งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Types of Chemical Reaction C 10 H 8 + 12O 2  10CO 2 + 4H 2 O 1. ปฏิกิริยาการรวมตัว (Combination) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากสารโมเลกุลเล็กๆ รวมตัวกันเป็นสารโมเลกุลใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Types of Chemical Reaction C 10 H 8 + 12O 2  10CO 2 + 4H 2 O 1. ปฏิกิริยาการรวมตัว (Combination) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากสารโมเลกุลเล็กๆ รวมตัวกันเป็นสารโมเลกุลใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Types of Chemical Reaction C 10 H 8 + 12O 2  10CO 2 + 4H 2 O 1. ปฏิกิริยาการรวมตัว (Combination) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากสารโมเลกุลเล็กๆ รวมตัวกันเป็นสารโมเลกุลใหญ่ ธาตุสองชนิดอาจรวมกันแล้วได้สารผลิตภัณฑ์หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งชนิด เช่น

2

3

4 2. ปฏิกิริยาสลายตัว (Decomposition) : - เป็นปฏิกิริยาตรงข้ามกับ การสังเคราะห์ - สลายหรือแตกตัวโมเลกุล ใหญ่เป็นโมเลกุลเล็ก - ตัวอย่างเช่น 2 H 2 O  2H 2 + O 2

5 3. ปฏิกิริยาแทนที่ (Replacement) : - ธาตุอะตอมหนึ่งแทนที่ธาตุอีกอะตอม หนึ่งในสารประกอบ - ตัวอย่างเช่น 1) Mg(s) + 2 H 2 O  Mg(OH) 2 + H 2....Single Replacement 2) Pb(NO 3 ) 2 + 2 KI  PbI 2 + 2KNO 3....Double Replacement Single Replacement Double Replacement

6 ปฏิกิริยาสะเทิน (Nuelization) : - เป็นปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย กรดและเบส - เป็นปฏิกิริยาระหว่าง H + และ OH - - เกิดเกลือกับน้ำ - ตัวอย่างเช่น HBr + NaOH  NaBr + H 2 O ปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox reaction): - ปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน เช่น KMnO 4 (s)  K 2 MnO 4 (s) + MnO 2 (s) +O 2 (g) -2 0 +7 +4


ดาวน์โหลด ppt The Types of Chemical Reaction C 10 H 8 + 12O 2  10CO 2 + 4H 2 O 1. ปฏิกิริยาการรวมตัว (Combination) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากสารโมเลกุลเล็กๆ รวมตัวกันเป็นสารโมเลกุลใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google