งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 แหล่งพลังงานไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 แหล่งพลังงานไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 แหล่งพลังงานไฟฟ้า

2 อิเลคโทรไลต์หรือสารละลายนำไฟฟ้า
เซลล์ไฟฟ้าเคมี ได้แก่ ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่รถยนต์ เป็นการผลิตไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมี ส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมีมี 2 ส่วนที่สำคัญ คือ อิเลคโตรดหรือขั้วไฟฟ้า มี 2 ขั้ว คือ ขั้วบวก และขั้วลบ ส่วนใหญ่จะเป็นโลหะนำไฟฟ้า อิเลคโทรไลต์หรือสารละลายนำไฟฟ้า

3 รูปเซลล์ปฐมภูมิ

4 รูปเซลล์ทุติยภูมิ

5 เซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ไม่ได้
เซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ไม่ได้ อาจเรียกว่า เซลล์ปฐมภูมิ ตัวอย่างเซลล์ชนิดนี้ ได้แก่ เซลล์ถ่านไฟฉาย หรือ เซลล์แห้ง (dry cell) โครงสร้างของเซลล์เป็นกระป๋องทำด้วยสังกะสี เป็นขั้วลบของเซลล์ มีแท่งถ่าน (แกรไฟต์) เป็นขั้วบวกอยู่ตรงกลางเซลล์

6 เซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ได้
เซลล์ทุติยภูมิ ได้แก่ แบตเตอรี่รถยนต์ ถ่านไฟฉายสำหรับเครื่องคิดเลขและโทรศัพท์มือถือ · เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่วหรือแบตเตอรรี่รถยนต์ เป็นเซลล์ซึ่งมีขั้วลบเป็นตะกั่ว ตะกั่ว(IV) ออกไซด์เป็นขั้วบวก และกรดซัลฟิวริกเป็นอิเลคโทรไลต์ · เซลล์โซเดียม-ซัลเฟอร์ มีโซเดียมเป็นขั้วลบ กำมะถันเป็นขั้วบวกใช้กับรถยนต์ที่ขับเคลื่อน โดยใช้กระแสไฟฟ้า เช่น รถจักรยานยนต์แบบใช้แบตเตอรี่ รถยนต์ที่ใช้ในสนามกอล์ฟ · เซลล์นิเกิล - แคดเมียม หรือ เซลล์นิแคด หรือถ่านไฟฉายชนิดที่ประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ถ่านชนิดนี้มักมีคำว่า “rechargable” อยู่บนตัวเซลล์ เซลล์นี้มีความต่างศักย์ไฟฟ้าประมาณ 1-2 โวลท์ ขั้วไฟฟ้ามักใช้แคดเมียมเป็นขั้วลบ นิเกิลออกไซด์เป็นขั้วบวกและใช้สารละลายเบส

7 เซลล์เชื้อเพลิง เป็นเซลล์ที่ผ่านสารตั้งต้นซึ่งเป็นเชื้อเพลิงไปที่ขั้วบวกและขั้วลบตลอดเวลา เมื่อเกิด ปฏิกิริยาภายในเซลล์จะให้พลังงานไฟฟ้า เช่น · เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน-ออกซิเจนหรือเซลล์เชื้อเพลิงในยานอวกาศ มีคาร์บอน เป็นขั้วบวกและลบ เขียนสมการปฏิกิริยาได้ดังนี้ ไฮโดรเจน + ออกซิเจน น้ำ + พลังงานไฟฟ้า เซลล์นี้มีศักย์ไฟฟ้า 1.2 โวลท์ เป็นเซลล์ที่มีราคาแพง จึงมักใช้กับยานพาหนะที่ใช้ทางทหาร กระสวยอวกาศ เซลล์ชนิดนี้มีข้อดี คือ ลดมลพิษในอากาศ

8 เซลล์เชื้อเพลิง

9 เซลล์แสงอาทิตย์ ประกอบด้วยแผ่นวัตถุ กึ่งตัวนำสองชนิดวางทับต่อกันเป็นชั้น · ชั้นบน เป็นแผ่นสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอนและฟอสฟอรัส · ชั้นล่างเป็นแผ่นสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอนและโบรอน ชั้นบนจะบางกว่าชั้นล่าง เพื่อให้แสงสว่างสามารถส่องทะลุลงไปถึงชั้นล่างได้เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบกับแผ่นบนจะเกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างแผ่นสารกึ่งตัวนำทั้งสอง ดังนั้นเมื่อต่อสายไฟฟ้าเข้าไปจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลจากชั้นล่างไปตามสายไฟฟ้าสู่แผ่นชั้นบน

10 รูปโรงไฟฟ้าเซลล์สุริยะ

11 แบบฝึกหัดครั้งที่ 1 อิเลคโทรไลต์ คือ......................
ขั้วไฟฟ้า มี......ขั้ว คือ เซลล์ไฟฟ้าเคมี มีส่วนประกอบ.....ส่วน คือ...... จงยกตัวอย่างเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิมาอย่างละ 2 ตัวอย่าง ข้อดีของเซลล์เชื้อเพลิง คือ จงอธิบายการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมวาดรูป เซลล์ปฐมภูมิมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า เซลล์ทุติยภูมิมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า จงวาดรูปเซลล์ปฐมภูมิ จงวาดรูปเซลล์ทุติยภูมิ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 แหล่งพลังงานไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google