งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกันยายน 2548 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกันยายน 2548 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกันยายน 2548 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคา ผู้บริโภค Consumer Price Index แถลงข่าว ดัชนีราคา เดือน กันยายน 2548 ดัชนีราคา ผู้ผลิต Producer Price Index

3 ดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคCPI ดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

4 ดัชนีราคา ผู้บริโภค ทั่วไป เดือน ก. ย. 48 เท่ากับ 112. 0 สูงขึ้นจาก ก. ย.47 ร้อยละ 6.0 สูงขึ้นจาก ส. ค.48 ร้อยละ 0.7 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 1.1 • สินค้าสำคัญที่ราคา สูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด ผลไม้ ไก่สด ปลาทะเล - ผักสด ผลไม้ ไก่สด ปลาทะเล เครื่องประกอบอาหาร ( น้ำตาล น้ำมันพืช ) เครื่องประกอบอาหาร ( น้ำตาล น้ำมันพืช ) • สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ - เนื้อสุกร ไข่ไก่ - เนื้อสุกร ไข่ไก่ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.5 • สินค้าสำคัญที่ราคา สูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าโดยสารสาธารณะ - ค่าโดยสารสาธารณะ ( วิ่ง ภายในจังหวัด ) - สุรา

5 ดัชนีราคา ผู้บริโภค ทั่วไป เฉลี่ย 9 เดือน เท่ากับ 108.5 ม. ค.- ก. ย. 48 ม. ค.- ก. ย. 48สูงขึ้นจาก ม. ค.- ก. ย. 47 ร้อยละ 4.0 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 4.3 • สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - เนื้อสุกร ไก่สด ปลาและสัตว์น้ำ ผักและผลไม้ - เนื้อสุกร ไก่สด ปลาและสัตว์น้ำ ผักและผลไม้ และอาหารสำเร็จรูป และอาหารสำเร็จรูป หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 3.8 • สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ค่าเช่าบ้าน วัสดุก่อสร้าง ค่า กระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ค่าโดยสารประทาง น้ำมัน เชื้อเพลิง และยาสูบ • สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ - น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม ค่า ประกันภัยรถยนต์ ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองผู้ประสพภัย จากรถ เครื่องรับ และค่าบริการใช้โทรศัพท์มือถือ

6 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกันยายน 2548 ดัชนี (2545=100 ) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

7 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

8 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ อัตรา (%) เทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

9 ดัชนีราคา ผู้บริโภค พื้นฐาน เดือน ก. ย.48 เท่ากับ 103.0 สูงขึ้นจาก ก.ย.47 ร้อยละ 2.3 สูงขึ้นจาก ส.ค.48 ร้อยละ 0.1 เฉลี่ย 9 เดือน ม.ค.-ก.ย.48 สูงขึ้นจาก ม.ค.-ก.ย.47 ร้อยละ 1.4

10 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนกันยายน 2548 ดัชนี (2545=100 ) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

11 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

12 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ อัตรา (%) เทียบระยะ เดียวกันปีก่อน

13 ดัชนีราคา ผู้ผลิต (CPA) (CPA) เดือน ก. ย. 48 เท่ากับ 130.3 สูงขึ้นจาก ก. ย.47 ร้อยละ 9.6 สูงขึ้นจาก ส. ค.48 ร้อยละ 1.9 หมวดผลผลิต เกษตรกรรม หมวดผลผลิต เกษตรกรรม สูงขึ้น ร้อยละ 1.6 สูงขึ้น ร้อยละ 1.6 • สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ยางพารา - ยางพารา - พืชผัก - พืชผัก - ไก่มีชีวิต - ไก่มีชีวิต หมวดผลิตภัณฑ์จาก เหมือง สูงขึ้น ร้อยละ 3.1 หมวดผลิตภัณฑ์จาก เหมือง สูงขึ้น ร้อยละ 3.1 • สินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เหลว แร่ตะกั่ว - น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เหลว แร่ตะกั่ว และ แร่สังกะสี และ แร่สังกะสี หมวด ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร ม หมวด ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร ม สูงขึ้น ร้อยละ 1.8 สูงขึ้น ร้อยละ 1.8 • สินค้าสำคัญที่ราคา สูงขึ้นได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - น้ำมันเชื้อเพลิง - ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ - ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ - ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ - ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้

14 ดัชนีราคา ผู้ผลิต เฉลี่ย 9 เดือน เท่ากับ 125.0 ม. ค.- ก. ย.48 ม. ค.- ก. ย.48สูงขึ้นจาก ม. ค. - ก. ย.47 ร้อยละ 9.5 หมวดผลผลิต เกษตรกรรม หมวดผลผลิต เกษตรกรรม สูงขึ้น ร้อยละ 19.8 สูงขึ้น ร้อยละ 19.8 • สินค้าสำคัญที่ราคา สูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวเปลือก ยางพารา และสุกรมีชีวิต - ข้าวเปลือก ยางพารา และสุกรมีชีวิต หมวดผลิตภัณฑ์จาก เหมือง สูงขึ้น ร้อยละ 17.8 หมวดผลิตภัณฑ์จาก เหมือง สูงขึ้น ร้อยละ 17.8 • สินค้าสำคัญที่ราคา สูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันดิบ ก๊าซ ธรรมชาติเหลว แร่ตะกั่ว - น้ำมันดิบ ก๊าซ ธรรมชาติเหลว แร่ตะกั่ว แร่ดีบุก และ แร่สังกะสี แร่ดีบุก และ แร่สังกะสี หมวด ผลิตภัณฑ์อุตสาหกร รม หมวด ผลิตภัณฑ์อุตสาหกร รม สูงขึ้น ร้อยละ 7.7 สูงขึ้น ร้อยละ 7.7 • สินค้าสำคัญที่ราคา สูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง เหล็ก ไม้แปรรูป - น้ำมันเชื้อเพลิง เหล็ก ไม้แปรรูป ข้าวสารเจ้า เนื้อสุกร ยางแผ่นรมควัน ข้าวสารเจ้า เนื้อสุกร ยางแผ่นรมควัน เม็ดพลาสติก และ ทองคำ เม็ดพลาสติก และ ทองคำ

15 ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือน กันยายน 2548 ดัชนี (2543=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

16 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้ผลิตของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือนเดียวกัน ปีก่อน

17 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิต ของประเทศ อัตรา (%) เทียบระยะเดียวกันปี ก่อน

18 สามารถดูข้อมูลของสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้าได้ที่ 1. เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th 2. โทรสายด่วนสอบถามข้อมูล อัตโนมัติ 0 2507 7000 3. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793 4. ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนี ราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกันยายน 2548 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google