งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิกิริยาเคมีและการเขียนสมการ เคมี (Chemical Reaction and Chemical Equation )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิกิริยาเคมีและการเขียนสมการ เคมี (Chemical Reaction and Chemical Equation )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิกิริยาเคมีและการเขียนสมการ เคมี (Chemical Reaction and Chemical Equation )

2 ปฏิกิริยาเคมี (Chemical Reaction) - การที่สสารเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็น สารใหม่ที่มีองค์ประกอบ ภายในโมเลกุลและสมบัติต่างเคมี เปลี่ยนไปจากเดิม - เรียกสสารก่อนการเปลี่ยนแปลงว่า สารตั้งต้น (Reactant) เขียน สารใหม่ที่เกิดขึ้นว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) สารตั้งต้น ผลิตภัณฑ์

3 ปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาดูด ความร้อน สารตั้งต้น + ความร้อน  ผลิตภัณฑ์ ปฏิกิริยา คายความ ร้อน สารตั้งต้น  ผลิตภัณฑ์ + ความร้อน

4 การเขียนสมการเคมี (Chemical Equation) - เขียนขึ้นเพื่อแสดงอัตราส่วนต่ำสุดของ จำนวนอนุภาคสารตั้งต้น ที่รวมพอดีกันและจำนวนอนุภาคของ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น อะตอมของสารตั้งต้นทุกชนิดที่ทำปฏิกิริยา = จำนวนอะตอมของ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่เกิดขึ้น

5 หลักการเขียนสมการเคมี 1. เขียนสูตรหรือสัญลักษณ์ของสารตั้งต้น ถ้ามีมากกว่า 1 สารให้ใช้ เครื่องหมาย + คั่นระหว่างสาร เขียน  แสดงการเปลี่ยนแปลง แล้วเขียนสูตรสารผลิตภัณฑ์ 2. ให้ระบุสถานะของสารไว้หลังสูตร โดย เขียนไว้ในวงเล็บ (s) = ของแข็ง (solid) (l) = ของเหลว (liquid) (g) = แก๊ส (gas) (aq) = สารละลาย (aqueous solution)

6 3. ดุลสมการ (Balance equation) โดย ทำจำนวนอะตอมของธาตุทุกธาตุ ทางขวาของสมการ โดยนำตัวเลขไป เติมหน้าสูตร 4. ตรวจสอบความถูกต้อง (Check accuracy) เรามักจะเริ่มต้นดุล สมการ ที่โมเลกุลใหญ่ก่อน เสมอค่ะ H 2 O และธาตุ เราจะ ดุลทีหลัง

7 ตัวอย่าง (Sample) 1. แก๊สไฮโดรเจน ( H 2 ) ทำปฏิกิริยากับ แก๊สออกซิเจน (O 2 ) ได้น้ำ (H 2 O) ซึ่งมี สถานะเป็นของเหลว เขียนสมการได้ ดังนี้ ขั้นที่ 1 ………………………………………… …………………. ขั้นที่ 2………………………………………… ………………….. 2. แก๊สมีเทน (CH 4 ) เมื่อติดไฟรวมกับ แก๊สออกซิเจน (O 2 ) ในอากาศจะได้ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) และ ไอน้ำ (H 2 O) ขั้นที่ 1 ………………………………………… …………………. ขั้นที่ 2………………………………………… …………………..

8 ทดสอบความเข้าใจเรื่องการเขียนสมการเคมี จงดุลสมการต่อไปนี้ 1. K (s) + O 2 (g) K 2 O(s) 2. Al (s) + O 2 (g) Al 2 O 3 (s) 3. H 2 SO 4 (aq)+NaOH Na 2 SO 4 (aq)+H 2 O(l) 4. KClO 3 (s) KCl(s) + O 2 (g) 5. ผสมสารละลายเลด (II) ไนเตรต (Pb(NO 3 ) 2 ) กับสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI) ได้ ตะกอนสีเหลืองของเลด (II) ไอโอไดด์ (PbI 2 (s)) และสารละลายโพแทสเซียมไนเตรต (KNO 3 )

