งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มารู้จักสหกรณ์กันเถอะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มารู้จักสหกรณ์กันเถอะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มารู้จักสหกรณ์กันเถอะ
วิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

2 สหกรณ์ คือ อะไร

3

4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“ สห ” ก็ ด้วยกัน “ กรณ์ ” การทำกิจกรรมต่าง ๆ “ การสหกรณ์นั้นที่จะให้ได้ผลประโยชน์ ต้องให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านนี้มีความเข้าใจให้ลึกซึ้งที่สุด เคยพูดอยู่เสมอและขอย้ำด้วยว่า คำว่า สหกรณ์ นี้มี ความหมาย

5

6

7 ณ ศาลาดุสิตาลัย พุธ 11 พฤษภาคม 2526
“ สหกรณ์ ” แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าเราต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วย ร่างกาย ทั้งในด้านงานที่ทำด้วย สมอง และงานการที่ทำด้วย ใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม ณ ศาลาดุสิตาลัย พุธ 11 พฤษภาคม 2526

8

9 นกกระจาบ แตกความสามัคคี
นกกระจาบกับนายพราน นกกระจาบ แตกความสามัคคี ผลของการไม่รวมพลัง

10 นกกระจาบรวมพลัง อยู่รอด ปลอดภัย

11

12

13 หลากหลายอาชีพ กับ สหกรณ์

14 คือ องค์กร หรือ สถาบัน เป็นของสมาชิก
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน คือ องค์กร หรือ สถาบัน เป็นของสมาชิก บริหารจัดการโดยสมาชิก และเพื่อสมาชิก

15 อุดมการณ์สหกรณ์ “ ความเชื่อ ร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ จะนำไปสู่ การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม

16 ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ
ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ งดเว้น ร่วมจับผิด ความขาดแคลนไม่มี ถ้ามีใช้ปัญญา

17 รักษาผลประโยชน์ของสมาชิก
สหกรณ์เป็นสถาบัน เป็นการรวมตัวของสมาชิก ทำหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อ

18 หลักการสหกรณ์ 7 ข้อ 1. การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง 2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 4. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 5. การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ 6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 7. การเอื้ออาทรต่อชุมชน

19 หลักการสหกรณ์ การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจ และเปิดกว้าง หลักการที่ 1
หลักการที่ 1 การควบคุมโดยสมาชิก ตามหลักประชาธิปไตย หลักการที่ 2

20 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ
ของสมาชิก หลักการที่ 3 การปกครองตนเอง และความเป็นอิสระ หลักการที่ 4 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ หลักการที่ 5

21 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ การเอื้ออาทรต่อชุมชน
หลักการที่ 6 การเอื้ออาทรต่อชุมชน หลักการที่ 7

22 วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งสหกรณ์
เพื่อพัฒนาฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกให้ดีขึ้น การกินดี อยู่ดี มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ Better Living Better Farming คุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงในอาชีพ ความต้องการของสมาชิก

23 ธุรกิจของสหกรณ์ จึงต้องเป็นธุรกิจที่ ครอบครัว สังคม
ลดรายจ่าย แก่ สมาชิก เพิ่มรายได้ แก่ สมาชิก สวัสดิการ แก่ สมาชิก ครอบครัว สังคม

24 ธุรกิจที่“ลดรายจ่ายให้สมาชิก”
- สินเชื่อ ดอกเบี้ยถูกกว่า - รวมซื้อ ซื้อได้ถูกกว่า - บริการ สะดวกกว่า,ดีกว่า

25 ธุรกิจที่ “เพิ่มรายได้ให้สมาชิก”
- สินเชื่อ เพื่อการผลิต รายได้ - รวมขาย ได้ราคาแพงกว่า - บริการ สะดวกกว่า,เร็วกว่า - ออมทรัพย์ ดอกเบี้ยแพงกว่า, อนาคตดีกว่า

26 “สวัสดิการ” ทำได้ครอบคลุม - เกิด....................
- แก่ - เจ็บ - ตาย

27

28 สหกรณ์องค์กรประชาชนที่ดีที่สุด
ตีนกับตา อยู่กันมา แสนผาสุก จะนั่งลุก ยืนเดิน เพลินหนักหนา มาวันหนึ่ง ตีนทะลึ่ง เอ่ยปรัชญา ว่ามีคุณ แก่ตา เสียจริง ๆ ตีนช่วยพา ตาไป ที่ต่าง ๆ ตาจึงได้ พบนาง และสรรพสิ่ง เพราะฉะนั้น ดวงตา จงประวิง ว่าตีนนั้น เป็นสิ่ง ควรบูชา ตาได้ฟัง ตีนคุยโม้ ก็หมั่นไส้ จึงร้องบอก ออกไป ด้วยโทสา ว่าที่ตีน เดินได้ ก็เพราะตา ดูมรรคา เศษแก้วหนาม ไม่ตำตีน

29 สหกรณ์องค์กรประชาชนที่ดีที่สุด
เพราะฉะนั้น ตาจึง สำคัญกว่า ตีนไม่ควร จะมา คิดดูหมิ่น สรุปว่า ตามีค่า สูงกว่าตีน ทั่วธานินทร์ ตีนไปได้ ก็เพราะตา ตีนได้ฟัง ให้คั่งแค้น แสนจะโกรธ เร่งกระโดด ออกไป ใกล้หน้าผา เพราะอวดดี คุยเบ่ง เก่งกว่าตา ดวงชีวา จะดับไป ไม่รู้เลย ตาเห็นตีน ทำเก่ง เร่งกระโดด ก็พิโรธ แกล้งระงับ หลับตาเฉย ตีนพาตา ถลาล้ม ทั้งก้มเงย ตกเหวเลย ตายห่า ทั้งตาตีน หลวงพ่อถวิล สูญญธาตุ

30

31

32 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอดี ไม่มากไม่น้อย ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น พอประมาณ เหตุผล การตัดสินใจ มีเหตุ-ผล รอบคอบ ภูมิคุ้มกัน เตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลง อนาคตใกล้-ไกล

33 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความรู้ วิชาการ รอบด้าน ระมัดระวัง ในขั้นปฏิบัติ รอบคอบ นำวิชาการมาพิจารณาเชื่อมโยง เพื่อวางแผน

34 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาการดำเนินชีวิต ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ คุณธรรม

35

36

37


ดาวน์โหลด ppt มารู้จักสหกรณ์กันเถอะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google