งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มารู้จักสหกรณ์ กันเถอะ วิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มารู้จักสหกรณ์ กันเถอะ วิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มารู้จักสหกรณ์ กันเถอะ วิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

2 สหกรณ์ คือ อะไร

3

4 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว “ สห ” ก็ ด้วยกัน “ กรณ์ ” การทำ กิจกรรมต่าง ๆ “ การสหกรณ์นั้นที่จะให้ได้ ผลประโยชน์ ต้องให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านนี้มี ความเข้าใจให้ลึกซึ้งที่สุด เคยพูดอยู่เสมอและขอย้ำด้วยว่า คำว่า สหกรณ์ นี้มี ความหมาย

5

6

7 “ สหกรณ์ ” แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ ลึกซึ้งมาก เพราะว่าเราต้องร่วมมือ กันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำ ด้วย ร่างกาย ทั้งในด้านงานที่ทำด้วย สมอง และงานการที่ทำด้วย ใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้อง พร้อม ณ ศาลาดุสิตาลัย พุธ 11 พฤษภาคม 2526

8

9 นกกระจาบกับนายพราน นกกระจาบ แตกความ สามัคคีผลของการไม่รวมพลัง

10 นกกระจาบรวม พลัง อยู่รอด ปลอดภัย

11

12

13 หลากหลายอาชีพ กับ สหกรณ์

14 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน คือ องค์กร หรือ สถาบัน เป็นของสมาชิก บริหารจัดการโดยสมาชิก และเพื่อสมาชิก

15 อุดมการณ์สหกรณ์ “ ความเชื่อ ร่วมกันที่ว่าการช่วย ตนเองและการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ จะนำไปสู่ การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรมและ สันติสุขในสังคม

16 ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ งดเว้น ร่วมจับผิด ความขาดแคลนไม่มี ถ้ามีใช้ปัญญา

17 รักษาผลประโยชน์ของ สมาชิก สหกรณ์เป็นสถาบัน เป็นการ รวมตัวของสมาชิก ทำหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อ

18 หลักการสหกรณ์ 7 ข้อ 1. การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจ และเปิดกว้าง 2. การควบคุมโดยสมาชิกตาม หลักประชาธิปไตย 3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ ของสมาชิก 4. การปกครองตนเองและความ เป็นอิสระ 5. การศึกษา ฝึกอบรมและ สารสนเทศ 6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 7. การเอื้ออาทรต่อชุมชน

19 การเป็นสมาชิกโดย สมัครใจ และเปิดกว้าง หลักการที่ 1 หลักการ สหกรณ์ หลักการที่ 2 การควบคุมโดย สมาชิก ตามหลัก ประชาธิปไตย

20 หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทาง เศรษฐกิจ ของสมาชิก หลักการที่ 4 การปกครองตนเอง และความเป็นอิสระ หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ

21 หลักการที่ 7 หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่าง สหกรณ์ การเอื้ออาทรต่อ ชุมชน

22 วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งสหกรณ์ เพื่อพัฒนาฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกให้ดีขึ้น การกินดี อยู่ดี มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต คุณภาพชีวิตที่ดี การประกอบอาชีพ ความมั่นคงในอาชีพ ความต้องการของสมาชิก Better Living Better Farming

23 ธุรกิจของสหกรณ์ จึงต้องเป็น ธุรกิจที่ ลดรายจ่าย แก่ สมาชิก เพิ่มรายได้ แก่ สมาชิก สวัสดิการ แก่ สมาชิก ครอบครั ว สังคม

24 ธุรกิจที่ “ ลดรายจ่ายให้ สมาชิก ” - สินเชื่ อ ดอกเบี้ย ถูกกว่า - รวม ซื้อ ซื้อได้ถูก กว่า - บริก าร สะดวกกว่า, ดีกว่า

25 ธุรกิจที่ “ เพิ่มรายได้ให้ สมาชิก ” - รวม ขาย ได้ราคาแพง กว่า - ออม ทรัพย์ ดอกเบี้ยแพง กว่า, อนาคตดีกว่า - บริก าร สะดวกกว่า, เร็วกว่า - สินเชื่ อ เพื่อการ ผลิต ราย ได้

26 “ สวัสดิการ ” - เกิด.................... - แก่...................... - เจ็บ.................... - ตาย.................... ทำได้ ครอบคลุม

27

28 สหกรณ์องค์กร ประชาชนที่ดีที่สุด ตีนกับตา อยู่กันมา แสนผาสุกจะนั่งลุก ยืน เดิน เพลินหนักหนา มาวันหนึ่ง ตีนทะลึ่ง เอ่ยปรัชญาว่ามีคุณ แก่ตา เสียจริง ๆ ตีนช่วยพา ตาไป ที่ต่าง ๆ ตาจึงได้ พบนาง และสรรพสิ่ง เพราะฉะนั้น ดวงตา จงประวิงว่าตีนนั้น เป็น สิ่ง ควรบูชา ตาได้ฟัง ตีนคุยโม้ ก็หมั่นไส้จึงร้องบอก ออกไป ด้วยโทสา ว่าที่ตีน เดินได้ ก็เพราะตาดูมรรคา เศษแก้ว หนาม ไม่ตำตีน

29 เพราะฉะนั้น ตาจึง สำคัญกว่าตีนไม่ควร จะมา คิดดูหมิ่น สรุปว่า ตามีค่า สูงกว่าตีนทั่ว ธานินทร์ ตีนไปได้ ก็เพราะตา ตีนได้ฟัง ให้คั่งแค้น แสนจะโกรธเร่ง กระโดด ออกไป ใกล้หน้าผา เพราะอวดดี คุยเบ่ง เก่งกว่าตาดวงชีวา จะดับไป ไม่รู้เลย ตาเห็นตีน ทำเก่ง เร่งกระโดดก็พิโรธ แกล้งระงับ หลับตาเฉย ตีนพาตา ถลาล้ม ทั้งก้มเงยตกเหว เลย ตายห่า ทั้งตาตีน หลวงพ่อถวิล สูญญธาตุ สหกรณ์องค์กร ประชาชนที่ดีที่สุด

30

31

32 พอประม าณ พอดี ไม่มากไม่ น้อย ไม่ เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น เหตุผ ล การตัดสินใจ มีเหตุ - ผล รอบคอบ ภูมิคุ้ม กัน เตรียมตัวรับการ เปลี่ยนแปลง อนาคต ใกล้ - ไกล

33 ความ รู้ วิชาการ รอบด้าน รอบคอบ นำวิชาการมา พิจารณาเชื่อมโยง เพื่อวางแผน ระมัดระวัง ในขั้นปฏิบัติ

34 คุณธ รรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาการ ดำเนินชีวิต ไม่โลภ ไม่ตระหนี่

35

36

37


ดาวน์โหลด ppt มารู้จักสหกรณ์ กันเถอะ วิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google