งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM DAY พิธีเปิด การจัดกิจกรรม KM DAY ของ อล. ทร. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ. ห้องประชุม ๑ กวช. อล. ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM DAY พิธีเปิด การจัดกิจกรรม KM DAY ของ อล. ทร. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ. ห้องประชุม ๑ กวช. อล. ทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM DAY พิธีเปิด การจัดกิจกรรม KM DAY ของ อล. ทร. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ. ห้องประชุม ๑ กวช. อล. ทร.

2 หัวข้อการบรรยาย ( ๑ ) เรื่อง การจัดการความรู้ของ อล. ทร. โดย...... น. ต. สุชาติ...... มั่นคง......

3 วัตถุประสงค์ของการบรรยาย เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายและแผน กลยุทธ์การจัดการความรู้ อล. ทร. เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายได้รับทราบถึงแนวทางการ จัดการความรู้ของ ทร. เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายได้รับทราบถึงแนวทางการ จัดการความรู้ของ อล. ทร. เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายได้รับทราบถึงแผนงานการ จัดการความรู้ของ อล. ทร. ประจำปี ๕๓ เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถเขียนแผนงานการ จัดการความรู้รายบุคคลได้

4 วิสัยทัศน์ “ มุ่งบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนา เครือข่ายและศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อ ความเป็นเลิศด้านการซ่อมบำรุงระบบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องสื่อสารและ เครื่องคอมพิวเตอร์ของ ทร. อย่างยั่งยืน ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ” พันธกิจ 1. สร้างจิตสำนึก 2. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 3. สร้างปัจจัยแวดล้อมการทำงาน 4. สร้างฐานความรู้และนวัตกรรม

5 กลยุทธ์ โครงสร้างคณะกรรมการการ จัดการความรู้ ประธาน คณะอนุกรรมการ

6 เป้าหมาย อล. ทร. จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภายในปี ๕๖

7 แนวทางการจัดการความรู้ของ ทร. ดูในเว็บไซต์ของ ทร. หัวข้อ การจัดการความรู้ของ ทร.

8 แนวทางการจัดการความรู้ของ อล. ทร.

9 แผนงานการจัดการความรู้ของ อล. ทร. ประจำปี ๕๓

10 แผนงานการจัดการความรู้ รายบุคคล แยกหัวข้อกิจกรรม กำหนดช่วงเวลาของแต่ละเรื่อง และกิจกรรม กำหนดค่าใช้จ่าย

11 หัวข้อการบรรยาย ( ๒ ) เรื่อง กระบวนการการ จัดการความรู้ โดย........................

12 วัตถุประสงค์ของการบรรยาย เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถกำหนดองค์ ความรู้ได้ เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถสร้างและ แสวงหาความรู้ได้ เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถจัดการความรู้ให้ เป็นระบบได้ เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถประมวลและ กลั่นกรองความรู้ได้ เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถเข้าถึงความรู้ จากแหล่งข้อมูลได้ เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ ได้ เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถนำองค์ความรู้ไป พัฒนาให้เกิดการทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

13 หัวข้อการบรรยาย ( ๓ ) เรื่อง การประเมินผลการจัดการ ความรู้ตามแบบการประเมินของ อล. ทร. โดย.... น. ต. ศิริโชค..... อุทกศิริ....

14 วัตถุประสงค์ของการบรรยาย เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถรู้ถึงแผนการ ประเมินฯ เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายมีความรู้เกี่ยวกับแบบ การประเมินฯ เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถรับการประเมิน ฯได้ เพื่อให้ผู้ฟังบรรยายสามารถประเมินฯ ตนเองได้

15 รูปแบบการประเมินของ อล. ทร.

16 บ่งการในการสัมมนากลุ่มย่อยใน การจัดการความรู้ ให้ดำเนินการจัดสัมมนากลุ่มย่อยในการ จัดการความรู้ กำหนดองค์ความรู้ กำหนดแผนการจัดการความรู้ ของกลุ่ม ประจำปี งป. 54 กำหนดวิธีการสร้างและแสวงหาความรู้ กำหนดวิธีการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ กำหนดวิธีการประมวลและกลั่นกรอง ความรู้ กำหนดวิธีการเข้าถึงความรู้ กำหนดวิธีการกระตุ้น ให้กำลังพลนำ องค์ความรู้ไปใช้

17 ตอบข้อซักถาม ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทุกท่าน !!!!!


ดาวน์โหลด ppt KM DAY พิธีเปิด การจัดกิจกรรม KM DAY ของ อล. ทร. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ. ห้องประชุม ๑ กวช. อล. ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google