งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ 1 มคอ. ๖ รายงานผลการ ดำเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (Field Experience Report) ดร. ชาติชาย โขนงนุช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ 1 มคอ. ๖ รายงานผลการ ดำเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (Field Experience Report) ดร. ชาติชาย โขนงนุช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าที่ 1 มคอ. ๖ รายงานผลการ ดำเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (Field Experience Report) ดร. ชาติชาย โขนงนุช

2 หน้าที่ 2 สหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 1 พ. ศ. 2552 วันที่ 6 มิถุนายน 2552 6 มิถุนายน วันสหกิจศึกษา ไทย

3 หน้าที่ 3 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม ( มคอ. ๖ ) หมายถึง หมายถึง รายงานผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา ว่าได้บรรลุผลการเรียนตามแผนที่วาง ไว้หรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผน ต้องให้เหตุผล และข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงตั้งแต่ เริ่มจนสิ้นสุด ปัญหาด้านการบริหาร จัดการและสิ่งอำนวยความสะดวก การ วิเคราะห์ผลการประเมิน การฝึกของ นักศึกษา / อาจารย์ผู้รับผิดชอบ / พนักงานพี่เลี้ยง

4 หน้าที่ 4 ภาพรวม มคอ. ๔ ฝึกงาน / สหกิจ ศึกษา มคอ. ๖ เตรียมก าร

5 หน้าที่ 5

6 หน้าที่ 6 เนื้อหา  หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  หมวดที่ ๒ การดำเนินการที่ต่างไปจาก แผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ( การเตรียมผู้เกี่ยวข้อง )  หมวดที่ ๓ ผลการดำเนินการ  หมวดที่ ๔ ปัญหา และผลกระทบด้าน การบริหาร  หมวดที่ ๕ การประเมินการฝึก ประสบการณ์ภาคสนาม  หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง

7 หน้าที่ 7

8 หน้าที่ 8

9 หน้าที่ 9

10 หน้าที่ 10

11 หน้าที่ 11

12 หน้าที่ 12

13 หน้าที่ 13

14 หน้าที่ 14

15 หน้าที่ 15

16 หน้าที่ 16

17 หน้าที่ 17

18 หน้าที่ 18

19 หน้าที่ 19


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ 1 มคอ. ๖ รายงานผลการ ดำเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (Field Experience Report) ดร. ชาติชาย โขนงนุช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google