9 ประเภทของปฏิกิริยาเคมี 1. ปฏิกิริยาการรวมตัว (Combination) @ สารโมเลกุลเล็กกว่ารวมกันเป็น โมเลกุลใหญ่ 2H 2 (g) + O 2 (g)2H 2 O(l) 2. ปฏิกิริยาการแยกสลาย (Decomposition) @ สารโมเลกุลใหญ่แยกสลายให้สาร โมเลกุลเล็ก 2H 2 O(l) 2H 2 (g) + O 2 (g)

10 3. ปฏิกิริยาการแทนที่ (Replacement) @ สารหนึ่งเข้าแทนที่อีกสารหนึ่ง Zn(s) + CuSO4(aq) ZnSO4(aq) + Cu(s) ลองทดสอบ ความเข้าใจ หน้าต่อไปนะคะ

11 ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของ ปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาประเภทของปฏิกิริยา 1.HCl(aq) + NaOH(aq)  NaCl(aq)+H 2 O 2.2HgO(s)  2Hg(l) + O 2 (g) 3. NH 3 (g) + HCl(aq)  NH 4 Cl(s) 4. C(s) + O 2 (g)  CO 2 (g) 5.Mg(s) + H 2 SO 4 (aq)  MgSO 4 (aq)+H 2 (g)

12 ระบบกับสิ่งแวดล้อม (System and Environment) ระบบ (System ) หมายถึง สิ่งที่ศึกษา สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตที่ศึกษา

13 วิเคราะห์ระบบ (Analysis) ระบ บ การศึกษาการ เปลี่ยนแปลง มวลของระบบ มวลคงที่ มวลเพิ่มขึ้นหรือ ลดลง การศึกษาการ เปลี่ยนแปลง พลังงานของ ระบบ ระบบคายพลังงานระบบดูดพลังงาน การศึกษา ประเภท ของการ การเกิดปฏิกิริยาเคมีการละลาย การเปลี่ยน สถานะ

14 การ เปลี่ยนแป ลงมวลของ ระบบ มวลคงที่ ระบบปิด (Closed System) มวลเพิ่มขึ้น หรือลดลง ระบบเปิด (Opened System) ผสมสาร ถ้าไม่มีแก๊ส เกี่ยวข้องใน ระบบ ระบบปิด มีแก๊ส เกี่ยวข้องใน ระบบ ระบบเปิด

15 ระบบปิดถ้าไม่มี แก๊สเข้ามา เกี่ยวข้องถึงแม้จะ ไม่ปิดฝาภาชนะ มวลก็คงที่ใช่ไหม ครับ ถ้าปิดฝาภาชนะ ขณะผสมสารทุก ครั้งจะเป็นระบบ ปิดเสมอใช่ไหม ค่ะ ใช่ค่ะ เก่งทั้ง สองคน เลย

16 การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ 1. การเปลี่ยนแปลงประเภทดูดพลังงาน (Endothemic Change) - สารตั้งต้นได้รับพลังงานจากสิ่งแวดล้อม - ระบบมีพลังงานเพิ่มขึ้น - สัมผัสรู้สึกเย็น A + พลังงาน ( จากสิ่งแวดล้อม )  B ( มีพลังงานมากกว่า A)

17 2. การเปลี่ยนแปลงประเภทคายพลังงาน (Exothermic Change) - สารตั้งต้นเปลี่ยนเป็นสารใหม่แล้วให้ พลังงานออกมา - จับข้างภาชนะจะรู้สึกร้อน - อุณหภูมิระบบสูงขึ้น เมื่อคายพลังงาน สิ้นสุดแล้ว อุณหภูมิจะเท่ากับสิ่งแวดล้อม พลังงานของระบบจะลดลง A + B  P + พลังงาน ( ให้กับสิ่งแวดล้อม ) สารตั้งต้น ( พลังงานของ P น้อย กว่าพลังงานของ A+B

18 จงเรียงลำดับเหตุการณ์หรือสาเหตุกับผลที่ เกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลง พลังงานของระบบ สารตั้งต้น   จับดูรู้สึก...................   ผลิตภัณฑ์  จับดูรู้สึก................... 


ดาวน์โหลด ppt ปฏิกิริยาเคมีและการเขียนสมการ เคมี (Chemical Reaction and Chemical Equation )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google