญชีกรอบอัตรากำลัง ( เอกสารหมายเลข 3) 4.4 แบบประเมินค่างาน ( เอกสาร หมายเลข 4) 4.5 รายงานการประชุม อ. ก. ค. ศ. ( เอกสารหมายเลข 5)

15 ขอให้ทุกคนก้าวหน้า และโชคดี สวัสดีครับ สุทธิพร ไชยพิเดช 14


ดาวน์โหลด ppt การชี้แจงบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เรื่อง กรอบอัตรากำลัง บรรยายโดย : นายสุทธิพร ไชยพิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน บุคคล เมื่อวันที่ 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google