งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินการจัดระดับมาตรฐาน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๗ นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินการจัดระดับมาตรฐาน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๗ นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินการจัดระดับมาตรฐาน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๗ นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

2 การประเมินการจัดระดับมาตรฐาน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๗ รายการวิธีการขั้นตอนปัญหาแนว ทางแก้ ไข ฐานข้อมูลผ่าน เครื่อง PDA ( วิธีเดิม ) ป้อนชื่อ สหกรณ์และ กลุ่ม เกษตรกร เข้าระบบ ไม่แจ้ง รายชื่อจะ ไม่มีชื่อใน ระบบ พิมพ์ รายชื่อ ที่ละ รายการ เข้า ระบบ ผ่าน เครื่อง Computer ( วิธีใหม่ ) เชื่อมโยง ข้อมูลกับ Web Application และ Profile มีชื่ออยู่ใน ระบบแล้ว ไม่แก้ไข สถานะไม่ สามารถ ทำการ ประเมิน ได้ ต้องทำ การ แก้ไข สถานะ ตลอดเ วลา

3 การประเมินการจัดระดับมาตรฐาน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๗ รายการวิธีการขั้นตอนปัญหาแนว ทางแก้ ไข การบันทึก และจัดส่ง เข้าระบบ ผ่าน เครื่อง PDA ( วิธีเดิม ) ทำการ บันทึกและ ส่งทุกเดือน จำนวน ๑๒ ครั้ง บันทึก ภายใน วันที่ ๕ ของเดือน และจัดส่ง ต้องทำ การแจ้ง เตือนให้ จัดส่ง ครบ ๑๐๐ % ผ่าน เครื่อง Computer ( วิธีใหม่ ) ทำการ บันทึก ปีละ ๒ ครั้ง ๑ ระบบ เปิด ๒ ประชุม ใหญ่ บันทึก ผิดพลาด แก้ไข ไม่ได้ ดำเนินก ารแก้ไข เรียบร้อย แล้ว

4 การประเมินการจัดระดับมาตรฐาน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๗ รายการวิธีการขั้นตอนปัญหาแนว ทางแก้ ไข การ แสดงผล ผ่าน เครื่อง PDA ( วิธีเดิม ) เห็นผล ภายใน ๕ นาที มีการ จัดส่งใน วันหยุด ทำให้ ประมวลผ ลล่าช้า ต้องทำ การ ปรับปรุง เรียก ข้อมูล แสดงผล ผ่าน เครื่อง Computer ( วิธีใหม่ ) เห็นผลให้ ใกล้เคียง ตามระบบ เดิม การ ประมวล ล่าช้า อยู่ ระหว่าง การ แก้ไข

5 สถานะสหกรณ์ ที่ตาม กฎหมาย ประเมินการจัดมาตรฐานการ ประเมิน ๑ยังไม่ ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ( จัดตั้งไม่ ครบ ๒ ปี ) ต้องส่ง ๒ดำเนินการดำเนินการ ( จัดตั้งไม่ครบ ๒ ปี ) ต้องส่ง ดำเนินการดำเนินการ ( ทำการประเมิน, นำมาจัด ) ส่วนนี้จะนำมาคิดเป็นร้อย ละ ต้องส่ง ดำเนินการหยุดดำเนินการต้องส่ง ๓เลิกเลิก, อยู่ระหว่างการชำระ บัญชี ต้องส่ง ๔ถอนชื่อ ไม่ต้อง ส่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบจำนวนสหกรณ์ภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์และระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ ( ใน ฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ ) กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

6 ปัญหาที่พบในปัจจุบัน ๑ เปิดระบบแล้ว ไม่ทราบว่าให้ทำการประเมิน แล้ว ๒ เปิดระบบแล้ว ไม่ทราบว่าต้องการทำการ ประเมินให้ครบ ๑๐๐ % ๓ ทำการประเมินครั้งแรก ทำการประเมิน ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้ประชุมใหญ่และทำให้แก้ไข ข้อผิดพลาดไม่ได้ ๔ ทำการประเมินแล้ว เมื่อสหกรณ์นำมาจัด ในปีนี้และประชุมใหญ่แล้วแต่ไม่สามารถทำ การประเมินได้ เพราะ ยังไม่ได้แก้ไขสถานะ ใน Web Application ให้ถูกต้อง ( ตัวอย่าง สหกรณ์ดำเนินการแล้ว แต่ Web Application ยังเป็นยังไม่ดำเนินการ ก็ไม่ สามารถทำการประเมินได้ )

7 ปัญหาที่พบในปัจจุบัน ( ต่อ ) ๕ ทำการประเมิน ทำการเลือกมากกว่า ๑ ข้อ ทำให้ผลการประเมินเกินกว่า ๑๐๐ % และทำให้แก้ไขข้อผิดพลาดไม่ได้ ๖ ระบบการประเมินการจัดระดับมาตรฐาน สหกรณ์ เริ่มทีการพัฒนาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เหลือจ่ายปลายปี เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แต่ไม่แล้วเสร็จ ยังคงปรับปรุงตลอดเวลา และ นักโปรแกรมเมอร์มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การ เขียนพัฒนาระบบไม่ต่อเนื่อง จึงได้ทำการเปิด ระบบเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อ ทดสอบและประมวลปัญหา ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น และต้องการแก้ไขในคราวเดียวกัน

8 ขอขอบคุณทุกท่าน จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt การประเมินการจัดระดับมาตรฐาน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๗ นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google