งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คาบที่ 8-9 - กรณีศึกษาที่เป็นการประยุกต์ เทคนิคโวลแทมเมตรี การวิเคราะห์อาหาร การวิเคราะห์ยา การวิเคราะห์โลหะหนักในสิ่งแวดล้อม งานวิจัยใหม่เกี่ยวกับโวลแทมเมตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คาบที่ 8-9 - กรณีศึกษาที่เป็นการประยุกต์ เทคนิคโวลแทมเมตรี การวิเคราะห์อาหาร การวิเคราะห์ยา การวิเคราะห์โลหะหนักในสิ่งแวดล้อม งานวิจัยใหม่เกี่ยวกับโวลแทมเมตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คาบที่ 8-9 - กรณีศึกษาที่เป็นการประยุกต์ เทคนิคโวลแทมเมตรี การวิเคราะห์อาหาร การวิเคราะห์ยา การวิเคราะห์โลหะหนักในสิ่งแวดล้อม งานวิจัยใหม่เกี่ยวกับโวลแทมเมตรี การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิง

2 ตัวอย่างการวิเคราะห์โลหะหนักในผัก ใช้ขั้ว Nafion coated BiFE แทน ขั้วปรอท ซึ่งเป็นพิษ สูง

3 ขั้ว Nafion coated BiFE ช่วยลด การ รบกวน จาก surfact ant

4 เปรียบเทียบ กับวิธี Graphite furnace AAS ให้ผล สอดคล้องกัน

5 ตัวอย่างการวิเคราะห์ยา Oxybuty nin

6 ตัวอย่างการวิเคราะห์ยา Oxybuty nin

7 ตัวอย่างการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์หา ปริมาณโลหะหนัก ในฝุ่นละอองขนาด เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10 ) เปรียบเทียบ VA กับ ICP-MS

8 ตัวอย่างการวิเคราะห์ยา หาปริมาณ โดยวิธี standard addition

9 ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ของวิธีโวลแทมเมตรี ดู จาก detection limit, recovery และ %RSD ซึ่งอยู่ ในระดับที่ใช้งานได้ดี

10 ผลการวิเคราะห์ หาปริมาณ Ni, Cu, Zn, As, Cd และ Pb ในฝุ่น ละอองที่ได้จากการเก็บตัวอย่างอากาศ พบว่าอยู่ใน ระดับ 7-800 ng/m 3

11 คาบที่ 9-10 - งานวิจัยใหม่ๆ ทาง เคมีไฟฟ้า การพัฒนาขั้วทำงานชนิดอื่นมาใช้แทน ปรอท การพัฒนาขั้วไฟฟ้าดัดแปลง การพัฒนาขั้วไฟฟ้าขนาดเล็ก ขั้วไฟฟ้าหมุน การพัฒนาเซนเซอร์ เซลล์เชื้อเพลิง

12 Boron Doped Diamond Electrode (BDD)

13

14

15

16

17 Boron-doped diamond (BDD) thin film electrode is one of the new promising materials for electroanalytical measurements due to its attractive electrochemical properties over other electrodes. - low and stable voltammetric background currents - wide working potential window in aqueous electrolyte solution - low adsorption of polar molecules from aqueous solution, - long-term response stability, - good activity without any conventional pretreatment

18

19

20 งานวิจัยทางเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า การ พัฒนา ขั้วไฟฟ้า ดัดแปลง - เพิ่ม sensitivit y - ลด interfere nce ( เพิ่ม selectivit y) - ขยาย ช่วงศักย์ ที่ใช้งาน ได้

21

22

23 ขั้วไฟฟ้าหมุน - controlle d convecti on -laminar flow - Centrifug al force -use in CV study on redox reaction mechani sm

24 Biosensors Biosensor คือเครื่องตรวจวัดชีวภาพเป็นเครื่องมือ วิเคราะห์สำเร็จรูปประเภทที่มีสารชีวภาพ (biogical substance) และทรานส์ดิวเซอร์ฟิสิกส์เคมี (physicochemical transducer) ไบโอเซนเซอร์ ประกอบด้วยไบโอรีเซฟเตอร์ (bioreceptor/ Biological sensing elements) และตัว แปลงสัญญาณ (transducer) ไบโอรีเซฟเตอร์เป็น โมเลกุลชีวภาพที่มีความสามารถในการจดจำตัวถูก วิเคราะห์ (target analyte) ได้อย่างเฉพาะเจาะจง ได้แก่ เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก antibody และโปรตีนรี เซฟเตอร์ (receptor protein) ฯลฯ โดยไบไอรีเซฟ เตอร์ถูกตรึงด้วยวิธีทางกายภาพหรือวิธีการทางเคมีกับ ตัวแปลงสัญญาณ (transducer) ไบโอเซนเซอร์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีการใช้งาน มากมายในหลายๆ ด้าน เช่น การแพทย์ อุตสาหกรรม การทหาร และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

