งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีเปิด การจัดกิจกรรม KM DAY ของ อล. ทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีเปิด การจัดกิจกรรม KM DAY ของ อล. ทร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิธีเปิด การจัดกิจกรรม KM DAY ของ อล. ทร

2 เรื่อง การจัดการความรู้ของ อล.ทร.
หัวข้อการบรรยาย (๑) เรื่อง การจัดการความรู้ของ อล.ทร. โดย ......น.ต.สุชาติ......มั่นคง......

3 วัตถุประสงค์ของการบรรยาย
เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายและแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ อล.ทร. เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายได้รับทราบถึงแนวทางการจัดการความรู้ของ ทร. เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายได้รับทราบถึงแนวทางการจัดการความรู้ของ อล.ทร. เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายได้รับทราบถึงแผนงานการจัดการความรู้ของ อล.ทร.ประจำปี ๕๓ เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถเขียนแผนงานการจัดการความรู้รายบุคคลได้

4 วิสัยทัศน์ “มุ่งบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่ายและศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อความเป็นเลิศด้านการซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องสื่อสารและเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ทร. อย่างยั่งยืนภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖” พันธกิจ  1.สร้างจิตสำนึก 2.สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 3.สร้างปัจจัยแวดล้อมการทำงาน 4.สร้างฐานความรู้และนวัตกรรม

5 กลยุทธ์ โครงสร้างคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประธาน คณะอนุกรรมการ

6 เป้าหมาย อล.ทร.จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในปี ๕๖

7 แนวทางการจัดการความรู้ของ ทร.
ดูในเว็บไซต์ของ ทร. หัวข้อ การจัดการความรู้ของ ทร.

8 แนวทางการจัดการความรู้ของ อล.ทร.

9 แผนงานการจัดการความรู้ของ อล.ทร.ประจำปี ๕๓
แผนงานการจัดการความรู้ของ อล.ทร.ประจำปี ๕๓

10 แผนงานการจัดการความรู้รายบุคคล
แยกหัวข้อกิจกรรม กำหนดช่วงเวลาของแต่ละเรื่องและกิจกรรม กำหนดค่าใช้จ่าย

11 เรื่อง กระบวนการการจัดการความรู้ โดย ........................
หัวข้อการบรรยาย (๒) เรื่อง กระบวนการการจัดการความรู้ โดย

12 วัตถุประสงค์ของการบรรยาย
เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถกำหนดองค์ความรู้ได้ เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถสร้างและแสวงหาความรู้ได้ เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถจัดการความรู้ให้เป็นระบบได้ เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถประมวลและกลั่นกรองความรู้ได้ เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถเข้าถึงความรู้จากแหล่งข้อมูลได้ เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ได้ เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาให้เกิดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13 เรื่อง การประเมินผลการจัดการความรู้ตามแบบการประเมินของ อล.ทร.
หัวข้อการบรรยาย (๓) เรื่อง การประเมินผลการจัดการความรู้ตามแบบการประเมินของ อล.ทร. โดย ....น.ต.ศิริโชค.....อุทกศิริ....

14 วัตถุประสงค์ของการบรรยาย
เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถรู้ถึงแผนการประเมินฯ เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายมีความรู้เกี่ยวกับแบบการประเมินฯ เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถรับการประเมินฯได้ เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถประเมินฯตนเองได้

15 รูปแบบการประเมินของ อล.ทร.

16 บ่งการในการสัมมนากลุ่มย่อยในการจัดการความรู้
ให้ดำเนินการจัดสัมมนากลุ่มย่อยในการจัดการความรู้ กำหนดองค์ความรู้ กำหนดแผนการจัดการความรู้ของกลุ่ม ประจำปี งป. 54 กำหนดวิธีการสร้างและแสวงหาความรู้ กำหนดวิธีการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ กำหนดวิธีการประมวลและกลั่นกรองความรู้ กำหนดวิธีการเข้าถึงความรู้ กำหนดวิธีการกระตุ้นให้กำลังพลนำองค์ความรู้ไปใช้

17 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทุกท่าน !!!!!
ตอบข้อซักถาม ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทุกท่าน !!!!!


ดาวน์โหลด ppt พิธีเปิด การจัดกิจกรรม KM DAY ของ อล. ทร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google