งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ http://ced.sci.psu.ac.th

2 Company Logo ภาระกิจของหน่วยเครื่องมือกลาง 1. บริการวิชาการด้านการ วิเคราะห์ / ทดสอบตัวอย่างให้แก่ ภาครัฐ และเอกชน 2. บริการด้านการเรียนการสอน การวิจัย ให้กับคณะฯ และ มหาวิทยาลัย 3. บริการชุมชน

3 Company Logo ระบบประกันคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ  หน่วยเครื่องมือกลาง ได้รับการ รับรองระบบประกันคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 : 2005 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดังรายการต่อไปนี้ 1. ปี 2552 ขอบข่าย “ การ วิเคราะห์แมงกานีสในน้ำโดยใช้ เครื่อง ICP-OES” 2. ปี 2553 ขอบข่าย “ การวิเคราะห์ เหล็ก ทองแดง และสังกะสีในน้ำทิ้ง โดยใช้เครื่อง ICP-OES”

4 Company Logo พิธีเปิดห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025

5 Company Logo การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและ ผลิตภัณฑ์  น้ำบริโภค เช่น น้ำดื่มบรรจุขวด น้ำบาดาล น้ำใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

6 Company Logo น้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ฯลฯ

7 Company Logo ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์ ยางพารา

8 Company Logo อาหารทะเลแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ อาหารทะเล

9 Company Logo ปุ๋ย และสารเคมีอื่นๆ

10 Company Logo เชื้อเพลิงชีวภาพ

11 Company Logo ตัวอย่างและ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ # กากของเสียของโรงงาน อุตสาหกรรม # สารเคมีต่างๆ เช่น DAP, สารประกอบโบรอน, ZnO, PAC, สารส้ม, กรดซัลฟูริค, แอลกอฮอล์ ฯลฯ # ยิปซัม โดโลไมต์ แคลไซต์ ฯลฯ

12 Company Logo งานบริการชุมชน  คลีนิคสัญจรปรึกษา ปัญหาน้ำดื่มชุมชน  โครงการให้บริการน้ำ ดื่มสะอาดแก่ผู้ประสบ อุทกภัย

13 Company Logo คลีนิคสัญจรปรึกษาปัญหาน้ำดื่ม ชุมชน

14 Company Logo งานช่วยเหลือชุมชนอื่นๆ

15 Company Logo หน่วยเครื่องมือกลาง คณะ วิทยาศาสตร์ Best Practice มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2553 ด้านการ พัฒนาคุณภาพงาน


ดาวน์โหลด ppt LOGO หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google