25 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ไบโอเซนเซอร์

26 Mechanism of a Biosensor Transducer Receptor Measurable Signal =Analyte Solution NO Measura ble Signal RECOGNITION NO RECOGNITIO N Thin selective membrane

27 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ไบโอเซนเซอร์

28 การใช้งานของ ไบโอเซนเซอร์ 1. การแพทย์ การประยุกต์เทคโนโลยีตัวรับ ส่งสัญญาณ (sensor) มาใช้ในวินิจฉัยโรค ต่างๆ ที่เกิดจากแบคทีเรีย, ไวรัส การวัด ปริมาณ gas, ion และสารเมตาบอไลท์ใน เลือด และการประเมินสภาวะของสารเมตา บอไลท์ในผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับ สารชีวเคมีอย่างรวดเร็ว เช่น ผู้ป่วย โรคเบาหวาน

29 การใช้งานของ ไบโอเซนเซอร์ 2. อุตสาหกรรม มีการใช้ไบโอเซนเซอร์ในการ ควบคุมกระบวนการผลิต โดยเฉพาะในกระบวนการ หมักและการวิเคราะห์การปนเปื้อน การควบคุมถังหมัก วิธีการควบคุมถังหมัก 1. Off-line distant - การควบคุมผ่านศูนย์ ปฏิบัติการ 2. Off-line local - การควบคุมอย่างละเอียดด้วย ช่วงระยะเวลาสั้นๆ 3. On-line - ควบคุมและแสดงผล ประโยชน์ที่ ได้รับสำหรับเทคโนโลยีการควบคุมกระบวนการ ผลิตคือปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตผล ลดปัญหาการผลิตที่เกิดจากความแปรปรวนของ วัตถุดิบ ลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์และเป็นการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

30 การใช้งานของ ไบโอเซนเซอร์ 3. การทหาร ซึ่งต้องการการวิเคราะห์ที่ รวดเร็ว สำหรับการตรวจสอบอันตรายที่ไม่ทราบในสนาม รบ เช่น การวิเคราะห์แก๊ส sarin ซึ่งเป็นแก๊สที่มี ผลต่อระบบประสาท mustard gas และการ ทดสอบ dipstick ซึ่งพัฒนาโดยกองทัพสหรัฐ สำหรับการทดสอบสารต่างๆ เช่น Q fever สาร ที่มีผลต่อระบบประสาท ฝนเหลืองจากเชื้อรา เป็นต้น โดยอาศัย การทำงานที่เฉพาะของ monoclonal antibody การวิเคราะห์วัตถุระเบิด ด้วยวิธี photoimmunoassay โดยการใช้ luciferase สามารถ ตรวจสอบสาร TNT ที่มีความเข้มข้นต่ำถึง 10- 18 M และการใช้ acetylcholine receptor สำหรับการตรวจสอบสารพิษ

31 การใช้งานของ ไบโอเซนเซอร์ 4. สิ่งแวดล้อม ใช้ในการวิเคราะห์สาร ปนเปื้อนและมลพิษในน้ำและอากาศ ของ เสียจากโรงงาน เช่น การวัดค่าปริมาณการ ใช้ O 2 ของจุลินทรีย์ (BOD) ในการวัด คุณภาพน้ำ วัดค่า pH ค่าการนำ ไฟฟ้า สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์

32 Characteristics of Biosensor Sensitivity Calibration (range) Limit of detection Linear dynamic range Response time Selectivity (interference) Reproducibility

33 การพัฒนาเซนเซอร์ - ใช้งาน ง่าย - ลดการ เตรียม ตัวอย่าง - มี ความจำเ พาะสูง ( high selectivit y) - วัดได้เร็ว

34

35 เซลล์เชื้อเพลิง

36

37 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์ เชื้อเพลิง สร้างขั้วไฟฟ้าที่มีสัดส่วนองค์ประกอบของโลหะ ที่ใช้เป็นตัวเร่งต่างๆ กัน : Pt – Ru – W, Pt – Ru – Co ทำเป็น electrode array สำหรับเป็น WE ใน CV ศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชันของ methanol หาสัดส่วนที่ให้ current density สูงสุด – ให้ กระแส หรือพลังงานสูง ใช้ XRD มาศึกษาโครงสร้างของขั้วไฟฟ้า

38

39

40

41 Electrode array ให้ high throughput screening capability บริเวณสีแดงคือสัดส่วนที่เหมาะสมของโลหะที่ใช้ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้จากการศึกษาในงานวิจัยนี้


ดาวน์โหลด ppt คาบที่ 8-9 - กรณีศึกษาที่เป็นการประยุกต์ เทคนิคโวลแทมเมตรี การวิเคราะห์อาหาร การวิเคราะห์ยา การวิเคราะห์โลหะหนักในสิ่งแวดล้อม งานวิจัยใหม่เกี่ยวกับโวลแทมเมตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google