งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๗"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๗
การประเมินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๗ นายสวัสดิ์ อัครชาญชัยนนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

2 การประเมินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๗
การประเมินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๗ รายการ วิธีการ ขั้นตอน ปัญหา แนวทางแก้ไข ฐานข้อมูล ผ่าน เครื่อง PDA (วิธีเดิม) ป้อนชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าระบบ ไม่แจ้งรายชื่อจะไม่มีชื่อในระบบ พิมพ์รายชื่อที่ละรายการเข้าระบบ ผ่าน เครื่อง Computer (วิธีใหม่) เชื่อมโยงข้อมูลกับWeb Applicationและ Profile มีชื่ออยู่ในระบบแล้ว ไม่แก้ไขสถานะไม่สามารถทำการประเมินได้ ต้องทำการแก้ไขสถานะตลอดเวลา

3 การประเมินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๗
การประเมินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๗ รายการ วิธีการ ขั้นตอน ปัญหา แนวทางแก้ไข การบันทึกและจัดส่งเข้าระบบ ผ่าน เครื่อง PDA (วิธีเดิม) ทำการบันทึกและส่งทุกเดือนจำนวน ๑๒ ครั้ง บันทึกภายในวันที่ ๕ ของเดือนและจัดส่ง ต้องทำการแจ้งเตือนให้จัดส่งครบ ๑๐๐% ผ่าน เครื่อง Computer (วิธีใหม่) ทำการบันทึก ปีละ ๒ ครั้ง ๑ ระบบเปิด ๒ ประชุมใหญ่ บันทึกผิดพลาด แก้ไขไม่ได้ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

4 การประเมินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๗
การประเมินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๗ รายการ วิธีการ ขั้นตอน ปัญหา แนวทางแก้ไข การแสดงผล ผ่าน เครื่อง PDA (วิธีเดิม) เห็นผลภายใน ๕ นาที มีการจัดส่งในวันหยุด ทำให้ประมวลผลล่าช้า ต้องทำการปรับปรุงเรียกข้อมูลแสดงผล ผ่าน เครื่อง Computer (วิธีใหม่) เห็นผลให้ใกล้เคียงตามระบบเดิม การประมวลล่าช้า อยู่ระหว่างการแก้ไข

5 ประเมินการจัดมาตรฐาน
สถานะสหกรณ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบจำนวนสหกรณ์ภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์และระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์) กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ตามกฎหมาย ประเมินการจัดมาตรฐาน การประเมิน ยังไม่ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ( จัดตั้งไม่ครบ ๒ ปี ) ต้องส่ง ดำเนินการ ดำเนินการ ( จัดตั้งไม่ครบ ๒ ปี ) ดำเนินการ (ทำการประเมิน , นำมาจัด) ส่วนนี้จะนำมาคิดเป็นร้อยละ หยุดดำเนินการ เลิก เลิก , อยู่ระหว่างการชำระบัญชี ถอนชื่อ ไม่ต้องส่ง

6 ปัญหาที่พบในปัจจุบัน
๑ เปิดระบบแล้ว ไม่ทราบว่าให้ทำการประเมินแล้ว ๒ เปิดระบบแล้ว ไม่ทราบว่าต้องการทำการประเมินให้ครบ ๑๐๐ % ๓ ทำการประเมินครั้งแรก ทำการประเมิน ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้ประชุมใหญ่และทำให้แก้ไขข้อผิดพลาดไม่ได้ ๔ ทำการประเมินแล้ว เมื่อสหกรณ์นำมาจัดในปีนี้และประชุมใหญ่แล้วแต่ไม่สามารถทำการประเมินได้ เพราะ ยังไม่ได้แก้ไขสถานะใน Web Application ให้ถูกต้อง (ตัวอย่าง สหกรณ์ดำเนินการแล้ว แต่ Web Application ยังเป็นยังไม่ดำเนินการ ก็ไม่สามารถทำการประเมินได้)

7 ปัญหาที่พบในปัจจุบัน (ต่อ)
๕ ทำการประเมิน ทำการเลือกมากกว่า ๑ ข้อ ทำให้ผลการประเมินเกินกว่า ๑๐๐ % และทำให้แก้ไขข้อผิดพลาดไม่ได้ ๖ ระบบการประเมินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ เริ่มทีการพัฒนาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เหลือจ่ายปลายปี เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ แต่ไม่แล้วเสร็จ ยังคงปรับปรุงตลอดเวลา และนักโปรแกรมเมอร์มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การเขียนพัฒนาระบบไม่ต่อเนื่อง จึงได้ทำการเปิดระบบเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อทดสอบและประมวลปัญหา ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และต้องการแก้ไขในคราวเดียวกัน

8 ขอขอบคุณทุกท่าน จบการบรรยาย
ขอขอบคุณทุกท่าน จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt การประเมินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google