งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกันยายน 2548 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เดือนสิงหาคม 2543

2 ดัชนีราคาเดือนกันยายน 2548
ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index แถลงข่าว ดัชนีราคาเดือนกันยายน 2548 ดัชนีราคาผู้ผลิต Producer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เดือนมิถุนายน 2548

3 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
Headline Inflation ดัชนีราคา ผู้บริโภค CPI ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เดือนสิงหาคม 2543

4 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 1.1 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด ผลไม้ ไก่สด ปลาทะเล เครื่องประกอบอาหาร (น้ำตาล น้ำมันพืช) สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ - เนื้อสุกร ไข่ไก่ สูงขึ้นจาก ส.ค.48 ร้อยละ 0.7 ดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไป เดือน ก.ย. 48 เท่ากับ112.0 สูงขึ้นจาก ก.ย.47 ร้อยละ 6.0 หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.5 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าโดยสารสาธารณะ (วิ่งภายในจังหวัด) สุรา ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เดือนสิงหาคม 2543

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 4.3 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - เนื้อสุกร ไก่สด ปลาและสัตว์น้ำ ผักและผลไม้ และอาหารสำเร็จรูป ดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไป เฉลี่ย 9 เดือน เท่ากับ 108.5 ม.ค.-ก.ย. 48 สูงขึ้นจาก ม.ค.-ก.ย. 47 ร้อยละ 4.0 หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 3.8 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ค่าเช่าบ้าน วัสดุก่อสร้าง ค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ค่าโดยสารประทาง น้ำมันเชื้อเพลิง และยาสูบ สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ - น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ เครื่องรับ และค่าบริการใช้โทรศัพท์มือถือ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เดือนสิงหาคม 2543

6 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกันยายน 2548 เทียบเดือนที่ผ่านมา ดัชนี (2545=100) อัตรา (%) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เดือนสิงหาคม 2543

7 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน อัตรา (%) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เดือนสิงหาคม 2543

8 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เทียบระยะเดียวกันปีก่อน อัตรา (%) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เดือนสิงหาคม 2543

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
สูงขึ้นจาก ส.ค.48 ร้อยละ 0.1 ดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐาน เดือน ก.ย.48 เท่ากับ 103.0 สูงขึ้นจาก ก.ย.47 ร้อยละ 2.3 เฉลี่ย 9 เดือน ม.ค.-ก.ย.48 สูงขึ้นจาก ม.ค.-ก.ย.47 ร้อยละ 1.4 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เดือนสิงหาคม 2543

10 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศเดือนกันยายน 2548 เทียบเดือนที่ผ่านมา ดัชนี (2545=100) อัตรา (%) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เดือนสิงหาคม 2543

11 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน อัตรา (%) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เดือนสิงหาคม 2543

12 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เทียบระยะเดียวกันปีก่อน อัตรา (%) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เดือนสิงหาคม 2543

13 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้น ร้อยละ 1.6 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ยางพารา - พืชผัก - ไก่มีชีวิต สูงขึ้นจาก ส.ค.48 ร้อยละ 1.9 ดัชนีราคาผู้ผลิต (CPA) เดือน ก.ย. 48 เท่ากับ 130.3 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้น ร้อยละ 3.1 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว แร่ตะกั่ว และ แร่สังกะสี สูงขึ้นจาก ก.ย.47 ร้อยละ 9.6 หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้น ร้อยละ 1.8 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้นได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ - ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เดือนสิงหาคม 2543

14 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้น ร้อยละ 19.8 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวเปลือก ยางพารา และสุกรมีชีวิต ดัชนีราคาผู้ผลิต เฉลี่ย 9 เดือน เท่ากับ 125.0 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้น ร้อยละ 17.8 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว แร่ตะกั่ว แร่ดีบุก และ แร่สังกะสี ม.ค.-ก.ย.48 สูงขึ้นจาก ม.ค. -ก.ย.47 ร้อยละ 9.5 หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สูงขึ้น ร้อยละ 7.7 สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง เหล็ก ไม้แปรรูป ข้าวสารเจ้า เนื้อสุกร ยางแผ่นรมควัน เม็ดพลาสติก และทองคำ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เดือนสิงหาคม 2543

15 ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือนกันยายน 2548
เทียบเดือนที่ผ่านมา ดัชนี (2543=100) อัตรา (%)

16 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน อัตรา (%) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เดือนสิงหาคม 2543

17 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เทียบระยะเดียวกันปีก่อน อัตรา (%) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เดือนสิงหาคม 2543

18 สามารถดูข้อมูลของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าได้ที่
1. เว็บไซต์ ชื่อ 2. โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 3. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 4. ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ที่ หัวข้อชมการถ่ายทอด ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เดือนสิงหาคม 2543


ดาวน์โหลด ppt ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google