งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารอนินท รีย์ (Inorganic substance). ไม่มีธาตุ C เป็นองค์ประกอบ ได้แก่ น้ำ แร่ธาตุ และแก๊ส ออกซิเจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารอนินท รีย์ (Inorganic substance). ไม่มีธาตุ C เป็นองค์ประกอบ ได้แก่ น้ำ แร่ธาตุ และแก๊ส ออกซิเจน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารอนินท รีย์ (Inorganic substance)

2 ไม่มีธาตุ C เป็นองค์ประกอบ ได้แก่ น้ำ แร่ธาตุ และแก๊ส ออกซิเจน

3 สารประกอบในร่างกายคน

4 น้ำ (H 2 O) ประกอบด้วยธาตุ H และ O ยึดเหนี่ยว กันด้วยพันธะโควาเลนซ์ (Covalent bond)

5 เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง เกิดจากการยึดเหนี่ยวด้วยพันธะ ไฮโดรเจน (hydrogen bond) ระหว่าง อะตอมของ O กับ H ของน้ำแต่ละ โมเลกุล สมบัติ ของน้ำ

6 โครงสร้าง โมเลกุลของน้ำ พันธะ ไฮโดรเจน พันธะโค วาเลนท์

7 สมบัติของ น้ำ น้ำเป็นโมเลกุลมีขั้ว มีสมบัติเป็นตัวทำละลายที่ดี ทำให้สารอื่นอื่นที่มีสมบัติมีขั้วละลายน้ำได้ดี สารที่มีสมบัติการละลายน้ำ เรียก ไฮโดรฟิลิก (hydrophilic) สารที่มีสมบัติไม่ละลายน้ำ เรียกว่า ไฮโดรโฟ บิก (hydrophobic)

8 สมบัติเป็นตัวทำ ละลาย

9 สมบัติความเป็น กรด - เบส ของน้ำ น้ำแตกตัวให้ ไฮโดรเจนไอออน (H + ) ซึ่งแสดงความเป็นกรด และไฮดรอกซิลไอออน (OH - ) ซึ่งแสดง ความเป็นเบส สมบัติของ น้ำ

10 แร่ธาตุ (minerals) แร่ธาตุแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. แร่ธาตุหลัก (major / macro minerals) แร่ ธาตุที่ร่างกายต้องการมากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อ วัน ได้แก่ Ca, P, Na, K, Cl, Mg และ S 2. แร่ธาตุรองหรือแร่ธาตุปลีกย่อย (minor / micro minerals) แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการน้อย กว่า 100 มิลลิกรัมต่อวัน ได้แก่ Fe, Cu, Mn, I, Zn, F, Co, Mo, Se, Si และ Ni เป็นต้น

11 หน้าที่ของ แร่ธาตุ เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างร่างกาย สัตว์ ในสัตว์ที่กำลังเจริญเติบโต แคลเซียม มีความจำเป็นในการสร้างกระดูก ในไก่ แคลเซียมจำเป็นในการสร้างเปลือกไข่ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวเคมี โดยเป็น องค์ประกอบของน้ำย่อย เป็นองค์ประกอบของของเหลวในร่างกาย มีความจำเป็นต่อระบบการทำงานของ ประสาท เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนและวิตามิน รักษาสมดุลของน้ำในร่างกายและความ เป็นกรดเป็นด่างในร่างกาย ควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อ ช่วยในการแข็งตัวของเลือด

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt สารอนินท รีย์ (Inorganic substance). ไม่มีธาตุ C เป็นองค์ประกอบ ได้แก่ น้ำ แร่ธาตุ และแก๊ส ออกซิเจน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google