งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L o g o “ การจัดตั้งสหกรณ์ ” ง่ายนิดเดียว สหกรณ์ 1111 4444 2222 3333 6666 ยื่นเรื่องขอ จดทะเบียน สหกรณ์ ประชุมผู้ซึ่ง ประสงค์จะ เป็นสมาชิก สหกรณ์ จองชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L o g o “ การจัดตั้งสหกรณ์ ” ง่ายนิดเดียว สหกรณ์ 1111 4444 2222 3333 6666 ยื่นเรื่องขอ จดทะเบียน สหกรณ์ ประชุมผู้ซึ่ง ประสงค์จะ เป็นสมาชิก สหกรณ์ จองชื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L o g o “ การจัดตั้งสหกรณ์ ” ง่ายนิดเดียว สหกรณ์ 1111 4444 2222 3333 6666 ยื่นเรื่องขอ จดทะเบียน สหกรณ์ ประชุมผู้ซึ่ง ประสงค์จะ เป็นสมาชิก สหกรณ์ จองชื่อ สหกรณ์ ประสานงาน ประชุมคณะผู้ จัดตั้งสหกรณ์ 5555 ประชุมผู้ซึ่ง จะเป็น สมาชิก สหกรณ์

2 L o g o ขั้นที่ 1 ประสานงาน คณะบุคคลซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อจัดฝึกอบรมความรู้ด้านสหกรณ์ไม่ น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

3 L o g o ขั้นที่ 2 ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็น สมาชิกสหกรณ์ เพื่อ คัดเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จำนวนไม่ น้อยกว่า 10 คน เพื่อเป็นผู้แทนดำเนินการจดทะเบียน สหกรณ์ กำหนดชื่อสหกรณ์ อย่างน้อย 3 ชื่อ เรียงลำดับตามความต้องการ 2.1 2.2

4 L o g o ขั้นที่ 3 จองชื่อสหกรณ์ คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จองชื่อสหกรณ์ ผ่าน website กรมส่งเสริมสหกรณ์ ( เมนูระบบจองชื่อ สหกรณ์ online) 3.1 แจ้งชื่อสหกรณ์ให้สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดทุกจังหวัดหรือ สำนักงาน ส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 ดำเนินการตรวจสอบ 3.2

5 L o g o ขั้นที่ 4 ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เลือกประเภทและกำหนดวัตถุประสงค์ ของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง 1 2 จัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือ กิจกรรมของสหกรณ์ 3 จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะ เป็นสมาชิกสหกรณ์ 4 จัดทำร่างข้อบังคับสหกรณ์

6 L o g o ขั้นที่ 5 ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก สหกรณ์ รับทราบชื่อ การกำหนดประเภทและ วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ร่วมกันพิจารณา - แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือ กิจกรรมของสหกรณ์ - ร่างข้อบังคับของสหกรณ์ซึ่งคณะผู้ จัดตั้งสหกรณ์ได้จัดทำไว้ เพื่อกำหนดให้เป็นข้อบังคับของ สหกรณ์ 5.2 5.1

7 L o g o ขั้นที่ 6 ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสหกรณ์ ยื่น เรื่อง ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบ ในการขอจดทะเบียนสหกรณ์ ตรวจสอบตรวจสอบ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดเพื่อ นำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ จดทะเบียนจดทะเบียน นายทะเบียนสหกรณ์รับจด ทะเบียนสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt L o g o “ การจัดตั้งสหกรณ์ ” ง่ายนิดเดียว สหกรณ์ 1111 4444 2222 3333 6666 ยื่นเรื่องขอ จดทะเบียน สหกรณ์ ประชุมผู้ซึ่ง ประสงค์จะ เป็นสมาชิก สหกรณ์ จองชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google